T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Bu haber 25 Nisan 2013 - 21:06 'de eklendi ve 3.127 kez görüntülendi.

İLAN / T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KARDİYOLOJİ VE BEYİN CERRAHİ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
2013 YILI 19 KALEM KARDİYOLOJİ VE BEYİN CERRAHİ MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/48752
1-İdarenin
a) Adresi : ORHANIYE MAH. ISMET ÇATAK CAD.MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522141323 – 2522130762
c) Elektronik Posta Adresi : muglasatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ECZANESİ
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra hasta bazlı olarak alınacak malzemeler Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca yayınlanan 2011/54 sayılı Genelge’nin “Madde 1. Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan ortez, protez, (endoprotez malzemeleri), beyin cerrahi, mikro cerrahi malzemeleri gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü olan ürünlerde stoklu çalışılmayacak olup mal kabulleri buna göre yapılacaktır. Madde 2.Parenteral beslenme solüsyonları, kemoterapi ilaçları, diyaliz ilaçları, kan ve kan ürünleri ile kalp pilleri, stentler, implantlar ve kardiyo vasküler cerrahide kullanılan greftler için azami bir aylık stok bulundurulacak olup mal kabulleri bir aylık stoğu aşmayacak şekilde yapılacaktır.” hükümleri doğrultusunda vaka başına peyder pey teslim edilecektir. Yüklenici; teknik şartnamedeki hükümlere aykırı olmamak kaydıyla idarenin belirleyeceği teslim koşullarına göre eczane deposunun uygun gördüğü hallerde malı teslim edecek, miktarın az olması ya da sarfiyatın fazla olması durumlarında malların teslimat programları yenilenebilecektir. Burada belirtilmeyen hususlar ile ilgili olarak teknik şartnamede bulunan hükümler esas alınır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA SERVİSİ
b) Tarihi ve saati : 21.05.2013 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. İstekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
2. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TITUBB kayıtlarını teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB kayıtları ile birlikte sunacaklardır. Teklif edilen ürünlerin kayıtlı olduğunu gösteren barkod numaraları ihale ihtiyaç listesindeki sıraya göre belirtilecektir.
3. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) kayıt zorunluluğu bulunmayan kapsam dışı ürünler için istekli tarafından kapsam dışı olduğunu kanıtlayan belgelerin (yetkili kurumlardan alınmış)sunulması halinde UBB kaydı aranmayacak olup kapsam dışı ürünler için yetki belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-. Teklif edilen gruplara ait ürünler ile ilgili 1’er adet ürün, numune olarak getirilecektir. Ürün; numune kontrol formu ile teslim edilecek, numunelerin üzerinde barkodu mutlaka bulunacaktır. Teslim edilen formda ürüne ait UBB numarası yazılı olacaktır. Numune üzerinde ihale adı, istekli firma adı, yazılı olmalıdır. Numunesi, numune kontrol formu olmayan isteklilerin teklif dosyaları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. İstekliler ürün numunesini ihale sırasında teslim tutanağı ile ihale komisyonuna teslim edecektir. Ürünler orjinal ambalajında teslim edilecektir.
3- Teknik şartnameyi birebir cevaplayan metin ihale dosyasına konulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
BSN: 4064-18

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.