TİCARET SİCİL NO :1226 TİCARET ÜNVANI :AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ « Hamle Gazetesi

TİCARET SİCİL NO :1226 TİCARET ÜNVANI :AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ

Bu haber 01 Temmuz 2016 - 0:08 'de eklendi ve 808 kez görüntülendi.

TİCARET SİCİL NO        :1226

TİCARET ÜNVANI         :AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ ADRESİ            :EMİRBEYAZIT MAH. CUMHURİYET CAD. AK-TUR APT. 24/1

Menteşe/ MUĞLA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 16.06.2016 tarihli almış olduğu karara istinaden;27.07.2016 tarihinde, saat 10.00’da Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı salonu adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015-2016 Özel Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 2015-2016 Özel Hesap Dönemine ait Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Denetim raporları toplantıdan 3 hafta önce şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.

Ortaklarımızın veya temsilcilerinin toplantı günü oturumun başlangıç saatine kadar Şirket Yönetiminden Giriş Kartı ve Mühürlü Oy Pusulalarını almaları gerekmektedir.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

GÜNDEM:

 • Açılış ve saygı duruşu.
 • Genel Kurul Divan Başkanının, Divan Kâtibi ve üç oy toplama ve sayım görevlisinin seçimi.
 • Genel Kurul toplantısı görüşme ve karar tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
 • Ana Sözleşmenin 11, 16, 19 ncu maddelerinin değiştirilmesinin görüşülmesi.
 • Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin 27.07.2016 tarih ve 1 nolu iç yönergenin görüşülerek onaylanması.
 • İstifaen boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ana Sözleşmenin 18 inci maddesi gereğince atanan Gülsen SÖZER ‘in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması.
 • Şirket’in, 01.05.2015 – 30.04.2016 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanarak onaylanması.
 • TFRS uyumlu mali tablo dönem zararının TFRS uyumlu mali tablo kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerden (2007-2009 yılları gayri menkul satış karlarından) mahsubu ile 2015 yılı yasal karı ve geçmiş yıl karlarında nakden kar payı dağıtımının ve nakden kar payı dağıtım şeklinin karara bağlanması.
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
 • Şirket’in, 01.05.2016 – 30.04.2017 Özel Hesap Dönemine ait Mali Tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımlamış olduğu denetim ilkelerine göre, denetim yapacak olan Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
 • Yönetim Kurulu Üyelerine her toplantı günü ödenecek huzur hakkı ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiği takdirde görevlerinin devamı süresince ödenecek günlük ücret ile seyahat masrafları konusunda karar alınması.

12-Halen şirket uhdesinde olup, birinci derecede site de sakin ortaklarımızca kullanılan bir

takım varlıkların uzun süreli siteler lehine takyidat konularak kullanımlarının sağlanması

konusunda bilgi arzı ve gerekli Hukuki ve fiili alt yapı çalışmalarının ifası doğrultusunda yönetim kuruluna gelecek genel kurula sunulmak üzere rapor hazırlanması konusunun görüşülüp karara bağlanması,

13-Şirket uhdesinde kayıtlı olup da üzerinde imalat yapılacak arsalar ve yapıların, teklif

almak suretiyle satışının yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hakkındaki teklifinin görüşülüp gerekli kararın alınması,

14-Dilek ve temenniler.

                              VEKÂLETNAME

      AK-TUR TURİZM ve ENDÜSTRİ A.Ş.

 

Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.’nin 27 Temmuz 2016  Çarşamba günü saat 10.00’da,Muğla da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,  oy vermeye,  teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere,……………………………………………………………..vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

 1. a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.□
 2. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. □

Talimatlar:

 

 1. c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. □
 2. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. □

Talimatlar:

 

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

 1. a) Tertip ve Serisi : ………………………………………………………………………………………..
 2. b) Numarası : ………………………………………………………………………………………..
 3. c) Adet – Nominal Değeri : …………………………………………………………………………………………
 4. d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :
 5. e) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu : Nama Yazılı

ORTAĞIN ADI SOYADI                           : ………………………………………………………………………………………

 

İMZASI                                           : ……………………………………………………………………………………….

ADRESİ                                          : ……………………………………………………………………………………….

 

ESKİ METİN:

HİSSE SENETLERİ:

MADDE 11- Her hisse senedinin itibarî kıymeti 1.000.-TL(Bin Türk Lirası)’dır. Hisse senedi Şirkete karşı bölünemez. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay bedelleri tamamen ödendikten sonra Umumi Heyet kararı ile kısmen veya tamamen hamiline yazılı hisse senetlerine tahvil olunabilir. Ancak, Esas Mukavelede bu konuda gereken değişiklik yapılması hamiline ve nama yazılı olan hisse senetlerinin miktarlarının belirtilmesi ve Esas Mukavele değişikliği nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Ön İzin ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınır. Bu hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 399 ve 413 üncü maddelerine göre çıkarılır. Nama yazılı hisse senetleri sahiplerinin adı soyadı ve adresleri Şirketin pay defterine kayıt olunur.

Nama yazılı hisse senetlerinin kuruculardan birisinden diğerine devri ve ferağı serbesttir. Şu kadar ki, devir Şirkete karşı ancak pay defterine kayıt edilmekle hüküm ifade eder. Nama yazılı hisse senetlerinin kuruculardan başkasına devri ancak İdare Meclisinin muvafakati ile Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesi hükmüne

göre hamiline yazılı hisse senetlerinin devri de, Türk Ticaret Kanununun 415 inci maddesi hükümleri dairesinde yapılır.

ESKİ METİN:

YÖNETİM KURULU:

MADDE 16- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Seçim birikimli oy sistemine uygun olduğu ölçüde açık oyla yapılır, genel kurul seçimin gizli oyla yapılmasına karar verebilir.

Türk Ticaret Kanunu 366 maddesi doğrultusunda genel kurul yönetim kurulu başkanını doğrudan seçebilir.

Tüm pay sahipleri, Yönetim Kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilirler, birikimli oy yazılı oy pusulaları ile kullanılır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Türk Ticaret Kanununun 359, 362 nci maddeleri esas alınır.

Türk Ticaret Kanunu 361 inci maddesi hükmü doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri görevlerini yaparken verilecek zararlar için sigorta yaptırılabilinir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret kanununun 367 nci maddesine göre temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerine veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan üçüncü kişilere bırakabilir.

 

 

 

 

YENİ METİN:

HİSSE SENETLERİ

MADDE 11-Her hisse senedinin itibari kıymeti 1Kr (Bir Kuruş)’tur. Hisse senedi

Şirkete karşı bölünemez. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay bedelleri tamamen ödendikten sonra Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen hamiline yazılı hisse senetlerine tahvil olunabilir. Ancak, Esas Mukavelede bu konuda gereken değişiklik yapılması hamiline ve nama yazılı olan hisse senetlerinin miktarlarının belirtilmesi ve Esas Mukavele değişikliği nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulundan ön izin ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınır. Bu hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 476 ve 487 inci maddelerine göre çıkarılır. Nama yazılı hisse senetleri sahiplerinin adı soyadı ve adresleri Şirketin pay defterine kayıt olunur.

Nama yazılı hisse senetlerinin devri ve ferağı serbesttir. Şu kadar ki devir Şirkete karşı ancak pay defterine kayıt edilmekle hüküm ifade eder. Nama yazılı hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanununun 490ıncı maddesi hükmüne göre, hamiline yazılı hisse senetlerinin devri de, Türk Ticaret Kanununun 489 uncu maddesi hükümleri dairesinde yapılır.

 

YENİ METİN:

YÖNETİM KURULU:

MADDE 16- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Seçim birikimli oy sistemine uygun olduğu ölçüde açık oyla yapılır, genel kurul seçimin gizli oyla yapılmasına karar verebilir.

Türk Ticaret Kanunu 366 maddesi doğrultusunda genel kurul yönetim kurulu başkanını doğrudan seçebilir.

Tüm pay sahipleri, Yönetim Kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilirler, birikimli oy yazılı oy pusulaları ile kullanılır.

Yönetim Kurulu üyeleri en az 1 yıl, en çok 3 yıl için seçilebilirler.  Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir Yönetim Kurulu iç yönergesi ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine yada üçüncü kişilere devredebilir.

 

 

ESKİ METİN:

İDARE VE TEMSİL:

MADDE 19- Şirket İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur.

İdare Meclisi;

a)Bu esas mukavelenin 4. maddesinde açıklanan Şirket maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri, teşebbüsleri, menkulleri tasarruf, temlik ve temellüke, gayrimenkulleri temellüke dair bütün muameleleri icra etmeğe bütün hakları iktisap ve borçları iltizam etmeğe her zaman,

b)Gayrimenkullerinin satışı için Şirket Umumi Heyetinden karar istihsal etmek kaydıyla yetkilidir.

İdare Meclisi Şirketin unvanını kullanmak hakkına haizdir.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın Şirket tarafından verilecek vesikaların ve akdolunacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların Anonim Şirketin Ticaret Unvanını havı kaşe altına Şirketi temsile yetkili olanlardan ikisinin imzasını taşıması gereklidir.

İdare Meclisi, Şirketi temsile yetkili kimseleri, tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret Siciline bildirir. Temsil yetkisine müteallik kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir suretini sicil memuruna tevdi eder.

 

YENİ METİN:

İDARE VE TEMSİL:

MADDE 19- Şirket yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu;

Bu esas mukavelenin 4. maddesinde açıklanan Şirket maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri, teşebbüsleri, menkulleri tasarruf, temlik ve temellüke, gayrimenkulleri satmaya ve her türlü tasarruf da bulunmaya temellüke dair bütün muameleleri icra etmeğe bütün hakları iktisap ve borçları iltizam etmeğe her zaman yetkilidir.

Yönetim kurulu, Şirketin unvanını kullanmak hakkına haizdir.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın Şirket tarafından verilecek vesikaların ve akdolunacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların Anonim Şirketin Ticaret Unvanını havı kaşe altına Şirketi temsile yetkili olanlardan ikisinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, Şirketi temsile yetkili kimseleri, tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret Siciline bildirir. Temsil yetkisine müteallik kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir suretini sicil memuruna tevdi eder.

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.