ŞOFÖR VE YAKIT MASRAFLARI HARİÇ, DİĞER TÜM GİDERLER YÜKLENİCİYE AİT OLMAK ÜZERE 23 ADET ARAÇ KİRALAMA / HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

ŞOFÖR VE YAKIT MASRAFLARI HARİÇ, DİĞER TÜM GİDERLER YÜKLENİCİYE AİT OLMAK ÜZERE 23 ADET ARAÇ KİRALAMA / HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Bu haber 16 Eylül 2014 - 23:02 'de eklendi ve 27 views kez görüntülendi.

Şoför ve yakıt masrafları hariç, diğer tüm giderler Yükleniciye ait olmak üzere 23 Adet Araç Kiralama

hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/115800

1 -İdarenin

a) Adresi : ORHANİYE MAHALLESİ İSMET ÇATAK CAD. 22 48000
MENTEŞE/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası : 2522141105 – 2522131619

c) Elektronik Posta Adresi : hsm48.destek@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere 1 adet Binek Araç ile
Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılmak
üzere 22 adet kapalı kasa kamyonet tipi araç olmak üzere toplam 23 Adet
Araç Kiralama Hizmeti

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü ile bağlı İlçe Toplum Sağlığı Merkezleri

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 13.10.2014 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler.

Hizmet alımını konu taşıt, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu. Karayolları
Trafik Yönetmeliği ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne uygun olacaktır. 25/02/2004 tarih ve 25384 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde 08/09/2004 tarih ve 25577
sayılı Resmi Gazete ile 15/12/2004 tarihli 25671 sayılı Resmi Gazete ile değişiklikler yapılmış, yapılan
değişiklik sonucunda karayolunda eşya ve yolcu taşımacılığı ile ilgili standartlar belirlenmiş ve bu kapsamda
Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde kullanılacak olan 22 adet kapalı kasa kamyonet tipi ticari araçlar için K-
1 Yetki Belgesi bulunmak zorundadır ve istekliler yetki belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini ihale
dosyasında ibraz etmek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir taralından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli taralından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir
banka referans mektubu.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak
sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, kamu ve/veya özel sektörde her türlü sürücülü ve/veya sürücüsüz araç kiralama
(iş makineleri hariç) işi kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY ( Türk Lirası) karşılığı Muğla Halk Sağlığı
Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak
isteyenler, posta masrafı dahil 51 TRY ( Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesinin
TR63 0001 000 201 0000 1000 5696 İBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale
dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına
veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş
günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi
halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı
idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi
olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,
her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin lamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


Hit Counter provided by criminal attorney Orange County
izmir escortantalya escortizmir escortporno indirizmir escortporno izle indirporno izle