T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ « Hamle Gazetesi

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 30 Mayıs 2013 - 0:00 'de eklendi ve 1.476 kez görüntülendi.

İLAN / T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE TEÇHİZAT EKİPMAN ALIMI KAPSAMINDA 1 ADET RÖMORK,1 ADET SU TANKI,1 ADET ÇAPA MAKİNESİ,2 ADET SANTRİFÜJ SU POMPASI
Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü Makine Teçhizat Ekipman Alımı kapsamında 1 adet Römork,1 adet su tankı,1 adet çapa makinesi,2 adet santrifüj su pompası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/67230
1-İdarenin
a) Adresi : Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 8/1 48000 MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522142748 – 2522130920
c) Elektronik Posta Adresi : muglaobm@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gökova Fidanlık Şefliği – Örnekköy – Ula – MUĞLA
c) Teslim tarihi : Teslimden 1 gün önce idareye haber verilecek teslim mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü – Muslihittin Mah.Mehmet POLATOĞLU cad.Fidanlık sitesi NO:28/A
b) Tarihi ve saati : 07.06.2013 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İstekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi
İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek odası tarafından düzenlenmiş kapasite raporu
İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından düzenlenmiş imalat yeterlilik belgesi
üretici ve imalatçı olduğunu gösterir diğer belgeler
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teslim edilen Makine Ekipman veya Teçhizat en az 2 yıl garantili olacaktır. Garanti kapsamındaki değişim, servis, bakım ücretsiz verilecektir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
İmalat gerektiren kısımlar için varsa TSE belgesi yoksa kullanılan malzemelerin TSE ne uygun olduğunu gösterir belge
İmalat gerektirmeyen kısımlar için TSE uygunluk belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü – Muslihittin Mah.Mehmet POLATOĞLU cad.Fidanlık sitesi NO:28/A adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 35 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe birimine ait Muğla Ziraat bankası TR 97000100020147036514-5001 İBAN nolu hesabı yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü – Muslihittin Mah.Mehmet POLATOĞLU cad.Fidanlık sitesi NO:28/A adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
BSN: 5554-38

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.