2 KALEM İNFÜZYON POMPA SETİ - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

2 KALEM İNFÜZYON POMPA SETİ

Bu haber 16 Haziran 2016 - 22:29 'de eklendi ve 18 views kez görüntülendi.

MUĞLA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2 KALEM İNFÜZYON POMPA SETİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/212895

 

1-İdarenin
a) Adresi:Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. No:70 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:252 214 4041 – 252 214 4046
c) Elektronik Posta Adresi:muglakamu@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:2 Kalem İnfüzyon Pompa Seti Alımı İhalesi kapsamında alımı yapılacak malzemelerin hastanelere göre dağılımını gösterir tablo teknik şartname içerisinde belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP ’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:1) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2) Fethiye Devlet Hastanesi, 3) Marmaris Devlet Hastanesi, 4) Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi, 5) Bodrum Devlet Hastanesi, 6) Ortaca Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihleri:Teslimatlar; sözleşme imzalandıktan sonra, ihale dokümanı içerisindeki şartnamede yer alan ” İhale kalemlerinin hastanelere göre dağılımını gösteren tablo” dahilinde peyderpey olarak yapılacak olup, ihtiyaç sahibi hastane idaresi tarafından sipariş verilen miktar üzerinden, yükleniciye tebliğ edilen sipariş yazısı dahilindeki süre içerisinde, süre belirtilmemiş ise 10 (on) takvim günü içinde ilgili sağlık tesisinin deposuna mesai saatlerinde teslimat yapılacaktır. İlk siparişle birlikte sözleşmede belirtilen toplam set miktarı üzerinden cihazların tamamı çalışır durumda, tüm bakım ve kalibrasyonları yapılmış bir şekilde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Birimi -Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. No:70 Menteşe/ Muğla
b) Tarihi ve saati:11.07.2016 – 10:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif edilen ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan malzemelerin TİTUBB ’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. İstekliler bu belgeleri ihale dosyası içerisinde sunacaklardır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduğu belgeyi ve teklif edilen sarf malzemelerin TİTUBB ’da Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün (barkod) numaraları teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste halinde verilecektir. İstekliler teklif edilen ürünlerin üretici/ithalatçı firması olmaması durumunda bayisi olduğunu gösterir UBB kayıtlı firma/bayii tanımlayıcı barkod numaralarını sunmak zorundadır. TITUBB mevzuatı kapsamı dışında teklif edilen ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici beyanı ile birlikte, istekli üretici ise üretici olduğuna dair, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğuna dair belgeleri ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İstekliler teklif edilen ürüne ait numuneyi teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir ( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak, bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hükümlerine göre, elle ve gözle fiziki özelliklerine bakarak ve gerek görüldüğü takdirde klinik ortamlarda denenerek malzemenin sağlamlığına, hastaya uygunluğuna, sağlık personeli tarafından kullanım kolaylığına göre karar verilecektir. Değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Numune teslim etmeyen isteklinin ilgili kalemi kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca ihaleye katılan istekliler teklif ettikleri ürünlere ait marka ve UBB barkod kodlarını liste şeklinde hazırlayarak ihale dosyasında sunacaklardır.  Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.

2-İstekliler tekliflerine ait cihaz ve set özelliklerini gösterir orjinal kataloğu ihale dosyasında sunacaklardır. Katalog sunmayan isteklinin ilgili kalemi/ürünü değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3-Sarf karşılığı cihaz istenmesinden mütevellit ihale komisyonunun  gerek görmesi durumunda, teklif değerlendirme aşamasında incelemek amacıyla demonstrasyon istenebilir. Demonstrasyon, teklifi uygun görülen 1 inci en avantajlı firmadan başlamak üzere yapılacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluşabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktır. Demonstrasyon, komisyonun belirlemiş olduğu yerde ve tarihte yapılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Birimi – Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. No:70 Menteşe/MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Birimi -Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. No:70 Menteşe/ Muğla adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 İhale Yetkilisi

                                                                                                              Dr. Rıza Murat HİMOĞLU

                                                                                                                      Genel Sekreter

 

 

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Hit Counter provided by Curio cabinets