87 KALEM (7 GRUP) MAKİNE TEÇHİZAT - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

87 KALEM (7 GRUP) MAKİNE TEÇHİZAT

Bu haber 27 Temmuz 2016 - 0:10 'de eklendi ve 15 views kez görüntülendi.

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

 

87 KALEM (7 GRUP) MAKİNE TEÇHİZAT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/272326

 

1-İdarenin
a) Adresi:ÜNIVERSITE YERLESKESI MEFHARET KOÇMAN SAĞLIK MERKEZİ KAT:1 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:(252)2111116 – (252)2111136
c) Elektronik Posta Adresi:satinalma@mu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:87 Kalem (7Grup) Makine Teçhizat Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Söz konusu malzemeler Akademik ve İdari Personel yemekhanesi olarak düzenlenecek olan Türkevi’ nde görevli ilgili kişi/kişilere imza karşılığında teslim edilecektir
c) Teslim tarihi:İhale konusu mal ve malzemeler sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (otuz) takvim günü içerisinde Türkevi’ nde görevli ilgili kişi/kişilere imza karşılığında teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kötekli Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Binası Kat:1 Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati:16.08.2016 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)           İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b)           Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif
ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

e)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı katalog ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafları teklif mektupları ile birlikte komisyona sunulacaktır. Teknik Şartnameye cevaplar orjinal teknik dokümanla uyumlu olacaktır. Teknik dokümanlar, katalog ve fotoğraflar üzerinde firma ismi ve birim fiyat cetvelindeki sıra numarası yazılacaktır.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kötekli Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Binası Kat:1 Menteşe/MUĞLA adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Strateji Geliştirme Dai. Bşk. Vakıflar Bankası Muğla Şubesi nezdinde bulunan TR90 0001 5001 5800 7299 5347 63 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kötekli Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Binası Kat:1 Menteşe/MUĞLAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

    12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

EK:

1.GRUP
1Çalışma Tezgahı1Adet
2Çalışma Tezgahı1Adet
3Set Üstü Mikser2Adet
4Tost Makinesi1Adet
5Gıda Dilimleme Makinesi1Adet
6Çift Evyeli Tezgah1Adet
7Çalışma Tezgahı1Adet
8Mikrodalga Fırın2Adet
9Tezgah Tipi Buzdolabı Çekmeceli2Adet
10İndiksiyon Ocak Seti2Adet
11Tepsi Taşıma Arabası1Adet
12Demonte İstif Rafı2Adet
13Kepçe Askısı2Adet
14Demonte İstif Rafı2Adet
15Çift Evyeli Tezgah1Adet
16Sebze Süzme Tezgahı2Adet
17Polietilen Çalışma Tezgahı1Adet
18Sebze Doğrama Makinesi1Adet
19Hareketli Tezgah1Adet
20Tek Evyeli Tezgah2Adet
21Bıçak Sterilizatör2Adet
22Kıyma Makinesi1Adet
23Polietilen Et Kütüğü1Adet
24Duvar Rafı3Adet
25Gazlı Kuzine1Adet
26Yer Ocağı1Adet
27Çalışma Tezgahı1Adet
28Planet Mikser1Adet
29Un Şeker Arabası2Adet
30Mermer Tezgah1Adet
31Vakum Paketleme Makinesi1Adet
32Malzeme Taşıma Arabası1Adet
33El Yıkama Evyesi1Adet
34Mermer Tezgah1Adet
35Mermer Tezgah1Adet
36Mermer Tezgah1Adet
37Hamur Açma Makinesi1Adet
38Spiral Hamur Yoğurma Makinesi1Adet
39Tek Evyeli Tezgah1Adet
40Set Üstü Saladbar1Adet
41El Blender1Adet
42DRY Aget Et Yaşlandırma Dolabı1Adet
43Tartım Baskülü1Adet
44Hassas Elektronik Terazi1Adet
45Salamander1Adet
46Capuccino ve Espresso Makinesi1Adet
47Filtre Kahve Makinesi1Adet
48Et Kemik Testeresi1Adet
49Türk Kahve Makinesi2Adet
50Elektrikli Çay Makinesi1Adet
51Ahşap Servis Arabası2Adet
52Tabak Taşıma Arabası1Adet
53Bar Blendır1Adet
 

 

 

 

 

2.GRUP

54Nötr Servis Ünitesi1Adet
55Sıcak Teşhir Ünitesi1Adet
56Meze Teşhir Dolabı1Adet
57Tatlı Teşhir Dolabı1Adet
58Nötr Servis Ünitesi1Adet
59Kuver Ünitesi1Adet
60Bain Marie1Adet
61Nötr Servis Ünitesi1Adet
62Nötr Servis Ünitesi1Adet
63Tepsi Kaydırma Standı1Adet
 

 

3.GRUP

64Koveksiyonel Patisserie Fırını1Adet
65Fırın Alt Standı1Adet
 

 

4.GRUP

66Orta Tip Davlumbaz1Adet
67Makarna Haşlama1Adet
68Elektrikli Fritöz İkili1Adet
69Wok Ocak1Adet
70Gazlı Ocak1Adet
71Gazlı Izgara Düz/Oluklu1Adet
72Elektrikli Benmari1Adet
73Elektrikli Ocak1Adet
74Gazlı Lava Taşlı Oluklu Izgara1Adet
75Set Altı Tezgah5Adet
76Set Altı Tezgah6Adet
77Ara Tezgah2Adet
5.GRUP
78Konveksiyonel Kombi Fırın1Adet
79Hamur Mayalandırma Kabini1Adet
 

 

6.GRUP

80Giyotin Tip Bulaşık Makinesi1Adet
81Bulaşık Alma Tezgahı1Adet
82Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı1Adet
83Ön Yıkama Duşu2Adet
84Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı1Adet
85Kazan Yıkama Evyesi1Adet
 

 

7.GRUP

86Duvar Tipi Mangal Izgara1Adet
87Izgara Alt Tezgahı1Adet

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Hit Counter provided by Curio cabinets