Vali Çiçek: “Bod­rum nor­ma­le döndü”

Bu haber 27 Eylül 2015 - 22:37 'de eklendi ve 958 kez görüntülendi.

valibodrumBod­rum’da ya­şa­nan sel fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan ha­ya­tın tek­rar nor­ma­le dön­dü­ğü­nü be­lir­ten Vali Amir Çiçek, can kay­bı­nın ol­ma­ma­sı­nın se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
Muğla Va­li­si Amir Çiçek, Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si Bod­rum il­çe­sin­de ya­şa­nan sel fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan ha­ya­tın nor­ma­le dön­dü­ğü­nü açık­la­dı. Et­ki­li olan yağış son­ra­sı böl­ge­de hasar tes­pit ça­lış­ma­la­rı­nın hala devam et­ti­ği­ni be­lir­ten Vali Çiçek, 224 iş­ye­ri, 90 konut ve 130 ara­cın hasar gör­dü­ğü­nü be­lirt­ti.
Olay günü tüm il­gi­li­ler ile araç ve ge­reç­le­ri Bod­rum’a se­fer­ber et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Vali Çiçek, tu­rizm se­zo­nu­nun devam et­ti­ği ve Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­li­ne denk gelen olum­suz­lu­ğun et­ki­le­ri­nin kısa sü­re­de atıl­dı­ğı­nı açık­la­dı. Şu anda Bod­rum’da ha­ya­tın tek­rar nor­ma­le dön­dü­ğü­nü be­lir­ten Çiçek, “Bu­ra­da va­tan­da­şın hem ma­lı­na hem de ca­nı­na bir şey ol­ma­ma­sı için has­sa­si­yet­le dav­ran­dık. Bu hu­sus­ta arama kur­tar­ma ekip­le­ri­miz­le bir­lik­te ha­ya­tı et­ki­le­yecek alt yapı, içme suyu, ka­na­li­zas­yon, yol, elekt­rik ve ile­ti­şim­de­ki arı­za­lar 24 saat geç­me­den gi­de­ril­di. Bun­lar ya­pı­lır­ken ön hasar tes­pit­le­ri için kriz mer­ke­zi­ne mü­ra­ca­at eden va­tan­daş­lar için ekip­le­ri­miz ça­lış­tı. Dün akşam iti­ba­riy­le hasar tes­pit­le­ri­miz hemen hemen ta­mam­lan­mış du­rum­da. Hasar tes­pi­ti için 15 gün­lük süre devam edi­yor. Ha­be­ri ol­ma­yan va­tan­daş­la­rı­mız varsa bu süre için­de mü­ra­ca­at ede­bi­lir­ler” dedi.
Muğla Va­li­si Çiçek, ya­pı­lan hasar tes­pit ça­lış­ma­la­rın­da 224 iş­ye­ri, 90 konut ve 130 ara­cın hasar gör­dü­ğü­nü ancak bu­ra­da bi­na­la­rın yı­kıl­ma­sı gibi bir du­ru­mun söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı, za­ra­rın sa­de­ce ev ve iş­yer­le­rin­de­ki eş­ya­lar­dan iba­ret ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di. Ya­pı­la­cak de­ğer­len­dir­me­le­rin ar­dın­dan genel afet olup ol­ma­dı­ğı­nın tes­pit edi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Çiçek, “Hasar tes­pit­le­ri­ni ağır, orta ve hafif ola­rak dik­ka­te aldık. Şuan Bod­rum’da hayat nor­mal sey­rin­de devam edi­yor. Hiç bir yerli ve ya­ban­cı tu­ris­ti­mi­ze engel ol­ma­dı” dedi. (İHA)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.