KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR / MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR / MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 21 Ekim 2014 - 23:46 'de eklendi ve 23 views kez görüntülendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarında 2015 yılında kullanılmak üzere kalorifer yakıtı

alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası
:
2014/133360
1-İdarenin

a) Adresi
:EMİRBEYAZIT MAHALLESİ DİRGEME YOLU NO:1 48000
MUĞLA MERKEZ/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası: 2522141904 – 2522141529

c) Elektronik Posta Adresi: muglalojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı
:90000 Kg. Kalorifer yakıtı
.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri
: Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne ait hizmet binaları Kalorifer
Kazan Dairelerine boşaltılmak suretiyle

c) Teslim tarihi
: 01.01.2015 tarihinden sonra başlar, 31.12.2015 tarihinde
sona erer.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Ali Gaffar Okan Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 24.11.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği îdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Alım Konusu Malın Ulusal Standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren
belgeler: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak çıkartılan Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanan;

1. Kalorifer Yakıtı TS-2177-TSE-F-RF1’de(uygulamada bulunan son şekliyle ) standardına
uygun olarak pazarlanması zorunludur. İhaleye katılacak, akaryakıt dağıtım ve pazarlama
şirketi ise adı geçen belgeleri, İhaleye katılacak, akaryakıt satış istasyonları ise dağıtım ve
pazarlama şirketinden verilecek akaryakıtın ilgili standartlara uygun olduğu ve garantileri
altında olduğuna dair belgeyi sunacaklardır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış Bayilik Lisansı.
2. İhaleye katılacak akaryakıt satış istasyonları için her hangi bir akaryakıt dağıtım ve
pazarlama şirketinden ihalenin yapılacağı veya ilanın yayınlandığı yıl içerisinde almış olduğu
akaryakıt istasyon bayilik belgesi
.
3. İhaleye katılacak, akaryakıt toptan satıcısı ise toptancı olduğu dağıtım ve pazarlama
şirketinden ihalenin yapıldığı veya ilanın yayınlandığı yıl içerisinde alınmış durumunu tevsik
eden belge. İhaleye katılacak, akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketi ise; Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış
olduğu “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu gösterir belge.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya Özel Sektör için yapılan Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) dağıtım ve/veya pazarlama işi
benzer iş olarak belirlenecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Defterdarlık
Muhasebe Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Hit Counter provided by Curio cabinets