YILANLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ « Hamle Gazetesi

YILANLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 20 Kasım 2013 - 20:41 'de eklendi ve 1.937 kez görüntülendi.

İLAN / YILANLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
KARATAŞ VE MURATLAR DEPOSUNDA ORMAN EMVALİ İSTİFLEME
Karataş ve Muratlar Deposunda Orman Emvali İstifleme hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/167457
1-İdarenin
a) Adresi : Orhaniye Mahallesi Şehit Astğm.Yıldıray Çeltiklioğlu Cad.No: 3/6 (48000) MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522145875 – 2522141318
c) Elektronik Posta Adresi : yilanliisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü, Karataş ve Muratlar Son Depoları
c) Süresi : İşe başlama tarihi 20.01.2014, işin bitiş tarihi 30.12.2014
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü, Orhaniye Mah.Şehit Astğm.Yıldıray Çeltiklioğlu Cad.No:3/6 MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 04.12.2013 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İsteklilerin ihale konusu işi yerine getirmek için ekipmanı üzerinde monteli olmak üzere Karataş deposu için en az 2 (iki) adet, Muratlar deposu için en az 2 (iki) adet istifleme makinesi olacaktır.
Yukarıda sayısı ve niteliği yazılı makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır.
a) İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve ekipman; ruhsat, fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair Noter Tespit Tutanağı veya Yeminli Mali Müşavir raporu ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu ile belgelendirilir.
b) İsteklinin kendi malı olmayan, makine teçhizat ve diğer ekipman için; Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı finansal kiralama kanunu hükümlerine göre noter onaylı kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü, Muhasebe Servisi, Asım ALKAYA, Veri Haz.Kontr.İşl. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü, Orhaniye Mah.Şehit Astğm.Yıldıray Çeltiklioğlu Cad.No:3/6 (Muhasebe Servisi) MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
BSN: 12317-129

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.