Ahmet ve Gonca Baş­ka­nı­ma Ba­şa­rı­lar

BA­HAR­DA­YIZ.
Ana­do­lu adeta çiçek açtı.
Bilir mi­si­niz gelin alma me­ra­si­mi­ni?
Bu me­ra­sim­de ge­li­nin üs­tü­ne
Kır­mı­zı duvak ör­ter­ler.
Du­va­ğın al­tın­da da narin bir gelin.
Sanki Ana­do­lu yeni bir gelin,
Ve üstün de narin mi narin al kır­mı­zı bir duvak.
VA­TA­NI­MIZ,
Bir tül kadar ince oluşu ile bir du­va­ğı çağ­rış­tı­ran,
Bir ge­lin­cik tar­la­sı.
Ba­har­da­yız.
Kır­mı­zı duvak kal­bi­miz­de,
Kır­mı­zı ge­lin­cik tar­la­lar­da.
Kır­mı­zı ge­lin­cik tar­la­sın­dan beyaz ke­le­bek­ler,
Yü­rek­le­re do­ku­nu­yor.
Mil­le­ti­mi­zin yü­re­ği­ne umudu,
Mil­le­ti­mi­zin yü­re­ği­ne sev­gi­yi,
Mil­le­ti­mi­zin yü­re­ği­ne bir­li­ği eki­yor.
Bir kı­pır­tı,
Bir bahar,
Bir duvak,
Bir ge­lin­cik tar­la­sı­dır yü­rek­ler.
Bir ge­lin­cik tar­la­sı­dır vatan.
Ba­har­la bir­lik­te bir yor­gun­luk var.
Çet­re­fil­li yol­lar­dan ge­çil­di.
Yerel se­çim­ler bir dozer gibi ça­lış­tı geçti.
Bir­çok ül­ke­de yerel se­çim­ler ses­siz se­da­sız ge­çer­ken,
Ül­ke­miz­de si­ya­se­tin, top­lum­sal ya­şa­mın,
Bi­rey­le­rin ana gün­de­mi ha­li­ne gelip,
Se­çim­le yatıp se­çim­le kalk­mış­tık.
Si­ya­si par­ti­ler, be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı,
Mec­lis üyesi aday­la­rı ta­ra­fın­dan,
Mil­yon­lar­ca para ziyan edi­le­rek ya­pı­lan kam­pan­ya­lar,
Renk­li ol­du­ğu kadar sert­ti.
Sert bir rüz­gar esti ve geçti.
Si­ya­si ve hukuk sis­te­mi­nin,
En temel bi­le­şen­le­rin­den biri olan yerel yö­ne­tim­ler,
Genel si­ya­set­ten üre­tim iliş­ki­le­rin­den,
Eko­no­mi ve po­li­ti­ka­dan ba­ğım­sız de­ğil­dir.
Nasıl ki dev­le­ti yö­ne­ten­ler,
Ve yö­net­me id­di­asın­da bu­lu­nan­lar,
Yü­rüt­me ve ya­sa­ma or­gan­la­rı­na aday olan­lar,
Nasıl ki belli sı­nıf­la­rın ve züm­re­le­rin,
Çı­kar­la­rı doğ­rul­tu­sun­da yön be­lir­li­yor­lar­sa,
Aynı şey yerel yö­ne­tim­ler için­de ge­çer­li­dir. Bir soru so­ra­lım.
Peki başka bir yerel yö­ne­tim pra­ti­ği müm­kün müdür?
Müm­kün­dür el­bet­te.
İdeal be­le­di­ye­ci­lik ve yö­ne­tim pra­ti­ği­ni,
Top­lum­cu be­le­di­ye­ci­lik kav­ra­mı­na göre inşa eden­ler,
Ka­pi­ta­list üre­tim iliş­ki­le­rin­de bir gedik açmak için,
Yerel yö­ne­tim­le­ri et­ki­li bir araç,
Ve da­ya­nış­ma or­ga­nı ola­rak gö­ren­ler için,
Başka bir yerel yö­ne­tim an­la­yı­şı müm­kün­dür.
İşte buna top­lum­cu be­le­di­ye­ci­lik,
Yani buna halk­çı be­le­di­ye­ci­lik,
Yani buna sos­yal be­le­di­ye­ci­lik di­yo­ruz.
Sos­yal be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı,
Top­lum­cu be­le­di­ye­ci­lik il­ke­si doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket ede­rek,
Top­lu­mun her ke­si­mi­ne eşit ve hak­ka­ni­yet­li bir şe­kil­de,
Hiz­met sun­ma­yı amaç­lar.
Bu doğ­rul­tu­da,
Bu pu­su­la­da,
Sos­yal be­le­di­ye­ci­lik,
Top­lu­mun ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak,
Ve sos­yal ada­le­ti sağ­la­mak ama­cıy­la,
Be­le­di­ye­le­rin yü­rüt­tü­ğü hiz­met ala­nı­dır.
Bu kap­sam­da be­le­di­ye­ler,
Sos­yal hiz­met­ler,
Eği­tim, yaşlı ba­kı­mı,
Genç­ler, ço­cuk­lar,
En­gel­li­ler, sos­yal des­tek,
Psi­ko­lo­jik des­tek prog­ram­la­rı,
Sos­yal ha­ya­ta en­teg­ras­yon gibi ko­nu­lar­da,
Ça­lış­ma­lar yü­rüt­me­si önem arz et­mek­te­dir.
Ben bu­ra­da ta­rı­mın des­tek­len­me­si,
Ve üre­ti­min te­tik­len­me­si­ni de ko­yu­yo­rum.
Be­le­di­ye­le­rin sos­yal hiz­met­ler ala­nın­da yü­rüt­tü­ğü ça­lış­ma­lar,
Top­lu­mun ih­ti­yaç­la­rı­na du­yar­lı,
Ve top­lum­sal so­run­la­ra çözüm odak­lı bir yak­la­şım be­nim­se­ye­rek,
Top­lu­mun refah dü­ze­yi­ni art­tır­ma­yı he­def­ler.
Bu doğ­rul­tu­da yü­rü­tü­len pro­je­ler ve hiz­met­ler,
Top­lum­da sos­yal ada­le­tin sağ­lan­ma­sı­nı,
Ve her bi­re­yin hak et­ti­ği yaşam ka­li­te­si­ne ulaş­ma­sı­na katkı sağ­lar.
Ve yerel se­çim­ler­den sonra,
Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mız de­ğiş­ti.
Mer­kez ilçe Men­te­şe­de ya­şa­dı­ğım için,
Büyük Şehir ve Men­te­şe be­le­di­ye­si ile et­ki­le­şim­de ola­ca­ğım­dır.
İlçe be­le­di­ye­le­ri­miz­de bizim göz be­bek­le­ri­miz.
Ön­ce­lik­le Gonca ve Ahmet Baş­ka­nı­mı­zı teb­rik edi­yo­rum.
İli­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.
Ve rutin gö­rev­le­ri­niz dı­şın­da,
Ni­te­lik­li sos­yal pro­je­ler bek­li­yo­ruz.
Biz­ler­de siz­le­ri kalbi ola­rak des­tek­le­di­ği­miz gibi,
Yeni pro­je­le­rin ya­ra­tıl­ma­sın­da,
Hal­kı­mı­za an­la­tıl­ma­sın da des­tek ola­ca­ğız.
Biz­ler ay­rış­ma­dan değil de bir­lik ru­hun­dan yola çı­ka­rak,
Bu güzel şe­hir­de hiz­met­le bü­tün­leş­miş sevgi di­li­ni inşa ede­bi­li­riz.
Tek­rar se­çim­le­rin ili­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum,
Ve güzel Muğla’mızın her bi­re­yi­ne sev­gi­le­ri­mi gön­de­ri­yo­rum.
Ne mutlu bize bir­li­ğin yo­lun­da­yız.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Gülten Şimşek - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Hamle Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Hamle Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Hamle Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Hamle Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.