BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ İLANI

İ L A N             BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARSIRA NO.İLÇESİ/  MAHALLESİ/...

İ L A N
             BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO.İLÇESİ/  MAHALLESİ/MEVKİİPAFTAADAPARSELYÜZÖLÇÜM (m2)HİSSESİCİNSİAÇIKLAMA /
şerh/beyan
İMAR DURUMUTAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1Muğla/Bodrum/Ortakent Mahallesi-270585,65 m²TamArsa-Taşınmaz, 1/1000 ölçekli Ortakent-Yahşi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında A lejantlı Taks:0,20 Kaks:0,40 yoğunluklu konut alanında kalmaktadır.2.200.000,00-TL440.000,00-TL29.04.202409:30
               
2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR (TAŞITLAR)
SIRA NO.TAŞINIR NOCİNSİMODELMODEL YILIRENKDURUMUTAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
242.04.0021Otomobil131 Kartal S1999Mavi (Safir)Tamiri ekonomik değildir150.000,0045.000,0029.04.202410:00
 
2886 SAYILI KANUN UYARINCA KULLANMA İZNİ VERİLECEK TAŞINMAZLAR
SIRA NO.İLÇESİ/  MAHALLESİMEVKİİKULLANMA İZNİ VERİLECEK ALANAMACISÜRESİİLK YIL TAHMİNİ KULLANMA İZNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
3Muğla/Bodrum/Gündoğan Mahallesi-613 ada 3 parsel numaralı taşınmazın deniz cephesinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kroki ile belirlenen 767,67 m2 yüzölçümlü iskele alanıtekne bağlama iskelesi olarak kullanılması amacıyla30 Yıl796.000,00238.800,0029/04/202410:45
4Muğla/Bodrum/ Karakaya Mahallesi-232 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların deniz cephesinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kroki ile belirlenen 1.698,72 m2 yüzölçümlü dalgakıran alanıdalgakıran olarak kullanılmak amacıyla30 Yıl2.340.000,00702.000,0029/04/202411:30
 
2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR (TEKNE VE TEKNE MOTORU)
Sıra noTaşınır noDepo noCinsi Tekne adıMotor MarkasıGücü (hp)Boy (metre)En (metre)Tahmini Satış Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)İhale tarihiİhale saati
542.01.004-8352Sürat teknesi Suzukibelirsiz6,102,3030.000,009.000,00 29/04/202413:30
642.01.004-7310SandalDenizJohnson254,501,6511.000,003.300,00 29/04/202413:40
742.01.0015316Sürat teknesiHeraYamahabelirsiz4,302,1012.000,003.600,00 29/04/202413:50
842-1063327Jet ski Polaris 3,001,4518.000,005.400,00 29/04/202414:00
942-952343Kıçtan takma motor Parsun (tahmini)30  7.500,002.250,00 29/04/202414:10
1042-940430Kıçtan takma motor Parsun30  7.500,002.250,00 29/04/202414:20
1142.01.0017302Sürat teknesiReisJohnson1155,102,2520.000,006.000,00 29/04/202414:30
1242.01.004/2303Sürat teknesiEylül Bebekbelirsizbelirsiz7,802,1045.000,0013.500,00 29/04/202414:40
1342.01.002753Sürat teknesiReha 1belirsiz3009,802,85130.000,0039.000,00 29/04/202414:50
1442.01.0033401Jet Ski Yamaha   35.000,0010.500,00 29/04/202415:00
1542.01.0035312Sürat teknesiYıldız DEvinrude1155,602,3065.000,0019.500,00 29/04/202415:10
1642.01.0037570tekne motor yok 3,301,4014.500,004.350,00 29/04/202415:20
1742.01.0039564Kıçtan takma motor Mariner9,9  10.500,003.150,00 29/04/202415:30
1842.01.0040559Kıçtan takma motor Johnson9,9  9.000,002.700,00 29/04/202415:40
1942.01.0050542Kıçtan takma motor Mercury25  10.000,003.000,00 29/04/202415:50
2042.01.0052534Kıçtan takma motor Earrow30  15.000,004.500,00 29/04/202416:00
2142.01.0056523Kıçtan takma motor Parsun30  15.500,004.650,00 29/04/202416:10
2242.01.0057522Kıçtan takma motor Earrow30  12.500,003.750,00 29/04/202416:20
2342.01.0058533Kıçtan takma motor Parsun30  16.000,004.800,00 29/04/202416:30
2442.01.0059518Sürat teknesi Mercury805,501,9055.000,0016.500,00 29/04/202416:40
2542.01.0060510Sürat teknesi Parsun302,501,2015.000,004.500,00 29/04/202416:50
   Yukarıda nitelikleri belirtilen  1. sıradaki taşınmaz ile  2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. sıradaki  taşınırların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi, 3. ve 4. sıradaki Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki alanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle kullanma izni ihalesi yapılacaktır.
1-  İhaleler,  yukarıda belirtilen gün ve saatlerde  Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde  (Çarşı Mah. Hükümet Konağı Bodrum/MUĞLA),  toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
    a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
    b) Tebligat için Türkiye'de gösterilecek adres beyanı
    c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
    ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri limit içi ve süresiz teminat mektupları (Teyit yazısı ile birlikte) veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
    d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2023 yılı) alınmış sicil belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)
3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca yapılacak olan ihalelerde, tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir. 
4- İhaleler, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde  yapılacağından, nakit olarak yatırılacak geçici teminatların Ziraat Bankası TR44 0001 0002 0200 0010 0056 97 Iban nolu Hazine Cari Hesabına yada Malmüdürlüğü veznesine yatırılarak, yatırdıklarına dair makbuz/dekontla birlikte ihale saatinde ihalenin yapılacağı salonda bulunmaları gerekmektedir.Gecikmelerden dolayı İhale Komisyonu sorumlu değildir.
5- İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Kullanma izni verilmesi işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar kullanma izni verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacaktır. Kullanma izni ihalesi sonunda oluşacak bedel ve diğer vergi vs.bedeller peşin olarak ödenecektir.
8-  İleride lehine kullanma izni tesis edilecek yatırımcıya fiili kullanımı olmaksızın öncelikle imar planının yaptırılması, uygulama projelerinin hazırlattırılması ve ilgili kuruluşlara onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesine imkan vermek amacıyla yapılacak olan kullanma izni ihalesi sonunda kararlaştırılacak kullanma izni bedeli karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek, adına ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi ile ön izin sözleşmesi düzenlenecek, ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde verilecek olan ön izin idarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ise, kullanma izni ihalesinde kararlaştırılacak olan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek olan ilk yıl kullanma izni bedeli üzerinden, kullanma izni ihalesini alan gerçek veya tüzel kişi ile kullanma izni sözleşmesi düzenlenecektir.
9-Taşınır satışlarında ayrıca otopark ücretleri satış bedelinin, teknelerde (KDV dahil) %35, tekne motorlarında (KDV dahil) % 25 oranında alınacaktır. Satış bedeli üzerinden hesaplanacak karar pulu bedeli (% 0,569 ) ve KDV (% 20) alıcı tarafından karşılanacak olup teslim ve teslim sonrası işlemlere yönelik tüm işlemler alıcısı tarafından yapılacak, giderler alıcısınca karşılanacaktır. İhaleye çıkacak tekne ve tekne motorları Bodrum Yalıkavak Trafik Otoparkında (Tel: 0252 386 36 33), otomobil Bodrum Kumbahçe Mahallesinde Cruise Port otoparkında görülebilir. Taşınırlar ihale tarihindeki haliyle satılmakta olup, herhangi bir hasar olması durumunda İdare sorumlu değildir.
10- Taşınırların bedelinin yapılacak tebligata müteakip 15 gün içerisinde peşin olarak ödenerek teslim alınması gerekmektedir.
11-Satışı yapılacak taşınırların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir. Otomobil çekme belgelidir.
12- 4706 sayılı Kanun gereğince, 1. sırada yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlarından (KDV, karar pulu) müstesnadır, ayrıca 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. İhale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme düzenlenerek taksitle de ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzdeyirmi)  indirim uygulanır. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecektir. Tapu ferağının verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893'ncü maddesi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.
13- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde ve kullanma izninde; ihale sonucu oluşan satış bedeli üzerinden, 5 Milyon TL'ye kadar kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmibeş) oranında döner sermaye bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.
14-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin : 0 (252) 316 75 25)
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No ILN02016443

19 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Hamle Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Hamle Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Hamle Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Hamle Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.