Ahmet Baş­ka­nı­ma Mek­tup­lar

Dünya ne­re­ye gi­di­yor?
He­pi­miz bi­li­yor ve his­se­di­yo­ruz ki,
Dünya iyi bir yere git­mi­yor.
Neden böyle oldu?
Konu nedir? der­sek de,
İnsan­lık alemi,
Gün be gün,
Kendi so­nu­nu ha­zır­lı­yor.
Ya­şa­dı­ğı­mız coğ­raf­ya da,
Kü­re­sel dünya da,
Neler olup bit­ti­ği­ni öğ­ren­mi­yor,
Ve göz­lem yap­mı­yo­ruz.
So­nu­mu­za mezar ka­zı­yo­ruz.
Boy­nu­mu­zu ka­sa­bın bı­ça­ğı­nın al­tı­na ya­tır­mış,
Kıtır kıtır doğ­ran­ma­yı bek­li­yo­ruz.
İnsan­lık;
Hay­van­la­ra düş­man,
Do­ğa­ya düş­man,
Ranta dost olmuş du­rum­da.
Rant denen illet yü­zün­den,
Tüm do­ğa­yı kat­let­miş du­rum­da­yız.
Bu ne aç­göz­lü­lük yahu!
3-5 rant­çı zen­gin olsun diye,
Her yer talan edil­di.
Doğa da akıl­lı bir bi­linç.
Ba­kı­yor ki insan denen za­val­lı var­lık,
Dur­duk yere ken­di­ni yok edecek.
O da ken­di­ni ko­ru­mak adına mü­ca­de­le edi­yor.
Güya in­san­lık en zeki var­lık.
Ama id­rak­la­na­ma­mış.
Bin­di­ği dalı ke­si­yor.
Do­ğa­ya zarar verir mi insan?
Do­ğa­nın ya­nın­da bir de,
Yapay zeka il­le­ti çı­kar­dı­lar ba­şı­mı­za.
Ge­le­cek­te de yapay zeka,
Ken­di­si­ni yani in­san­lı­ğı helak edecek.
Şu­ur­la­ma­yız.
Kö­le­lik­ten kur­tu­la­ma­dık.
Kur­tu­la­ma­yız.
Dün­ya­yı yö­ne­ten bir sis­tem var.
Kur­duk­la­rı bu düzen,
İnsan­lı­ğın hay­rı­na değil.
Bu sis­te­min ku­ral­la­rı­nı ken­di­le­ri be­lir­le­miş­ler.
Bir araya gel­dik­le­rin­de de,
İnsan­lı­ğa diz çök­tü­rü­yor­lar.
Hepsi fark­lı gö­zük­se­ler de,
Kü­me­len­miş ola­rak ay­nı­lar.
Kü­re­sel dü­zen­de her türlü enst­rü­man el­le­rin­de.
Bir zaman sonra,
Bize diz çök­tür­te­cek­ler.
Gıda el­le­rin­de,
Kü­re­sel para el­le­rin­de,
İleri tek­no­lo­ji el­le­rin­de,
Kü­re­sel Medya el­le­rin­de,
İMF el­le­rin­de,
Dünya Ban­ka­sı el­le­rin­de,
Dünya Sağ­lık Ör­gü­tü el­le­rin­de,
Sa­yı­sız kurum ve ku­ru­luş el­le­rin­de.
Ka­pi­ta­list sis­tem el­le­rin­de.
Bu sis­tem de in­san­lı­ğın hay­rı­na ça­lış­mı­yor.
Sis­te­mi avu­cun­da tu­tan­lar ne­ma­la­nı­yor­lar.
Biz­le­ri de köle ola­rak kul­la­nı­yor­lar.
Tü­ket­ti­re­rek,
Kaos ya­ra­ta­rak,
Bi­linç­le­ri dü­şü­re­rek
Süb­li­mi­nal me­saj­lar­la kö­le­leş­ti­ri­li­yo­ruz.
Pan­de­mi bir düz­me­cey­di.
Amaç,ka­os­tan düzen ya­rat­mak­tı.
Ve tek dünya dev­le­ti­ne iler­le­mek is­ti­yor­lar.
Ulus dev­let­ler ön­le­rin­de en önem­li teh­li­ke­dir.
Yı­ka­bil­mek için kül­tü­rel yoz­laş­ma ya­pı­yor­lar.
Erkek yoz­la­şın­ca aile da­ğı­lır,
Kadın yoz­la­şın­ca,
Ulus dev­let­ler yı­kı­lır.
Kadın kül­tür ta­şı­yı­cı­sı­dır.
Ka­dın­la­rı­mı­zı yoz­laş­tır­dı­lar.
Hangi bi­ri­ni ya­za­yım.
Birde ka­pi­ta­list sis­tem,
Ve onun san­cı­la­rı ile uğ­ra­şı­yo­ruz.
Ka­pi­ta­list sis­te­me biraz pembe toz kat­mış­lar,
Bize de bu ha­liy­le yut­tu­ru­yor­lar.
Güya ser­best pi­ya­sa eko­no­mi­siy­miş falan filan.
Açık­ça­sı de­mok­ra­si sosu ile süs­le­miş­ler.
Ma­sum­laş­tır­ma­ya,
Ve bizi öp­me­ye ça­lı­şı­yor­lar.
Ka­pi­ta­list dü­ze­nin zin­cir­le­ri­ni kır­mak zo­run­da­yız.
Özel­lik­le gıda bizim için çok önem­li.
ABD Dı­şiş­le­ri eski Ba­ka­nı,
Ve ABD’nin yarım asır­lık akıl ho­ca­sı,
Henry Kis­sin­ger 1974’de,
Pet­ro­lu kont­rol eder­se­niz ulus­la­rı,
Gı­da­yı kont­rol eder­se­niz de,
İnsan­la­rı kont­rol eder­si­niz de­miş­ti.
Özel­lik­le gıda üs­tü­ne çok büyük bir oyun var.
Bu oyunu bozup,
Darma duman etmek zo­run­da­yız.
Yoksa aç ka­la­ca­ğız.
Ve de ip kont­rol­cü­le­rin,
Kü­re­sel elit­le­rin,
Eline geç­miş ola­cak.
Biz­le­ri kont­rol edi­yor­lar ol­ma­sı­na izin ve­re­me­yiz.
Gıda st­ra­te­jik bir durum.
Tarım yal­nız­ca mer­ke­zi hü­kü­me­tin,
Tarım po­li­ti­ka­la­rı­na,
Ve yö­ne­tim an­la­yı­şı­na bı­ra­kı­la­ma­ya­cak kadar has­sas bir konu.
Biz­ler­de yerel yö­ne­tim­ler ola­rak,
Gıda üre­ti­mi­ne sahip çık­mak zo­run­da­yız.
Muğla Büyük Şehir Be­le­di­ye­miz,
Ta­rım­sal üre­tim­de,
Kır­sal ke­sim­le iş­bir­li­ği için­de ol­ma­lı­dır.
Evet…
Bir Başka Tarım Müm­kün­dür.
Üre­tim ol­du­ğu kadar,
Ko­ope­ra­tif­çi­li­ği des­tek­le­me­li­yiz.
Bil­di­ğim ka­da­rıy­la Tarım daire baş­kan­lı­ğı,
Büyük Şehir Be­le­di­ye­miz bün­ye­sin­de mev­cut.
Ye­rel­de kal­kın­ma­nın temel taşı ola­rak gör­dü­ğü­müz,
Ta­rım­sal üre­ti­min des­tek­len­me­si ko­nu­sun­da,
Örnek ça­lış­ma­la­ra imza atmak zo­run­da­yız.
Ye­rel­de kal­kın­ma he­de­fi ile üre­ti­ci­ye des­tek olmak,
Köy­den kente göçü dur­dur­mak,
İstih­dam alanı ya­ra­tıp,
Üre­ti­mi des­tek­le­mek zo­run­da­yız.
Üre­ti­len ta­rım­sal ürün­le­rin,
Pa­zar­lan­ma­sın­da ön­cü­lük yap­mak zo­run­da­yız.
Unut­ma­ma­lı­yız ki,
Başka bir tarım müm­kün­dür.
Ve zor gün­le­re gir­di­ği­miz bu gün­ler­de,
Ta­rım­sal üre­ti­me st­ra­te­jik bir gözle bak­ma­lı­yız.
Yoksa işi­miz yaş.
Büyük Şehir Be­le­di­ye Baş­ka­nım Sayı Ahmet Bey,
Henüz ta­nı­şa­ma­dık.
Ama sos­yal med­ya­dan sizi takip edi­yo­rum.
Çev­re­ye ve do­ğa­ya du­yar­lı­lık­la­rı­nı­zı gör­mek­te­yim.
Ta­rım­da çok büyük etki,
Çok büyük pro­je­ler bek­li­yo­rum.
Unut­ma­ma­lı­yız ki,
Gıda st­ra­te­jik bir si­lah­tır.
Ve tek mer­ke­zi hü­kü­me­tin vic­da­nı­na bı­ra­kı­la­maz.
Say­gı­lar…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Gülten Şimşek - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Hamle Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Hamle Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Hamle Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Hamle Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.