ÇAKMAK ŞEFLİĞİ 17 KOD NOLU VE YILANLI ŞEFLİĞİ 165 KOD NOLU 'B' TİPİ TALİ ORMAN YOLLARINDA YENİ YOL, YILANLI ŞEFLİĞİ 151 KOD NOLU VE ŞENYAYLA ŞEFLİĞİ 364, 366 VE 367 KOD NOLU 'B' TİPİ TALİ ORMAN YOLLARINDA BÜYÜK ONARIM İNŞAATI - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

ÇAKMAK ŞEFLİĞİ 17 KOD NOLU VE YILANLI ŞEFLİĞİ 165 KOD NOLU ‘B’ TİPİ TALİ ORMAN YOLLARINDA YENİ YOL, YILANLI ŞEFLİĞİ 151 KOD NOLU VE ŞENYAYLA ŞEFLİĞİ 364, 366 VE 367 KOD NOLU ‘B’ TİPİ TALİ ORMAN YOLLARINDA BÜYÜK ONARIM İNŞAATI

Bu haber 27 Mart 2016 - 23:26 'de eklendi ve 16 views kez görüntülendi.

 

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YILANLI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çakmak Şefliği 17 kod nolu ve Yılanlı Şefliği 165 kod nolu ‘B’ tipi tali orman yollarında Yeni yol, Yılanlı Şefliği 151 kod nolu ve Şenyayla Şefliği 364, 366 ve 367 kod nolu ‘B’ tipi tali orman yollarında Büyük Onarım inşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2016/97141

 

1-İdarenin
a) Adresi:Orhaniye Mah.Şehit Astğm.Yıldıray Çeltiklioğlu Cad.No:3/6 (48000) MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:2522145875 – 2522141318
c) Elektronik Posta Adresi:yilanliisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:B tipi tali orman yollarında; 17 ve 165 kod nolu yollardaki Yeni yol Toplamı: 2+185 Km., 151, 364, 366 ve 367 kod nolu yollardaki B.Onarım Toplamı: 8+119 Km.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü, Çakmak Orman İşletme Şefliği 17 kod no.lu Çatak-Madentepe, Yılanlı Orman İşletme Şefliği 151 kod no.lu Çobanovası-Anayol, 165 kod no.lu Havuz-Devran, Şenyayla Orman İşletme Şefliği 364 kod no.lu Salih-Düğünalanı, 366 kod no.lu Tahtacıyurdu-Tilkideliği ve 367 kod no.lu Kazağıl-Tuztaşı ‘B’ Tipi Tali Orman Yolları
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 80 (Seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Yılanlı Orm.İşl.Müd.lüğü, Orhaniye Mah.Şehit Astğm.Yıldıray Çeltiklioğlu Cad.No:3/6, (48000) MENTEŞE-MUĞLA
b) Tarihi ve saati:06.04.2016 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A/ V Grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği’dir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü, 12 Nolu Oda, Murat ÇEVİK – İnşaat Tek. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yılanlı Orm.İşl.Müd.lüğü, 12 nolu Oda (Murat ÇEVİK-İnşaat Tek.), Orhaniye Mah.Şehit Astğm.Yıldıray Çeltiklioğlu Cad.No:3/6, (48000) MENTEŞE-MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,
1- Yılanlı Orman İşletme Şefliği, 151 kod no.lu Çobanovası-Anayol ‘B’ tipi tali orman yolunun B.Onarım İnşaatı Yapımı (3+684 km). 2- Şenyayla Orman İşletme Şefliği, 364 Kod no.lu Salih-Düğünalanı ‘B’ tipi tali orman yolunun B.Onarım İnşaatı Yapımı (0+365 km). 3- Şenyayla Orman İşletme Şefliği, 366 Kod no.lu Tahtacıyurdu-Tilkideliği ‘B’ tipi tali orman yolunun B.Onarım İnşaatı Yapımı (0+960 km). 4- Şenyayla Orman İşletme Şefliği, 367 Kod no.lu Kazağıl-Tuztaşı ‘B’ tipi tali orman yolunun B.Onarım İnşaatı Yapımı (3+110 km).; olmak üzere 4 adet yolda Toplam 8+119 Km. Büyük Onarım İnşaatı Yapımı ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
1- Çakmak Orman İşletme Şefliği, 17 kod no.lu Çatak-Madentepe ‘B’ tipi tali orman yolunun Yeni Yol (Tesviye işlemi) Yapımı (1+985 km). 2- Yılanlı Orman İşletme Şefliği, 165 kod no.lu Havuz-Devran ‘B’ tipi tali orman yolunun Yeni Yol (Tesviye işlemi) Yapımı (0+200 km).; olmak üzere 2 adet yolda Toplam 2+185 Km. Yeni Yol (Tesviye işlemi) Yapımı iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Hit Counter provided by Curio cabinets