TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR / MUĞLA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR / MUĞLA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Bu haber 25 Ağustos 2014 - 0:36 'de eklendi ve 70 views kez görüntülendi.

65 Kalem Cerrahi İplik Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/99848

1-İdarenin

a) Adresi: Karamehmet Mah. Apdi İpekçi Cad. No:70 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:2522144041 – 2522144046
c) Elektronik Posta Adresi
:muglakamu@gmail.com
ç) İhale dökümanının
görülebileceği internet adresi
(varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 65 Kalem Cerrahi İplik Malzemesi Alımı Yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri
: 1-Bodrum Devlet Hastanesi. 2-Dalaman Devlet Hastanesi. 3-
Datça Devlet Hastanesi. 4-Fethiye Devlet Hastanesi. 5-Köyceğiz
Devlet Hastanesi. 6-Marmaris Devlet Hastanesi. 7-Milas 75. Yıl
Devlet Hastanesi. 8-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi. 9-Ortaca Devlet Hastanesi. 10-Yatağan
Devlet Hastanesi, ilgili depolarına sözleşme süresi içerisinde en
fazla üç parti halinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri
: Teslimatlar; sözleşme imzalandıktan sonra, ihale dokümanı
içerisinde yer alan ” İhale kalemlerinin hastanelere göre
dağılımını gösteren tablo” dahilinde: en fazla üç parti halinde
yapılacak olup, ihtiyaç sahibi hastane idaresi tarafından sipariş
verilen miktar üzerinden, yükleniciye tebliğ edilen sipariş
yazısında belirtilen süre içerisinde, süre belirtilmemiş ise 10(on)
iş günü içinde ilgili sağlık tesisinin deposuna mesai saatlerinde
teslimat yapılacaktır.
3- ihalenin

a) Yapılacağı yer
: Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı
Salonu -Karamehmet Mah. Apdi İpekçi Cd. No:70 Menteşe/
Muğla
b) Tarihi ve saati
: 09.09.2014- 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odası belgesi:
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı
olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge
veya belgeler.

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte
sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi.

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin
yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

A) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında
Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da
bayii) TİTUBB sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm
ürünlerin. TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması
gerekmektedir.

*1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB kaydı
verilmelidir.

*2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör. cihaz vb. ürünlerin UBB kaydı
verilmelidir.
*3- Ürün set olarak isleniyorsa sete ait UBB kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının
da UBB  kavdı isleniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB kavdı sunulmalıdır.

B) İsteklilerin teklif ettikleri ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği. Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
kapsamında kayıtlı değilse: Sağlık Bakanlığı tarafından üretici veya tedarikçi firmaya ( Türkiye’deki
Yetkili Satıcı Firma) hitaben söz konusu ürünün TITUBB kapsam dışında olduğuna dair yazı
sunulacaktır ve bu yazı ile birlikle 7.5.2 maddesindeki Belgeleri de sunacaktır.ihale dosyasında
sunacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif etlikleri ürünlere ait birer adet numuneyi istekli tarafından hazırlanmış bir liste ile
ihale saatinden önce idare yetkilisine teslim edilecektir. İhale ilişkin olarak idare yetkilisine
sunulacak olan numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş
olarak hazırlanarak teslim edilecektir. Teklif değerlendirme aşamasında İhale komisyonu teslim
edilen numuneleri: teknik şartname hükümlerine göre elle ve gözle fiziki özelliklerine bakarak, gerek
görüldüğü takdirde klinik/laboratuvar ortamında deneyerek malzemenin sağlamlığını ve
uygunluğunu inceleyip, bu inceleme sonucuna göre karar verecektir. Numune teslim etmeyen
isteklinin ilgili kalemi/ürün grubu kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca ihaleye katılan
istekliler teklif ettikleri ürünlere ait marka ve UBB barkod kodlarını liste şeklinde hazırlayarak ihale
dosyasında sunacaklardır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla İli
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Birimi –
Karamehmet  Mah. Apdi İpekçi Cd. No:70 Menteşe/Muğla adresinden salın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler. ihale tarih ve saatine kadar Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali
Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Birimi -Karamehmet Mah. Apdi İpekçi Cd. No:70 Menteşe/ Muğla
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Hit Counter provided by Curio cabinets