36 AYLIK KİT KARŞILIĞI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ CİHAZ ALIMI / MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

36 AYLIK KİT KARŞILIĞI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ CİHAZ ALIMI / MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Bu haber 13 Eylül 2015 - 19:50 'de eklendi ve 12 views kez görüntülendi.

36 AYLIK KİT KARŞILIĞI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2015/117535

1-İdarenin

 1. a)Adresi: ORHANİYE MAH. İSMET ÇATAK CAD. 48100 MENTEŞE/MUĞLA
 2. b)Telefon ve faks numarası: 2522141323-2522130762
 3. c)Elektronik Posta Adresi: muglasatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 KISIM KİT KARŞILIĞI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ CİHAZ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b)Teslim yeri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratubar Deposu
  c)Teslim tarihi: Yüklenici, hastane idaresinin; laboratuvar bölümünde göstereceği yere şartnamede belirtilen cihazları sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde kurar. Talep edilen cihaz ve kit malzemeleri idarenin talebi doğrultusunda, ilk siparişle birlikte çalışır durumda, tüm bakım ve kalibrasyonları yapılmış bir şekilde teslim edilecektir. Yüklenici, Kitleri cihazın kurulum tarihinden itibaren teknik şartnameye uygun olarak 36 ay boyunca hastane idaresi tarafından firmaya yazılan sipariş yazısı üzerinde teslimat süresi belirtilmiş ise belirtilen bu süre dahilinde; süre belirtilmemiş ise yazının firmaya tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde hastane laboratuvar deposuna mesai saatleri içinde teslimat yapılacaktır. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin uzaması nedeniyle işe başlanılamaması halinde, idare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. Kitler laboratuvarın ihtiyacı doğrultusunda partiler halinde teslim edilecektir. Kargo ile mal teslimi yapılmayacaktır.

3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok Toplantı Odası
 2. b)Tarihi ve saati: 06.10.2015 – 14:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- Teklif edilen bütün kitler, kitlerin kullanım klavuzunda yer alan testin birlikte kullanımına valide olan tüm cihazlar T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) yer almalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. Cihaz ve Kitlerin, T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) veri tabanında yer alan barkod numaraları ve detayda belirtilen katolog numaraları, ürünün orijinal katolog numaraları ile eşleştirilip teklifle birlikte sunulmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 1. a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.
 2. b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 1. a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi;
 2. b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu.
 3. c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi.
 4. d)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teklif edilen HBV ve HCV testleri için yüklenici firma teslimat sırasında muayene komisyonuna teslim edilen her kitin lot numarasına ait uluslararası tarafsız yetkili bir kurumdan alınmış ‘batc release’ belgesi sunmalıdır ve ikişer adet örnek batch release belgesi ihale dosyasına eklenmelidir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri cihaza ait teknik bilgi kataloglarını ihale dosyasında sunacaklardır. Teklif edilen kitlerle birlikte kurulacak olan cihazların isimleri ve katalog numaraları, kitlerin isimleri ve katolog numaralan, hangi kit ile hangi cihazın teklif edildiği ayrıca belirtilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, resmi veya özel kuruluşlara yapılmış tek sözleşmeye bağlı “Kit Karşılığı Cihaz” satışları kabul edilecektir

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Değerlendirme Fiyatı= Teklif Fiyatı-(Teklif Fiyatı*Toplam oran/100)

Caryy-Over kontaminasyondan kaynaklı yalancı pozitif sonuç riskini ortadan kaldıran UNG enziminin bulunması (%3)

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok Toplantı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Hit Counter provided by Curio cabinets