Yerel Yö­ne­tim­ler De Des­tek­le­me­li

İnsa­noğ­lu­nun ya­ra­tı­lı­şın­da kar­şı­sın­da­ki ki­şi­ye et­ki­le­mek,
Te­si­ri al­tı­na ala­bil­mek,
Hatta müm­kün­se bir kukla gibi onu yön­len­di­re­bil­mek,
Ma­nip­las­yon yapıp köle gibi kul­lan­mak yatar.
Kişi kendi ze­ka­sı­nı, duy­gu­la­rı­nı, man­tı­ğı­nı kul­la­na­ma­dı­ğı zaman,
En st­ra­te­jik nok­ta­sı olan bi­lin­çal­tı,
Baş­ka­la­rı­nın eline ge­çe­rek kay­bet­miş olur.
Bi­re­yin bi­lin­çal­tı­nı ele ge­çi­ren­ler,
Korku ve itaat kül­tü­rü­nü yük­ler­ler.
En kolay yö­net­me tarzı korku bazlı itaat kül­tü­rü­dür.
Dünya masum bir yer değil.
Bi­lim­de masum değil.
Kirli in­san­lar tüm sis­tem­le­rin içine sız­mış­lar,
İste­dik­le­ri gibi ma­ni­pü­las­yon­la­rı ya­pı­yor­lar.
Top­lum­la­rı ma­nip­le ede­rek yö­net­mek en çok is­te­dik­le­ri bir durum.
Kü­re­sel mafya;
Halk­lar üze­rin­de fü­tur­suz oyun­la­rı ile top­lum­sal ya­şam­la­rı di­zayn etme pe­şin­de­ler.
Sis­tem­li iler­li­yor­lar.
Oyun­la­rı in­san­lık üze­ri­ne.
İnsanı kendi do­ğa­sın­dan ko­par­ma­ya,
İnsa­nın in­san­la et­ki­le­şi­mi­ni kes­me­ye,
İnsanı me­ta­laş­tır­ma­ya,
İnsa­nın duy­gu­la­rı­nı tı­raş­la­ma­ya,
İnsanı ro­bot­laş­tır­ma­ya,
İnsa­nın kud­re­ti­ni yok et­me­ye ça­ba­lı­yor­lar.
Adım adım dö­nüş­tü­rü­yor­lar.
Korku pom­pa­lı­yor­lar,
He­pi­mi­zi şe­kil­len­di­ri­yor­lar.
Yapay gıda ve yapay et­ler­den bah­se­di­yor­lar,
Ve üre­ti­mi­ne de baş­la­dı­lar.
Hay­van­sal üre­ti­mi,
Ta­rım­sal üre­ti­mi yok et­ti­ler.
Üre­ti­mi yok ede­rek,
İnsan­lar gibi ül­ke­le­ri de kö­le­leş­tir­mek için ça­ba­lı­yor­lar.
Yıl­la­ra ya­ya­rak adım adım gizli plan­la­rı­nı ha­ya­ta ge­çir­di­ler.
Bu sinse sa­vaş­tan, her ülke gibi bizim ül­ke­miz­de na­si­bi­ni aldı.
Ta­rım­dan uzak­laş­tık.
Üre­tim­den kop­tuk.
Kendi yi­ye­ce­ği­ni üre­ten bir ülke iken,
İthal eden bir ülke ha­li­ne gel­dik.
Dün­ya­nın en ve­rim­li top­rak­la­rı Ana­do­lu’da.
Yan­lış tarım po­li­ti­ka­la­rı ile
Ül­ke­nin ge­le­ce­ği­ni ateşe ver­dik.
Ve glo­bal güç­le­rin ku­ca­ğı­na düş­tük.
Hennry Ki­sen­ger;
‘Tarım bizim için tarım ba­kan­la­rı­na bı­ra­kı­la­ma­ya­cak kadar ciddi iştir.
Pet­ro­lü kont­rol eder­sen ulus­la­rı,
Yi­ye­ce­ği kont­rol eder­sen in­san­la­rı kont­rol eder­sin.
‘Yi­yecek bir si­lah­tır
Ve bizim mü­za­ke­re çan­ta­mız­da­ki araç­lar­dan bi­ri­si­dir’ de­miş­tir.
Kü­re­sel güç­ler dur­mu­yor­lar.
Dur­maz­lar.
Gı­da­yı kont­rol al­tın­da tu­ta­rak,
İnsan­lı­ğı el­le­rin­de tut­muş olu­yor­lar.
Ta­rım­sal üre­tim­de ken­di­ne yeten ül­ke­le­ri,
Derin bir plan­la talan et­ti­ler.
Biz­ler­de ülke ola­rak na­si­bi­mi­zi aldık.
Üret­mek­ten yoz­laş­tık.
Artık köy­lü­ye kadar kimse üre­tim yap­mak is­te­mi­yor.
Tam ba­ğım­sız­lık kav­ra­mı eko­no­mi­de ol­du­ğu kadar gıda da önem­li.
Ül­ke­ye ithal ede­rek ge­tir­di­ğin her gıda da,
Tam ba­ğım­sız­lık bay­ra­ğı­na sık­tı­ğın kur­şun­dur.
Biz artık oto­ma­tik si­lah­la bay­ra­ğı­mı­za ateş edi­yo­ruz.
Tarım st­ra­te­jik bir üre­tim­dir.
Ge­le­cek­te en güçlü silah olma yö­nün­de de iler­li­yor.
Biz­ler ne ya­pı­yo­ruz,
Ül­ke­mi­zi ithal gıda cen­ne­ti­ne çe­vi­ri­yo­ruz.
Ve böy­le­ce tam ba­ğım­sız­lık hayal olu­yor.
Sonuç ola­rak;
Dün­ya­da gıda pa­zar­lık ma­sa­sın­da,
Gı­da­ya ba­ğım­lı ülke ya­rat­ma yo­lun­da ba­şa­rı sağ­la­mış kü­re­sel güç­ler var,
Fakat kar­şı­da da uyu­yan ül­ke­ler var.
Uyan Güzel Ülke Tür­ki­ye!
Sonuç ola­rak;
Gıda st­ra­te­jik bir si­lah­tır.
Ve yerel yö­ne­tim­ler de;
Ta­rım­sal üre­tim için,
Va­tan­da­şa reh­ber­lik ve des­tek sağ­la­ma­lı­dır.
Mer­ke­zi hü­kü­met­ler ola­yın va­ha­me­ti­ni al­gı­la­mı­yor­lar,
Ya da si­ya­sal bi­linç al­tı­la­rı­nı glo­bal güç­le­rin eline geç­miş.

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Gülten Şimşek - Mesaj Gönder --- Okunma

# VAR

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Hamle Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Hamle Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Hamle Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Hamle Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.