LABORATUVAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR / MUĞLA KAMU HASTANE BİRLİGİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR / MUĞLA KAMU HASTANE BİRLİGİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Bu haber 20 Haziran 2014 - 0:43 'de eklendi ve 12 views kez görüntülendi.

240 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        :2014/67476
1-ldarenin
a) Adresi            : Karamehmet Mah. Apdi İpekçi Cad. No:70
48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası        :2522144041 -2522144046
c) Elektronik Posta Adresi        : muglakamu@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    : 240 Kalem Laboratuvar Sarf Malzeme
Alımı ihalesi kapsamında alımı yapılacak
malzemelerin hastanelere göre dağılımı
ekteki listede belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokü-
manı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri        : 1-Bodrum Devlet Hastanesi, 2-Dalaman
Devlet Hastanesi, 3-Datça Devlet Hastanesi,
4-Fethiye Devlet Hastanesi, 5-Köyceğiz
Devlet Hastanesi, 6-Marmaris Devlet
Hastanesi, 7-Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi,
8-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi. 9-Ortaca Devlet
Hastanesi, 10-Yatağan Devlet Hastanesi, ilgili
depolarına
c) Teslim tarihi        : Teslimatlar; sözleşme imzalandıktan sonra,
ihale dokümanı içerisinde yer alan “İhale
kalemlerinin hastanelere göre dağılımını
gösteren tablo” dahilinde peyderpey olarak
yapılacak olup, ihtiyaç sahibi hastane idaresi
tarafından sipariş verilen miktar üzerinden,
yükleniciye tebliğ edilen sipariş yazısı
dahilindeki süre içerisinde, süre belirtilmemiş
ise 10 (on) iş günü içinde ilgili sağlık tesisinin
deposuna mesai saatlerinde yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        : Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati        :21.07.2014 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli  imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif edilen ürünlerin T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan malzemelerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu belgeleri ihale dosyası içerisinde sunacaklardır T C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduğu belgeyi ve teklif edilen sarf malzemelerin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün (barkod) numaraları teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste halinde verilecektir. İstekliler teklif edilen ürünlerin üretici/ithalatçı firması olmaması durumunda bayisi olduğunu gösterir UBB kayıtlı firma/bayi tanımlayıcı barkod numaralarını sunmak zorundadır. TİTUBB mevzuatı kapsamı dışında teklif edilen ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici beyanını ile birlikte, istekli üretici ise üretici olduğuna dair, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğuna dair belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekliler teklif ettikleri soğuk zincir ürünlerine ait orjinal ürün kataloğunu ve varsa ürünlere ait prospektüs, broşür vs. gibi teknik dokümanları da ihale dosya-sında sunulacaktır. Bu ürünlere ait teklifin değerlendirme katalog ve teknik dokümanlar üzerinden yapılacaktır. Ancak teklif değerlendirme aşamasında ihale komisyonun gerekli görmesi durumunda teklif edilen “soğuk zincir” ürünlerden numune istenecek olup, numune talebi en düşük fiyat tekliflerinden başlamak üzere yapılacak ve numuneler isteklilerden yazılı olarak istenecektir. Numune istem yazısının istekliye tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde numuneler idareye teslim edilmelidir.
2- İstekliler soğuk zincir dışındaki teklif ettikleri sarf malzemelere ait ürünlerden birer adet numuneyi istekli tarafından hazırlanmış bir liste ile ihale saatinden önce idare yetkilisine teslim edilecektir. Bu ürünlere ait değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır.
3- İhale ilişkin olarak idare yetkilisine sunulacak olan numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak hazırlanarak teslim edilecektir. Teklif değerlendirme aşamasında İhale komisyonu teslim edilen numuneleri; teknik şartname hükümlerine göre elle ve gözle fiziki özelliklerine bakarak, gerek görüldüğü takdirde klinik/laboratuvar ortamında deneyerek malzemenin sağlamlığını ve uygunluğunu inceleyip, bu inceleme sonucuna göre karar verecektir. Numune teslim etmeyen isteklinin ilgili kalemi/ürün grubu kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ayrıca ihaleye katılan istekliler teklif ettikleri ürünlere ait marka ve UBB barkod kodlarını liste şeklinde hazırlayarak ihale dosyasında sunacaklardır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleye-cekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Hit Counter provided by Curio cabinets