TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME / MUĞLA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Bu haber 16 Ağustos 2014 - 2:52 'de eklendi ve 1.249 kez görüntülendi.

Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/97459
1- İdarenin

a) Adresi Karamehmet Mah. Apdi İpekçi Cad. No:70 48000
MENTEŞE/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası     : 2522144041 – 2522144046

c) Elektronik Posta Adresi        : muglakamu@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: Genel Sekreterliğimize bağlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmaris, Fethiye ve Milas 75. Yıl Devlet Hastanelerinin ihtiyacı olan
14 Kısım Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Malzeme Alımı işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri Yüklenici firma, ihale dokümanında yer alan “Malzeme
Dağılım Listesi” ne göre cihazları/demirbaşları ilgili hastanelerin belirttikleri yerlere
teslimini/kurulumunu/montajını sözleşme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde mesai
saatlerinde cihazı/demirbaşı çalışır ve sorunsuz vaziyette teslim edecektir.

c) Teslim tarihi : Yüklenici, malzeme dağılım listesine uygun olarak ilgili sağlık
tesislerine sözleşme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde çalışır durumda, tüm
kalibrasyonları yapılmış ve personel eğitimi tamamlanmış olarak, mesai saatleri içerisinde ilgili sağlık
tesisinin gösterdiği yere kurulumunu / montajını yaparak teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı
Salonu -Karamehmet Mah. Apdi İpekçi Cd. No:70 Menteşe Muğla

b) Tarihi ve saati : 09.09.2014 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olması ve alımı
yapılacak olan malzemenin TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu
belgeler ile birlikte ürünlere ait GMDN kodlarını ihale dosyası içerisinde sunacaklardır.

Teklif edilen malzeme T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’na kayıtlı değilse; Sağlık
Bakanlığı tarafından üretici veya tedarikçi firmaya ( Türkiye’deki Yetkili Satıcı Firma) hitaben söz
konusu ürünün TITUBB kapsam dışında olduğuna dair yazı sunulacaktır ve bu yazı ile birlikte 7.5.2
maddesindeki Belgeleri de sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. iş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin %20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu
serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

– İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

– İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

– İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

– İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya
kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

– Tıbbi cihaz üreticisi, OEM ( Original Equipment Manafacturer orjinal malzeme üreticisi ) tarzı ürün
üretilmek suretiyle üretici niteliği kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler şartname maddelerine ayrı, ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu
cevaplar “……………………….. marka …………………………model Cihazımızın teklifimizin şartnameye
uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi
tarafından imzalanmış olmalıdır.

Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal ve/veya yeminli
tercümanla Türkçeye çevrilmiş dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa
firma ihale dışı kalacaktır. İstekli firma teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin
görülebileceği orijinal ve/veya yeminli tercümanla Türkçeye çevrilmiş gerekli teknik dokümanları
verecektir.
İhale Komisyonu teklif değerlendirme aşamasında demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon, teklifi
uygun görülen 1 inci en avantajlı firmadan başlamak üzere yapılacak olup, demonstrasyon ile ilgili her
türlü gider, zarar-ziyan ve oluşabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktır. Demonstrasyon,
Komisyonun belirlemiş olduğu yerde yapılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektörde her türlü tıbbi cihaz alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla İli Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Birimi adresinden satın
alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali
Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Birimi -Karamehmet Mah. Apdi İpekçi Cd. No:70 Menteşe Muğla
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YÜZELLİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.