KABİN YERLERİNİN KİRALAMA İHALESİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANMuğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokak park...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokak park, spor ve kültürel tesis, vb. taşınmazlar üzerinde 79 adet mevcut ve 16 adet kiracı tarafından yeni kurulacak toplam 95 adet ATM (Otomatik Vezne Makinesi) Kabin Yeri 12.03.2024 tarihinde saat 14.00’de, Orhaniye Mahallesi Bülent Önuçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salon’da, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile 5 (beş) yıl süreliğine kiralanmak üzere ihale edilecektir.
S.NİLÇEMAHALLECOĞRAFİ KOORDİNATLAR          MEVCUTYENİ KURULUM
ENLEM BOYLAM
1BODRUMTÜRKKUYUSU (ESKİ OTOGAR ALANI)37.037.15127.433.4645-
2BODRUMTÜRKKUYUSU  (ESKİ OTOGAR İÇİ)37.037.40027.434.226-2
3BODRUMTURGUTREİS  (JANDARMA ÖNÜ PARK ALANI)37.006.70527.257.6934-
4BODRUMTURGUTREİS (YAŞAM MERKEZİ ALANI)37.007.43227.258.4174-
5BODRUMYALIKAVAK  (MEYDAN)37.103.92427.293.40910-
6BODRUMMUMCULAR (ATATÜRK CADDESİ)37.105.86827.665.4396-
7BODRUMTORBA (OTOGAR İÇİ)37.064.19127.463.1566-
8DALAMANMERKEZ (ATATÜRK CADDESİ)36.765.98328.807.1154-
9FETHİYEKARAÇULHA (TOPTANCI HALİ)36.641.81129.216.5594-
10FETHİYEPATLANGIÇ (ADNAN MENDERES BULVARI MiGROS ÖNÜ)36.633.88929.131.566-4
11MARMARİSARMUTALAN (CUMHURİYET BLV.
EMRE OTEL YANI)
36.835.88028.245.5606-
12MARMARİSKEMERALTI (KEMAL SEYFETTİN ELGİN BULVARI)36.848.44728.260.1548-
13MARMARİSTEPE  (OTOGAR İÇİ)36.864.25128.275.2224-
14MENTEŞEMUSLİHİTTİN(ATAÜRK BLV. CARREFOUR KARŞISI37.210.23428.358.5728-
15MENTEŞEEMİRBEYAZIT (2 NOLU BELEDİYE HİZMET BİNASI ÖNÜ)37.207.72428.367.7614-
16MENTEŞEMUSLİHİTTİN (MENTEŞE OTOGARI)37.195.25728.351.7094-
17MİLASHAYITLI  (ATATÜRK BULVARI)37.309.65227.781.143-4
18ORTACAMERKEZ (ATATÜRK BULV. MERKEZ CAMİİ ÖNÜ KALDIRIM)36.838.27628.766.44822
19ULAAKYAKA (ATATÜRK CAD. AKYAKA MEYDANI)37.057.54328.326.783-4
TOPLAM7916
GENEL TOPLAM95

 

  1. İhale konusu işin tahmin edilen yıllık kira bedeli ₺9.020.000,00+KDV’dir. Geçici teminat tahmin edilen 5 (beş) yıllık bedelin %3 (yüzde üç)’ü olup, tutarı ₺1.353.000,00’dir.
  2. İhale dokümanı (İdari ve Teknik Şartname, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Orhaniye Mahallesi, Bülent Önuçan Sok. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, No:2 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe, Muğla adresinde bedelsiz görülebilir. Şartnameler ₺5.000,00 karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
  3. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
a.Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,
b.Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),
c.Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
a. Tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin ihale ilan tarihinden önce kurulmuş/tescil edilmiş olduğunu gösterir sicil kayıt belgesi,
b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü,
c. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ve yetkili kişi/kişilerin noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesi,
ç .Vergi kimlik numarası,
C) ORTAK BELGELER:
      a. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
      b.Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
      c. İdare ve İstekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri ile bu belgelere ait teslim tutanağı,
      ç.İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,
      d.Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge (Bu belge tüzel kişilerden alınan başvurularda, hem tüzel kişilik adına hem de tüzel kişiliğin yetkili ve/veya ortakları adına ayrı ayrı düzenlenecektir.),
e. İhale tarihinden önce ATM (Otomatik Vezne Makinesi) İşletmeciliği alanında en az 2 (iki) yıl süreyle faaliyette bulunduğunu, iş deneyimini gösteren Mahalli İdareler, kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ve bunların %50’den fazla sermaye ortağı (sunulacak belgesi ile)  olduğu şirketlerle imzalanmış kira sözleşmesi ve bu sözleşmenin geçerli olduğuna dair ilgili idareden alınan belge,
f. 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle son 3 (üç) yıl içerisinde, bu yıllara ait cirolarından en az bir tanesinin ₺3.000.000,00‘nun üstünde olduğuna dair bilgileri teyit eden yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosunu gösterir belge,
g. Ödenmiş sermayesinin en az ₺5.000.000,00 olduğuna ilişkin Ticaret ve Sanayi Odası veya mali müşavir onaylı belge,
ğ. İhale ilan tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,
h. İhale ilan tarihinden itibaren Vergi Dairesi’ne borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,
ı.  Şartname ve eklerinin satın alındığına ilişkin belge.
Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:
      a.Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,
      b.İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.
D) YABANCI KATILIMCILAR:
Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
5.       Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
6.       Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
7.       İhaleye katılacakların, teklif dosyalarını 12.03.2024 günü saat 14.00’e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
8.      2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.
9.         İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
10.     İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
11.     Kiralananın yıllık kira bedeli ve KDV yıllık peşin olarak ödenir.
12.     İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ATM (Otomatik Vezne Makinesi) Kabin Yerlerinin kiralanmasında İdari ve Teknik Şartname hükümleri uygulanır.

#ilangovtr

Basın No ILN01991778

02 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Hamle Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Hamle Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Hamle Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Hamle Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.