Tarım ara­zi­le­ri miras yo­luy­la bö­lü­ne­me­yecek

Bu haber 21 Temmuz 2015 - 19:15 'de eklendi ve 1.237 kez görüntülendi.

tarim58165615651Resmi Ga­ze­te ’de 15 Mayıs 2014 ta­ri­hin­de ya­yım­la­nan 6537 Sa­yı­lı Tarım Ara­zi­le­ri­nin Satış ve Miras yo­luy­la dev­re­dil­me­si­ni dü­zen­le­yen ve 5403 Sa­yı­lı Top­rak Ko­ru­ma ve Arazi Kul­la­nım Ka­nu­nu’nda de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı hak­kın­da­ki kanun yü­rür­lü­ğe girdi. Muğla Gıda, Tarım ve Hay­van­cı­lık İl Mü­dür­lü­ğü’nün yap­tı­ğı açık­la­ma­da tarım ara­zi­le­ri­nin miras yo­luy­la bö­lün­me­si­nin sona er­di­ği be­lir­til­di.

Mert Can Kay­mak

Resmi Ga­ze­te ‘de 15 Mayıs 2014 ta­ri­hin­de ya­yım­la­nan 6537 Sa­yı­lı Tarım Ara­zi­le­ri­nin Satış ve Miras yo­luy­la dev­re­dil­me­si­ni dü­zen­le­yen ve 5403 Sa­yı­lı Top­rak Ko­ru­ma ve Arazi Kul­la­nım Ka­nu­nu’nda de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı hak­kın­da­ki kanun yü­rür­lü­ğe girdi. Muğla Gıda, Tarım ve Hay­van­cı­lık İl Mü­dür­lü­ğü’nün yap­tı­ğı açık­la­ma­da tarım ara­zi­le­ri­nin miras yo­luy­la bö­lün­me­si­nin sona er­di­ği be­lir­til­di.

Muğla Gıda, Tarım ve Hay­van­cı­lık İl Mü­dü­rü Nazif Ekici konu ile il­gi­li so­ru­la­rı­mı­zı ya­nıt­lar­ken “Ta­şın­maz sa­hi­bi­nin ölü­mü­nün ger­çek­leş­ti­ği ta­rih­ten sonra, ta­rım­sal ara­zi­le­rin devri için mi­ras­çı­la­ra bir yıl süre ve­ril­mek­te­dir. Bu süre içe­ri­sin­de Mi­ras­çı­lar, üze­rin­de an­laş­ma sağ­la­dık­la­rı mi­ras­çı­ya kendi pay­la­rı­nı tapu mü­dür­lük­le­rin­de dev­re­de­bi­lir­ler. Bu devir iş­le­min­de arazi be­de­li mi­ras­çı­lar ara­sın­da be­lir­le­ne­bi­le­cek­tir. Ge­rek­ti­ğin­de kredi im­kân­la­rın­dan ya­rar­la­na­cak­lar­dır.” dedi.

An­laş­maz­lık ha­lin­de sa­tı­şa, hâkim karar ve­recek

Mi­ras­çı­lar ara­sın­da an­laş­ma sağ­la­na­ma­dı­ğı tak­dir­de, mi­ras­çı­lar­dan her bi­ri­nin yet­ki­li Sulh Hukuk Mah­ke­me­si nez­din­de dava aça­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten İl Mü­dü­rü Ekici bu ko­nu­da da şun­la­rı söy­le­di:

“Mi­ras­çı­lar ta­ra­fın­dan ta­rım­sal ara­zi­le­re iliş­kin mül­ki­yet de­vir­le­ri­nin bir yıl için­de ta­mam­lan­ma­ma­sı ve yet­ki­li sulh hukuk mah­ke­me­si nez­din­de dava açıl­ma­ma­sı du­ru­mun­da, ba­kan­lık ta­ra­fın­dan mi­ras­çı­la­ra kanun hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı için üç aylık süre ve­ri­lir. Bu süre so­nun­da da devir iş­lem­le­ri­nin ta­mam­lan­ma­ma­sı du­ru­mun­da, ba­kan­lık resen veya bil­di­rim üze­ri­ne bu yer­le­rin is­tem­de bu­lu­nan ehil mi­ras­çı­ya, ehil mi­ras­çı ol­ma­ma­sı du­ru­mun­da en fazla tek­li­fi veren is­tek­li mi­ras­çı­ya devri, aksi hâlde üçün­cü ki­şi­le­re sa­tıl­ma­sı için il­gi­li sulh hukuk mah­ke­me­si nez­din­de dava aça­bi­lir.”

Li­mi­tet Şir­ket ku­ru­la­bi­lir

İl Mü­dü­rü Ekici mi­ras­çı­la­rın li­mi­tet şir­ket ku­ra­bi­le­cek­le­ri­ne de dik­kat çe­ke­rek, “Ta­rım­sal ara­zi­le­rin mi­ras­çı­lar­dan bi­ri­ne dev­re­dil­me­sin­den iti­ba­ren 20 yıl için­de bu ara­zi­ler­de tarım dışı kul­la­nım ne­de­niy­le de­ğe­rin­de artış mey­da­na gel­me­si du­ru­mun­da, bu artış mik­ta­rın­dan diğer mi­ras­çı­lar pay­la­rı ora­nın­da fay­da­la­na­cak­tır. Diğer mi­ras­çı­la­rın pay­la­rı­nın öden­me­sin­de kredi im­kân­la­rı sağ­la­na­cak­tır. Aile mal­la­rı or­tak­lı­ğı şek­lin­de ortak kul­la­na­bi­lir­ler veya hisse pay­la­rı ora­nın­da ortak ol­duk­la­rı li­mi­tet şir­ket ku­ru­la­rak ara­zi­ler şir­ket adına tes­cil et­ti­ri­lir” dedi.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.