2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKLİ TABLODA BELİRLENEN5 ADET GÜZERGAHA AİT ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN TAŞIMA MERKEZİ OKUL - Hamle GazetesiHamle Gazetesi

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKLİ TABLODA BELİRLENEN5 ADET GÜZERGAHA AİT ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN TAŞIMA MERKEZİ OKUL

Bu haber 06 Eylül 2013 - 0:00 'de eklendi ve 31 views kez görüntülendi.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKLİ TABLODA BELİRLENEN5 ADET GÜZERGAHA AİT ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN TAŞIMA MERKEZİ OKUL / KURUM MÜDÜRLÜKLERİNE 180 GÜN TAŞINMASI HİZMET ALIM İŞİ İHALESİ

 

MUĞLA -İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununu 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1-İdarenin

a) Adresi:ÇAMLIK SOKAK MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:2522147385 – 2522141007
c) Elektronik Posta Adresi:muglamem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Tabloda Belirtilen Güzergahlar/Muğla
c) Süresi:İşe başlama tarihi 23.09.2013, işin bitiş tarihi 13.06.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonu
b) Tarihi ve saati:Tabloda Belirtilmiştir.

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

M.E.B. Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belgeler

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası)karşılığı Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

EK : TABLO

 

 

 

 

 

 

TABLO 1

İŞİN ADI/YAPILACAĞI YER

TAŞIT ARACININ

Son Teklif Verme Tarihi

Son Teklif Verme Saati

İhale Kayıt No:

SIRA NO

GÜZERGAHIN ADI

TAŞIMA MERKEZİ OKUL/KURUM ADI

ÖĞRENCİ SAYISI

TOPLAM          (km)

CİNSİ/ TÜRÜ

KAPASİ TESİ

Araç Adedi/ Miktarı

1

MERKEZ İLÇE MAHALLELERİ – MERKEZ GÜZERGAHIEĞİTİM UYGULAMA OKULU / MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULLARI

60

—-

O

16/18

4

19.09.2013

09:30

2013 /  122287

2

YATAĞAN TURGUT – MERKEZ GÜZERGAHIEĞİTİM UYGULAMA OKULU / MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULLARI

15

50,00

O

16/18

1

19.09.2013

10:00

2013 /  122452

3

YATAĞAN KAVAK-KAFACA-ŞEREF  – MERKEZ GÜZERGAHIEĞİTİM UYGULAMA OKULU / MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULLARI

15

65,00

O

16/18

1

19.09.2013

10:30

2013 /  122525

4

BAYIR-KAFACA-YEŞİLYURT – MERKEZ GÜZERGAHIEĞİTİM UYGULAMA OKULU / MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULLARI

13

45,00

O

16/18

1

19.09.2013

11:00

2013 /  122633

5

ULA-YERKESİK  – MERKEZ GÜZERGAHIEĞİTİM UYGULAMA OKULU / MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULLARI

16

43,00

O

16/18

1

19.09.2013

11:30

2013 /  122759

 

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


Hit Counter provided by criminal attorney Orange County
izmir escortantalya escortizmir escortporno indirizmir escortporno izle indirporno izle