Hüseyin Nizamoğlu

Hüseyin Nizamoğlu

NERDE KALMIŞTIK
HüseyinNizamoğlu ve diğer yazarlarımızın gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin

Cumhuriyet Döneminde De Hep Savunuldu ve Savunulmaktadır

Eklenme : 21.01.2021 00:00:00
Görüntülenme: 977

Hakanlığın 1700'lü yıllardan başlayan gerileme dönemine baktığımızda Avrupaya staj veya tahsil maksadı ile gönderilen üst düzey devlet memurları Hakanlığı yıkmak için ne gerekiyorsa onları tek isim altında dağarcığına koyarak gelmişler. Bunun adı Masonluk. Masonluk beraberinde yabancı okulları getirmiş ve devamla borçlanma şartını adeta mecbur duruma getirmişler.

Askerler Hakanlığa karşı isyan durumuna gelmiş, Hakanlık Orduyu yenilemiş ancak, bu defa da saraya yakın paşalar masonluk çemberine girdikleri için, İngiliz, Fransız ve kısmen Almanlar ile son zamanlarda Amerika ilişkili olan mason paşalar aralarına Şeyhi İslam'ı da almayı başarmışlardır.

Sultan Aziz'in katledilmesi ile başlayan Paşalar dönemi, ülkeyi 93 Harbine sokmuştur. Aynı o tarihte Sultan Hamit Hanın dirayeti ile Hakanlığın ömrü 36 sene daha uzamıştır. 1909'da o padişahın tahttan inmesi ile koca Osmanlı, tamamen Masonların eline kalmıştır.

Ülkeye Masonluğu sokan İngiliz ve Fransızlar bu defa karşı düşman olarak, Kuzey Afrika'daki, Ortadoğu'daki, Balkanlardaki ve Kafkaslardaki Osmanlı toprakları birkaç yıl içinde gitmiştir. En sonunda boğazları da işgal ederek en çok korktukları Ruslara sıcak denizlere giden tek kapıyı kapatmak istediler. İşte o zaman Osmanlıyı temsil eden Mason ordu kumandanları yani, İttihat ve Terakki Partisi temsilcileri yoktu. Çanakkale savaşlarında bizim kendi çocuklarımız, kendi okullarımızda yetişmiş henüz yüzbaşı seviyesindeki komutanlarımız ile ekseriyeti İslam okulları talebeleri doğrudan cepheye gönüllü gitmişlerdir. Çanakkale savaşları neticesindeki zafer, Kurtuluş Savaşının ilk kıvılcımı olmuştur. Ancak, ülkemizin Çanakkale savaşını kazanması yeterli görülmüyor. Öteki cephelerde kaybetmemiz sebebi ile ülkemizi pay etmişlerdir.

Mondros da toplanıp bir mütareke yapmaya zorlamışlar.

Bu mütarekeye göre bize yalnız orta Anadolu kısmı kalmıştır. Mütareke imza halinde iken sarayda değişiklik olmuş ve bu defa, son padişah olan Sultan Vahdettin Han göreve gelince, İstiklal savaşı görüşmeleri hemen başlıyor.

İstanbul, İngilizlerin işgalindedir. Saray çember içinde olduğundan kendi yurdumuzda her şey gizli ve tedbirli olmak zorundadır. Bu şartlar içinde dahi Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir ile temas halindedir. Mustafa Kemal, İngilizler nezdinde fazla dikkat çekmemek gayreti içindedir.

Gene de Anadolu harekâtı için toplantılar tertip etmektedir.

Anadolu'ya evvela Kazım Karabekir paşanın doğu Anadolu'ya gitmesi padişahın fermanı ile uygun görülmüştür. Önce bölgede asayişin temin edilecek ve özellikle Ruslar ile ön anlaşma yapılacaktır. Daha sonrada Ermenilerle, Rumlarla bir araya gelinmesi görevini yapmak üzere 1919 Nisan ayı başlarında yetkili olarak Erzurum'daki ordusunun başına gitmiştir. Bütün bunlar İngilizlerden gizli oluşmuştur. Doğudaki asayişin berkemal olduğu bilgisi İstanbul'a ulaştıktan sonra, Mustafa Kemal Paşa, Bandırma Vapuru ile 30 civarında kurmay subay, imkânları zorlayarak nakit ve diğer kıymetli eşya ile 6 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket etmişlerdir. Bütün bunların teferruatını gelecek sayfalarımızda bulacaksınız. Bu yazı serisi, Osmanlı'nın yıkılışına benzeyen olayları Cumhuriyet devrinde de yaşadık ve hala da aradan yüz yıl geçtiği halde yaşamaktayız. İşte bu çok önemli araştırma yazı serisini bir küçük kitap halinde sunmak gayemizdir. Yazı serisinin içinde geçecek olan slogan olarak da kullanılan ve bazen de tatbik edilen parçaları günlük makaleler içinde de vereceklerimiz de olacaktır. Mesela; Sağcılık nedir? Türk Solu nedir? Masonluk, Laiklik, Ulusalcılık, irtica ve Tanrı gibi kelimeler kullanıldığı yere uygun mudur? Cumhuriyet döneminde, dinde reform hareketleri ne getirdi veya ne götürdü? Millet çoğunluğu özellikle din karşıtı olan her hareketin adı ne olursa olsun kabul etmiyor. Bunu bilmeyen yok. Ama ille de bunu Atatürk inkılabı diye diretiyorlar.

 

 

{{r.adsoyad}} {{r.tarih | tarihsaat}}
{{r.yorum}}
Güvenlik kodu

PAYLAŞ

Powered by BilgiSoft