99 KALEM DİŞ SARF MALZEMESİ / T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MUĞLA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

99 KALEM DİŞ SARF MALZEMESİ / T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MUĞLA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 14 Eylül 2015 - 22:20 'de eklendi ve 42 views kez görüntülendi.

99 KALEM DİŞ SARF MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2015/120925

 

1-İdarenin
a) Adresi:ORHANİYE MAHALLESİ İSMET ÇATAK CAD. NO: 22 – 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:2522141105 – 2522131619
c) Elektronik Posta Adresi:hsm48.destek@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:Müdürlüğümüze bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerinde Diş Polikliniklerinde Kullanılmak Üzere 99 kalem Diş Sarf Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü Malzeme Deposu
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içinde tek seferde Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğünün ilgili deposuna teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü Orhaniye Mh. İsmet ÇATAK Cd. No:22 Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati:29.09.2015 – 14:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Listede 7.sırada bulunan ALKOL için teklifte bulunacak istekliler T.C. TAPDK tarafından istekli adına düzenlenmiş Dağıtım Yetki Belgesini teklifinde sunacaktır.

 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a-) Aday veya isteklinin  alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veye imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

b-) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

c-) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından  aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen ürünlerden, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) Kayıtlı olması ve alımı yapılacak malzemelerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarfından onaylı olması gerekenler için, istekliler bu belgeleri ihale dosyası içerisinde sunacaklardır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve teklif edilen sarf malzemelerin TİTUBB’da Sağlık Baknlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün ( Barkod) numaraları, teklif ile birlikte verilecektir. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) mevzutı kapsamı dışında olan tıbbi malzemeler için üretici/ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığı ile ilgili yazılı beyanı ile birlikte, istekliler; üretici ise üretici olduğuna dair, yetkili satıcı ile yetkili satıcı olduğuna dair belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ihale tarih ve saatine kadar teklif etmiş olduğu malzemelere ait 1 er adet numunelerini teslim edeceklerdir. Söz konusu numuneler üzerine firma ismini ve ürünlerin ihaledeki sıra numarasını belirten etiket yapıştırılmış olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi İdari ve Mali İşler Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Hit Counter provided by Curio cabinets