KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR /MUĞLA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR /MUĞLA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Bu haber 20 Ekim 2014 - 0:05 'de eklendi ve 16 views kez görüntülendi.

Sarf Malzeme Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2014/131413
1-İdarenin
a) Adresi:Karamehmet Mah. Apdi İpekçi Cad. No:70 48000
MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:2522144041-2522144046
c) Elektronik Posta Adresi
:muglakamu@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
(varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:Sarf Malzeme Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması
İhalesinde alımı yapılacak malzemelere ait dağılım listesi ektedir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri
:Bodrum Devlet Hastanesi, Fethiye Devlet Hastanesi,
Marmaris Devlet Hastanesi, Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim
Araştırma Hastanesi, Ortaca Devlet Hastanesi ve
Yatağan Devlet Hastanesi ilgili depolarına sözleşme
süresi içerisinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri: Teslimatlar; sözleşme imzalandıktan sonra, ihale
dokümanı içerisinde yer alan ” İhale kalemlerinin
hastanelere göre dağılımını gösteren tablo” dahilinde
peyderpey olarak yapılacak olup, ihtiyaç sahibi
hastane idaresi tarafından sipariş verilen miktar
üzerinden, yükleniciye tebliğ edilen sipariş yazısı
dahilindeki süre içerisinde, süre belirtilmemiş ise 10(on) iş günü içinde ilgili sağlık tesisinin deposuna
mesai saatlerinde teslimat yapılacaktır. Talep edilen
cihazlar, idarenin talebi doğrultusunda, ilk siparişle
birlikte çalışır durumda, tüm bakım ve
kalibrasyonları yapılmış bir şekilde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Toplantı Salonu- Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad.
No:70 Menteşe/ Muğla

b) Tarihi ve saati
: 18.11.2014- 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve islenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi taralından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin %20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren
belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte
sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması
yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli
adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası taralından aday veya istekli
adına düzenlenen İmalat Veterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

4.3.3.

4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

A) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz. Yönetmeliği,
Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki
tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB sisteminde kayıtlı olması ve alımı
yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin, TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı
tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

*1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB kaydı verilmelidir.

*2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin UBB
kaydı verilmelidir.

*3- Ürün set olarak isteniyorsa sete ait UBB kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin
parçalarının da UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB kaydı
sunulmalıdır.

B) İsteklilerin teklif ettikleri ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda
Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro)
Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında kayıtlı değilse; Sağlık Bakanlığı
tarafından üretici veya tedarikçi firmaya ( Türkiye’deki Yetkili Satıcı Firma) hitaben
söz konusu ürünün TİTUBB kapsam dışında olduğuna dair yazı sunulacaktır ve bu yazı
ile birlikte 7.5.2 maddesindeki Belgeleri de sunacaktır. ihale dosyasında sunacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin katologlarını ihale dosyasında
sunacaklardır. Teklif edilen her malzeme, katoloğunda ayrı ayrı gösterilecektir. Teklif
edilen ürünlere ait sunulan katologlar için yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe
çevirisi verilmelidir. İhale dosyasında katoloğu ve yeminli tercüman tarafından yapılan
Türkçe çevirisini sunmayan isteklinin teklifi kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Sarf malzeme karşılığı talep edilen cihazlar için; teklif değerlendirme aşamasında,
idarenin gerek görmesi durumunda, teklif edilen cihazları incelemek amacıyla
demonstrasyon istenebilir. Demonstrasyon, teklifi uygun görülen 1 inci en avantajlı
firmadan başlamak üzere yapılacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-
ziyan ve oluşabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktır. Demonstrasyon,
Komisyonun belirlemiş olduğu yerde ve tarihte yapılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzeri iş olarak, resmi veya özel kuruluşlara yapılmış tek sözleşmeye bağlı
Tıbbi Malzeme veya Tıbbi Cihaz Satışları kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla
ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satın Alma
Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-
imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı – Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. No:70
Menteşe/ Muğla adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme İmzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim
günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Hit Counter provided by Curio cabinets