“Havel Tatile Çıksın” Mı? - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

“Havel Tatile Çıksın” Mı?

Bu haber 10 Eylül 2015 - 22:56 'de eklendi ve 32 views kez görüntülendi.
CIZ
CIZ cizciz@hamlegazetesi.com.tr

Kıb­rıs Barış Ha­re­kâ­tı ya­pıl­dı­ğın­da 16 ya­şın­da lise öğ­ren­ci­siy­dim. Yıl 1974… Adı üs­tün­de in­san­lık ve barış adına şanlı or­du­mu­zun yap­tı­ğı bu ope­ras­yo­na, tüm dünya ayak­ta al­kış­la­ya­ca­ğı­na, topu bir­den üs­tü­mü­ze çul­lan­dı­lar. Teh­dit­ler, am­bar­go­lar peş peşe geldi.

Tabii bu­gün­kü kadar sa­vun­ma sa­na­yi­in­de ba­ğım­sız de­ği­liz eko­no­mi­miz de IMF’nin iki du­da­ğı­nın ara­sın­da, Tür­ki­ye o günkü am­bar­go­la­rın yıl­lar­ca sı­kın­tı­sı­nı çekti.
So­nuç­ta Tür­ki­ye’nin ha­re­ka­tı dur­du­rul­du. Türk ta­ra­fı­nı tem­si­len Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı rah­met­li Turan Güneş Av­ru­pa’da dip­lo­ma­tik mü­za­ke­re­le­re ka­tıl­dı. Baktı ki iş çık­ma­za girdi, Tür­ki­ye’den Ada’yı terk et­me­si is­te­ni­yor. Turan Güneş te­le­fo­na sa­rı­lı­yor kızı için “Ayşe ta­ti­le çık­sın, bizim işler uzadı” diyor. Bir de ba­kı­yo­ruz, er­te­si gün şafak vakti ikin­ci barış ha­re­ka­tı baş­lı­yor. Meğer “AYŞE” me­se­le­si şif­rey­miş.
Belki bir­ço­ğu­muz fark et­me­di ama Dağ­lı­ca’daki o alçak pusu pla­nı­nın ta­li­ma­tı­nı şif­rey­le bi­ri­le­ri ver­miş, biz an­la­ma­mı­şız.
Ne de­miş­ti o terör des­tek­çi­si, em­per­ya­list batı uşağı. “TSK kay­be­decek, PKK ka­za­na­cak” İşte bu açık­la­ma­dan bir gün sonra Dağ­lı­ca’dan 16 şehit ha­be­ri geldi. Yani bu açık­la­may­la “Havel (yol­daş) ta­ti­le çık­sın” demek is­te­nmiş ol­ma­lı ki er­te­si gün kal­leş­çe pu­su­yu pat­lat­tı­lar.
Peki niye? HDP niçin dur­duk yerde ça­tış­ma­sız­lık sü­re­ci­ni bi­tir­di? Hele 80 mil­let­ve­ki­li ile TBMM’de etkin bir de­mok­ra­tik mü­ca­de­le fır­sa­tı var­ken, hele yıl­lar­dır mağ­dur olmuş in­san­la­rı­mız gerek sos­yal-kül­tü­rel hak­la­rı­na ka­vuş­muş­ken, hele eko­no­mik refah, kal­kın­ma ve alt­ya­pı hu­sus­la­rın­da tam da Batı il­le­ri­mi­zi ya­ka­la­mış­ken niçin “dev­rim­ci halk sa­va­şı”ndan, si­lah­lı öz sa­vun­ma güç­le­rin­den bah­se­dil­di ve ar­dın­dan te­ti­ğe ba­sıl­dı? Niçin?
Madem özerk­lik ve bö­lün­me, do­la­yı­sıy­la terör is­te­mi­yor­dun da, madem sözde barış ve de­mok­ra­si şar­kı­la­rı söy­le­di­niz de niçin kamu oto­ri­te­si­ni et­ki­siz­leş­ti­rip, pa­ra­lel uy­du­ruk dev­let ya­pı­lan­ma­sı­na git­ti­niz, yol kes­ti­niz, haraç top­la­dı­nız, mah­ke­me­ni­zi kur­du­nuz?
Madem Kürt­le­rin hak­kı­nı sa­vu­nu­yor­du­nuz da niçin o böl­ge­ne gelen ya­tı­rım­la­rı en­gel­le­di­niz? Va­ta­nın bir­li­ğin­den ve kar­deş­li­ğin­den şüp­he­si ol­ma­yan olan Kürt kar­deş­le­ri­min PKK-HDP baskı ve sar­ma­lın­dan kur­tu­lup özgür ira­de­siy­le bu so­ru­la­ra cevap ara­ma­sı lazım değil mi?
Şimdi ge­le­lim başka bir ne­ta­me­li ko­nu­ya. Her­kes bi­li­yor ki, İsrail, ABD, Esad, Sisi Batı em­per­ya­liz­mi­nin bek­çi­le­ri ve dahi HDP-PKK; hepsi azılı Tay­yip Er­do­ğan düş­ma­nı. Tabii bu pro­je­ye en çok hiz­met eden şu anda CIA’dan MOS­SAD’a Alman is­tih­ba­ra­tın­dan İngi­liz İstih­ba­ra­tı­na kadar her­ke­se ser­vis sunan deniz öte­sin­de­ki ki­şi­nin is­mi­ni zik­ret­mek ge­re­kir. Yoksa hak­kı­nı yemiş olu­ruz.
Tam da PKK ül­ke­de iç savaş gö­rü­nü­mü ver­me­ye ça­lı­şır­ken, Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­na fü­tur­suz­ca in­saf­sız­ca sal­dı­rır­ken, bazı si­ya­set­çi­le­rin ve ba­sı­nın işi gücü bı­ra­kıp “Tay­yip Er­do­ğan düş­man­lı­ğı’na odak­lan­ma­sı sizce te­sa­dü­fi ola­bi­lir mi? Bunun apa­şi­kar ulus­la­ra­ra­sı Tür­ki­ye düş­ma­nı güç­ler ta­ra­fın­dan ko­ta­rıl­mış bir algı ope­ras­yo­nu ol­du­ğu­nu bile bile aynı yön­tem­de ısrar etmek kime ne ka­zan­dı­ra­cak bi­le­mem ama Tür­ki­ye’ye ve te­rör­le mü­ca­de­le­ye çok şey kay­bet­ti­re­ce­ği belli.
O halde ya­pıl­ma­sı ge­re­ken nedir? Si­ya­si he­sap­laş­ma­la­rı­mı­zı, ik­ti­dar he­sap­la­rı­mı­zı bir yana bı­ra­kıp dev­le­ti­mi­zin ya­nın­da dim­dik dur­ma­nın kah­ra­man gü­ven­lik güç­le­ri­mi­ze moral ver­me­nin tam za­ma­nı­dır.
Hatta bizim için, vatan için, bay­rak için ha­ya­tın­dan vaz­ge­çen aziz şe­hit­le­ri­mi­zin ke­mik­le­ri­ni sız­lat­mak is­te­mi­yor­sak, kavga, sür­tüş­me inat­laş­ma üs­lu­bu­nu bir ke­na­ra bı­ra­kıp, eko­no­mik is­tik­ra­ra ve te­rör­le mü­ca­de­le­ye odak­lan­ma­lı­yız. Aksi tak­dir­de dağ­da­ki eş­ki­ya­yı, ova­da­ki uzan­tı­sı­nı se­vin­dir­miş olu­ruz.
Haa, unut­ma­dan şunu da be­lir­te­yim. Yur­dun dört bir ya­nı­na al bay­ra­ğa sa­rı­lı şehit ce­na­ze­le­ri ge­li­yor. Yü­re­ği­miz dağ­la­nı­yor, üzü­lü­yo­ruz, ağ­lı­yo­ruz. Bay­rak­la­rı­mı­zı alıp ce­na­ze­le­re ko­şu­yo­ruz. Adeta milli ru­hu­muz ayağa kal­kı­yor, şe­hit­le­ri­mi­zi Allah’a ema­net edip dö­nü­yo­ruz.
Hatta, tek­bir­ler ge­ti­ri­yo­ruz, “şe­hit­ler ölmez” di­yo­ruz. Elhak doğ­ru­dur, çünkü bu Kur’an aye­ti­dir. Du­ala­ra iş­ti­rak edi­yo­ruz, şehit ya­kın­la­rı­nın acı­sı­nı pay­la­şı­yo­ruz.
Şehit Ce­na­ze­le­rin­de ortak pay­da­mız; “Va­tan-Mil­let-Bay­rak ve Allah”. İnanç­la­rın, renk­le­rin ve si­ya­si kim­lik­le­rin orada hiç­bir an­la­mı yok der­ken bir de ba­kı­yor­su­nuz bir grup “kurt” işa­ret­le­riy­le slo­gan atı­yor.
Şimdi oldu mu? Şe­hi­de, şehit ya­kı­nı­na bu say­gı­sız­lık olur mu? Bir mil­li­yet­çi­ye, bir ül­kü­cü­ye ce­na­ze is­tis­ma­rı ya­kı­şır mı? Orası dini bir tören ala­nı­dır. Si­ya­si işa­ret de ne demek olu­yor? Haşa o işa­ret bir ayin ri­tü­eli oldu da bizim ha­be­ri­miz mi yok?
Ta­but­la­rın ar­dın­dan bu işa­re­ti ya­pa­rak 1 Kasım’a oy dev­şi­re­ce­ği­ni­zi mi sa­nı­yor­su­nuz? Et­me­yin tut­ma­yın ayıp­tır, gü­nah­tır, ya­zık­tır. Bu va­ta­na bu mil­le­te acı­yın. Şe­hit­le­rin ru­hu­nu in­cit­me­yin. Dua ede­lim, tek­bir ge­ti­re­lim, bay­rak­la­rı­mı­zı dal­ga­lan­dı­ra­lım ama si­ya­set dev­şir­me­ye­lim. Çünkü o şehit va­ta­na mal ol­muş­tur.
O ce­na­ze­de her gö­rüş­ten va­tan­da­şı­mız var­dır. Hepsi de grup­lar ha­lin­de kendi si­ya­si sem­bol ve slo­gan­la­rıy­la ya­rış­sa bu uğur­da öl­me­ye can at­tı­ğı­mız o al­bay­ra­ğa sa­rı­lı şe­hi­di­min ruhu in­cin­mez mi? Ben bu fır­sat­çı­lar için mi şehit oldum demez mi?
Ay­rı­ca yü­rü­yüş­ler­de­ki taş­kın­lık­lar yakıp yık­ma­lar neyin nesi olu­yor O zaman sizi kamu oto­ri­te­si­ni hiçe sayan PKK’lıdan ne far­kı­nız ka­la­cak? De­mok­ra­tik hak­kı­mı­zı ya­sa­lar çer­çe­ve­sin­de kul­la­na­lım, slo­gan­la­rı­mı­zı ata­lım ve bir Türk’e ya­kı­şır vakar ile da­ğı­la­lım. Ça­pul­cu­luk Müs­lü­man-Türk ev­la­dı­na ya­kı­şı­yor mu?
Zaten PKK tam da bunu is­ti­yor. Tür­ki­ye ka­rış­sın, ben de fır­sat­tan is­ti­fa­de mevzi ka­za­na­yım is­ti­yor. Ulus­la­ra­ra­sı algı ope­ras­yon­la­rı­nı yü­rü­ten­ler de bunu is­ti­yor. O halde biz niye ha­in­le­rin pla­nı­na ortak olu­yo­ruz. Çünkü Bal­kan­lar­da, Kaf­kas­lar­da, Kuzey Af­ri­ka’da, Mısır’da, Irak’ta son ola­rak Su­ri­ye’de hep bunu yap­tı­lar.
Sayın Bah­çe­li’nin de­di­ği gibi, pro­vo­kas­yon­lar kamu dü­ze­ni­ni bozan yasal ol­ma­yan taş­kın­lık­lar, yakıp yık­ma­lar, PKK’nın bizi çek­mek is­te­di­ği alan­dır. Bu oyuna gel­me­ye­lim.
Söz ko­nu­su vatan ise, si­ya­set ve kol­tuk te­fer­ru­at­tır.
Allah bu mil­le­ti ko­ru­sun, yi­ğit­le­ri­mi­zin yar ve yar­dım­cı­sı olsun. Amin. Hoşça kalın!..

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Hit Counter provided by Curio cabinets