YILANLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ « Hamle Gazetesi

YILANLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 19 Kasım 2013 - 8:37 'de eklendi ve 1.012 kez görüntülendi.

İLAN / YILANLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ORMANCILIK FAALİYETLERİ İLE ORMAN YANGINLARINI ÖNLEME VE SÖNDÜRME İŞLERİNDE PERSONELİN NAKİL İŞİ İÇİN MİNİBÜS KİRALANMASI
Ormancılık faaliyetleri ile orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde personelin nakil işi için minibüs kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/166397
1-İdarenin
a) Adresi : Orhaniye Mah.Şehit Astğm.Yıldıray Çeltiklioğlu Cad. No: 3/6 48000 MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522145875 – 2522141318
c) Elektronik Posta Adresi : yilanliisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü, Yılanlı Orman İşletme Şefliği, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve ihtiyaç halinde diğer Orman Bölge Müdürlükleri.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 319(Üçyüzondokuz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Orhaniye Mah.Şehit Astğm.Yıldıray Çeltiklioğlu Cad.No:3/6, (48000) – MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 28.11.2013 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- Kara Yolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası olacaktır,
2-Kara Yolları trafik kanunu zorunlu mali sorumluluk sigortası olacaktır,
3-Aracın ruhsatı,
4-Ticari araç kullanma belgesi,
5-Araç kiralık ise noter tasdikli kira sözleşmesi,(Kira sözleşmesi 31.12.2014 tarihine kadar olmalıdır)
6- Araç 2008 ve daha yukarı model olacaktır,
7- Araç, asgari 13+1 kapasiteli olacaktır,
8- Araç, turbo dizel, arkadan çekişli ve klimalı olacaktır,
9- Aracın motor gücü asgari 70 beygir gücünde olacaktır,
10- Motorlu taşıt egzoz emisyon muayenesi yaptırılmış olacaktır,
11- Aracın fenni muayenesi (vizesi) yaptırılmış olacaktır,
Bu belge ve bilgiler teklif ile sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Araç kiralama işi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşitliği halinde araç modeli yüksek olan tercih edilecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü, Muhasebe Servisi, Asım ALKAYA-Veri Haz.Kontr.İşl. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yılanlı Orm.İşl.Müd.lüğü, Muhasebe Servisi, Orhaniye Mah.Şehit Astğm.Yıldıray Çeltiklioğlu Cad.No:3/6, (48000) – MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
BSN: 12200-126

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.