Kibir ve Helak

Gü­nü­mü­zün has­ta­lı­ğı,
KİBİR.
Yani bü­yük­lük duyma,
Kaf dağı bur­nun­la,
İnsan­la­ra yu­ka­rı­dan bak­mak­tır.
Has­ta­lık ya,
Bir tarif ede­lim,
Bir de­şe­lim bu ko­nu­yu.
Gü­nü­müz­de çok yük­sel­miş olan kib­rin,
Duygu, dü­şün­ce ve dav­ra­nış dü­ze­yin­de art­tı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz.
Geç­miş­te baş­ka­la­rı üze­rin­de et­ki­li olma im­ka­nı sı­nır­lıy­ken,
Ve belli ki­şi­le­rin ki­bir­li dav­ra­nış­la­rın­dan söz edi­lir­ken,
Di­ji­tal dünya,
Di­ji­tal tek­no­lo­ji,
Ve kü­re­sel düzen,
Hızlı ile­ti­şim kurma,
Ve et­ki­le­me im­kan­la­rı­nın ver­di­ği ola­nak­tan do­la­yı,
Sanki kibir bir has­ta­lık ha­li­ne geldi.
Bu send­rom bu­la­şı­cı bir has­ta­lık gibi.
Özel­lik­le si­ya­si ik­ti­da­rı elin­de tu­tan­lar­da,
Ze­hir­li bir sar­ma­şık gibi hızla ya­yı­lır.
Bi­re­yin ken­di­ni üstün görme,
Konu ne olur­sa olsun,
Konu ne­re­ye gi­der­se git­sin,
Ken­di­ni haklı görme,
Ay­rı­ca da do­yum­suz ve se­vim­siz dav­ra­nış­la­rı ile
Çev­re­sin­de­ki­le­re ta­hak­küm kurma eği­li­mi top­lu­mu gerer.
Kendi fikir ve dav­ra­nış­la­rı­nın en doğru ol­du­ğu­na ina­nıp,
Ken­di­le­ri­ne aşırı gü­ven­dik­le­rin­den,
Baş­ka­la­rı­nı din­le­me,
Baş­ka­la­rı­na karşı em­pa­ti kurma,
Baş­ka­la­rı­nın da haklı ol­du­ğu­nu kabul eği­lim­le­ri ne­re­dey­se yok­tur.
O kadar büyük ego ile
Ki­bir­le­ri kaf dağı kadar büyür ki,
Ken­di­le­ri­ni her duygu,
Her dü­şün­ce
Her dav­ra­nı­şın mer­ke­zi­ne koy­duk­la­rın­dan do­la­yı,
Baş­ka­la­rı­nı hor görür,
Aşa­ğı­lar­lar ve küçük gö­rür­ler.
GÜÇ ZEHİRLEN­MESİ ya­şar­lar.
Böy­le­si­ne tok­sik has­ta­lı­ğa ya­ka­la­nan­lar,
Em­pa­ti ku­ra­maz,
Aşırı hırs­lı­dır,
Öf­ke­li­dir,
İnsan­la­rı kü­çüm­ser,
Ko­lay­lık­la hakka girer,
Ada­le­ti le­hi­ne ister,
Ku­ral­la­rı ken­di­si­ne göre koyar,
Ve buna göre yo­rum­la­ma­lar yapar.
Do­yum­suz­dur.
Ah­la­kı de­ğer­ler­den kopar,
Ken­di­ni hep önde ve haklı görme var­dır.
Geri bil­di­rim­le­re ka­pa­lı ola­rak,
İnsan­la­ra üsten bakar.
İnsan iliş­ki­le­rin­de sı­nır­la­rı aça­rak,
Mal ve mevki hırsı ile eli ha­ra­ma gider.
Her ko­nu­da gös­te­riş me­ra­kı ze­hir­li bir yılan gi­bi­dir.
Kı­sa­ca özet­ler­sek;
Bir nevi güç ze­hir­len­me­si olup,
Utan­ma­sa ben tan­rı­yım di­yecek kadar,
Bu ze­hir­li has­ta­lı­ğa tu­tu­lur.
Bu has­ta­lı­ğa tu­tul­muş,
Ge­liş­miş zi­hin­sel,
Ve bas­kın ki­şi­lik özel­lik­le­ri­ne sahip li­der­ler­de,
Kibir has­ta­lı­ğı­na ya­ka­la­na­rak,
Top­lum üze­rin­de ta­hak­küm ku­rar­lar.
Bun­lar­dan Fi­ra­vun ve Hit­ler ak­lı­ma gelen ilk ör­nek­ler­dir.
Sorun nedir bi­li­yor mu­su­nuz?
Li­der­ler için,
Yük­sek ki­şi­lik ve zi­hin­sel özel­lik­le­ri­ni,
Bir­lik bi­lin­ci için değil de ego­sal ze­hir­le,
Top­lum­sal ya­pı­ya zarar ver­me­si­dir.
Yani sorun bu po­tan­si­yel­le­ri­ni,
Sa­de­ce kendi istek ve ide­olo­ji­le­ri doğ­rul­tu­sun­da kul­lan­ma­la­rı­dır.
Za­man­la güç ze­hir­len­me­si­ne gi­re­rek,
Kendi dı­şın­da kim­se­yi gör­me­me­le­ri,
Daha da teh­li­ke­li olan durum,
Kibir send­ro­mu­na ka­pı­lan li­de­rin,
Top­lu­mun ortak amaç ve ide­olo­ji­le­ri­ni,
Değer, ahlak ve inanç­la­rı­nı,
Sa­de­ce kendi amaç­la­rı­na ulaş­ma amaç­lı kul­la­nı­mı­dır.
Yani hakkı ol­ma­ya­nı HAK görür.
Dün­ya­da;
Son za­man­lar­da,
Gök­sel olay­la­rın çok ol­ma­sı,
Kıt­lı­ğın baş gös­ter­me­si,
Eko­no­mi­le­rin çök­me­si,
Ya­pı­lan hak­sız­lık­lar,
Ya­pı­lan ada­let­siz­lik­ler,
Sa­de­ce bir ül­ke­de değil tüm dün­ya­da olan şey­ler.
Ço­cuk­la­rı­mız için,
Bizim için,
Zor za­man­lar­da­yız.
Ve dec­ca­li dö­ne­mi ya­şı­yo­ruz.
Kibir kı­ya­fe­ti giy­miş,
Yö­ne­ti­ci­ler, li­der­ler ada­let­siz tu­tum­la­rı ile,
Hak yeme,
Hu­kuk­suz­luk, ne­ga­tif olgu ve olay­lar­la,
İlahi sis­te­min helak prog­ra­mı­nın ari­fe­sin­de­ler.
Geç­miş­ten ders çı­kar­maz­sak,
Tek­rar in­san­lı­ğın ba­şı­na gelir.
Ve yüce reh­be­ri­miz Kuran’da;
İsra/16’da,
Bir ül­ke­yi helak etmek is­te­di­ği­miz­de,
Zen­gin­lik se­be­bi ile şı­mar­mış ele­baş­la­rı­na,
İyi­lik­le­ri em­re­de­riz;
Buna rağ­men onlar orada,
Kö­tü­lük iş­ler­ler.
Böy­le­ce o ülke he­la­ke müs­ta­hak olur.
Bizde orayı dar­ma­da­ğın ede­riz.(İsra Sü­re­si/16’ci Ayet)der.
Ne büyük bir uyarı var as­lın­da.
Baş­ka­sı açken sen tok ya­ta­maz­sın,
Hakça pay­la­şı­mı sağ­la­mak zo­run­da­yız.
Bu kadar gök­sel uya­rı­la­rın gel­di­ği za­man­da,
Hakkı ol­ma­ya­nın hak gö­rül­dü­ğü za­man­da,
Uyan­maz ve tövbe edip,
Ada­le­ti ve hakkı ye­ri­ne ge­tir­mez­sek,
Ül­ke­ler­den daha zi­ya­de,
Şı­ma­ran­lar için bu prog­ram baş­la­ya­cak­tır.
Hak­sız­lık­lar­la ya­pı­lan zu­lüm­le­re dur demek zo­run­da­yız.
Kısa özet­ler­se Kibir ze­hir­li bir has­ta­lık­tır.
Ha­tır­la­ta­yım,
Bu kez Helak prog­ram­la­rı şı­mar­mış­la­ra ça­lı­şa­cak.
Hak ol­ma­ya­nı HAK gör­me­ye­lim artık.
HAK-HE­LAL üze­rin­den oku­ya­lım gü­nü­müz­de ya­şa­dık­la­rı­mız.
Bu­ra­da çok mesaj var.
AN­LA­YABİLENE…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Gülten Şimşek - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Hamle Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Hamle Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Hamle Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Hamle Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.