Mo­dern­le­şen Suudi Ara­bis­tan

Güzel Ana­do­lu,
Sen ne çok rü­ya­lar gör­dün,
Ne çok kah­ra­man­lık­lar ya­şa­dın.
Kadim Ana­do­lu.
Pu­du­he­pa’yı duy­du­nuz değil mi?

Pu­du­he­pa Hitit ül­ke­si­nin önde ge­len­le­rin­den,
Rahip Pen­tipšarri’nin kı­zı­dır.
Bun­dan 33 yüz­yıl önce Ana­do­lu top­rak­la­rın­dan çık­mış,
Ba­rı­şı ger­çek­leş­tir­miş bir Hitit kra­li­çe­si­dir.
Hitit Dev­le­ti MÖ 14. yüz­yıl­da im­pa­ra­tor­luk dö­ne­mi­ne gi­rer­ken,
Yö­ne­tim­de kra­li­çe­ler de aktif ola­rak görev al­ma­ya baş­lar.
Kra­li­çe Pu­du­he­pa dö­ne­min­de önem­li bir po­li­tik kim­li­ğe sa­hip­tir.
PU­DU­HE­PA çocuk yaş­la­rın­dan iti­ba­ren bol bol hayal kurar,
Ba­şa­rı­la­rı hayal eder­di.
Bir­gün VENÜS ge­ze­ge­ni ola­rak bi­li­nen İŞTAR yıl­dı­zı­na ba­ka­rak,
Ken­di­ne şu söz­le­ri verir:
“Ben Pu­du­he­pa!
Kim­se­ler bil­mez­ken ben oku­ya­ca­ğım,
Bilge in­san­lar gibi ben de ya­za­ca­ğım,
Büyük in­san­lar gibi dü­şü­ne­ce­ğim.
Yo­lu­ma çıkan en­gel­le­ri aşa­ca­ğım.
Yıl­dız­lar şa­hi­dim, sözüm söz olsun”
derdi.
Pu­du­he­pa’nın ço­cuk­lu­ğun­da Ana­do­lu’da sa­vaş­lar da olur­du.
Bazen de coşku ya­şa­nır­dı.
Ba­ha­rın ge­li­şi büyük bir bay­ram coş­ku­suy­la kar­şı­la­nır,
1 ay sü­recek kut­la­ma­lar ya­pı­lır­dı.
Bahar bay­ra­mı­na Pu­ril­li bay­ra­mı de­nir­di.
Halk büyük bir ne­şey­le, şi­ir­le, mü­zik­le, dans­la kut­lar­dı.
Pu­du­he­pa da Pu­ril­li bay­ram­la­rın­da ken­di­ne ver­di­ği ba­şa­rı sö­zü­nü ha­tır­lar,
Ve bunu ye­ri­ne ge­tir­mek için ant içer­di.
Tabi ki de;
Yer­yü­zü­ne bir iz bı­rak­mak en büyük is­te­ğiy­di.
Bunun için yap­ma­sı ge­re­ken­le­rin,
Oku­ma­sı, yaz­ma­sı, öğ­ren­me­si ve dü­şün­me­si ge­rek­tir­di­ği­ni bi­li­yor­du.
Pu­du­he­pa oku­yup dü­şü­ne­rek artık BİLGE bir kadın ha­li­ne gelir.
Tam da o gün­ler­de Hi­tit­ler­le Mı­sır­lı­lar ara­sın­da Kadeş Sa­va­şı ya­şa­nır.
Sa­vaş­tan dönen Hitit ku­man­dan­la­rın­dan bi­ri­si,
Pu­du­he­pa’nın aile­si­nin evine konuk olur.
Ye­mek­ler ye­ni­lir, soh­bet­ler edi­lir.
Bu soh­bet es­na­sın­da ku­man­dan,
Bilge Pu­du­he­pa’nın dü­şün­ce­le­ri­ne hay­ran kalır,
Ve aşık olur.
Ev­len­me­ye karar ve­rir­ler.

Tüm ha­yat­la­rı bo­yun­ca ba­rı­şı sağ­la­mak için ça­lı­şa­cak­lar­dır.
Ev­le­nir­ler.
Pu­du­he­pa’nın ev­len­di­ği ku­man­dan Hattušili Hitit kralı,
Pu­du­he­pa da Hitit kra­li­çe­si olur.
Sa­vaş­tan 15 yıl sonra, KADEŞ BARIŞ Ant­laş­ma­sı’nı im­za­lar­lar.
Kadeş Ant­laş­ma­sı’nı Pu­du­he­pa kendi müh­rüy­le im­za­lar.
Pu­du­he­pa ta­rih­te ken­di­ne ait bir mührü olan ilk ka­dın­dır.
Ana­do­lu’nun güçlü ka­dın­la­rı.
Pu­du­he­pa’nın hi­ka­ye­si sa­va­şın değil de ba­rı­şın hi­ka­ye­si­dir.
Bu top­rak­lar­da kış uy­ku­su­na ya­tı­rı­lan kadın gü­cü­nün tek­rar yük­sel­me­si ge­re­ki­yor.
Bunun için ça­ba­la­yan­lar var.
Yüz­yıl­lar­ca ge­ri­ye gi­de­rek bu top­rak­lar­da­ki ka­dın­la­rın ba­şa­rı öy­kü­le­ri­ni,
Bu­gü­nün kız ço­cuk­la­rı­na ulaş­tır­ma­yı he­def­le­yen pro­je­ler ya­pı­lı­yor.
PU­DU­HE­PA ve KIZ­KAR­DEŞ­LERİ Pro­je­si bun­lar­dan bir ta­ne­si.
Bu proje kap­sa­mın­da Pu­du­he­pa oyun­cak­la­rı ya­pı­lı­yor,
Ve bu oyun­cak­lar Ana­do­lu ço­cuk­la­rı­na su­nu­lu­yor.
Ge­li­ri ile de kız ço­cuk­la­rı­nın oku­ma­sı sağ­la­nı­yor.
Biz­ler artık bu top­rak­lar­da be­den­len­dik,
Gü­cü­mü­ze ina­nı­yo­ruz.
Yeni bir çağa gi­ri­yor.
Ana­do­lu’nun bu yeni çağda va­zi­fe­li top­rak­lar ol­duk­la­rı­nı bi­li­yor­lar.
Önü­mü­zü kes­me­le­ri ge­re­kir.
Plan­la­rı­nı de­rin­de iler­le­ti­yor­lar.
Öz kül­tü­rü­mü­zü yoz­laş­tır­ma­ya,
Da­mar­la­rı­mız­da mev­cut olan asil kan­da­ki kud­re­ti kır­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.
Biz ne ya­pa­ca­ğız?
Özü­mü­ze dö­ne­ce­ğiz.
Ne varsa bu top­rak­lar­da var.
Va­ta­nı­mı­za sahip çı­ka­ca­ğız.
Bu top­rak­la­rın kah­ra­man­la­rı­nı ço­cuk­la­rı­mı­za an­la­ta­ca­ğız.
Bir­li­ği­mi­zi ko­ru­ya­ca­ğız.
Mesaj yüklü bar­bie be­bek­le­ri­nin ye­ri­ne,
Ana­do­lu’nun kah­ra­man­la­rı­nı ço­cuk­la­rı­mız­la bu­luş­tu­ra­ca­ğız.
An­la­ma­lı­yız ki!
Geç­miş­te ol­du­ğu gibi,
Gü­nü­müz de de,
Va­ta­nı yü­cel­ten nice kadın kah­ra­man­la­rı­mız var.
Mus­ta­fa Kemal’in ar­ma­ğa­nı olan bu va­ta­nı­mı­zı yük­sel­te­ce­ğiz.
Kadın gü­cü­nü tüm alan­lar­da şah­lan­dı­ra­ca­ğız.
Gü­nü­müz­de ken­di­ni bil­mez ki­şi­ler,
Şe­ri­at över­ken,
Suudi Ara­bis­tan’da şe­ri­at­tan uzak­la­şıp,
Re­form­lar ger­çek­leş­ti­ril­mek­te.
Suudi Ara­bis­tan’da ya­şa­nan son ge­liş­me­ler,
Ül­ke­nin mo­dern­leş­me sü­re­cin­de.
Önem­li bir dönüm nok­ta­sı­na işa­ret edi­yor.
Prens Sel­man çev­re­si­ne;
‘Ben Suudi Ara­bis­tan’ın Ata­türk’ü ola­ca­ğım diyor.
Ve id­di­alı bir ifade ile he­def­le­ri­ni or­ta­ya ko­yu­yor.
Top­lum­sal ya­şa­mın mo­dern­leş­me­si için uğ­ra­şı­yor.
Ka­dın­lar ne is­ter­se giy­me­li­dir diyor.
Ve ilk kez ül­ke­si­nin ka­dın­la­rı gü­zel­lik ya­rış­ma­sı­na ka­tıl­dı.
Ül­ke­miz­de şe­ri­at yan­lı­sı gö­rüş­le­rin yük­se­li­şi,
Ve de­mok­ra­tik de­ğer­ler­den uzak­laş­ma eği­li­mi,
En­di­şe ya­ra­tır­ken,
Diğer yan­dan,
Suudi Ara­bis­tan’da ya­şa­nan de­mok­ra­tik ge­liş­me­ler ve sos­yal açı­lım­lar,
Bu ül­ke­nin ulus­la­ra­ra­sı ima­jı­nı olum­lu yönde et­ki­li­yor.
Ve biz­ler bu ül­ke­nin ka­dın­la­rı ola­rak,
Mus­ta­fa Kemal’in yo­lun­da­yız.
Kadın gü­cü­nü ve var­lı­ğı­nı yü­celt­me­ye baş koy­duk,
Şe­ri­at is­te­yen­le­re yal­lah Suudi Ara­bis­tan’a di­yor­duk,
Şim­di­ler de onlar bize yal­lah Tür­ki­ye di­ye­bi­lir.
Kork­ma­yın Ana­do­lu ka­dın­la­rı yolda.
Top­lu­ma birer me­şa­le olma yo­lun­da.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Gülten Şimşek - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Hamle Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Hamle Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Hamle Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Hamle Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.