T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 05 Mart 2015 - 20:32 'de eklendi ve 872 kez görüntülendi.

Yurtkur Denizli Bölge Müdürlüğüne bağlı Yurt Müdürlükleri Asansör, Jeneratör, Trafo İşletme-Kompanzasyon sistemlerine ait yıllık periyodik bakımlarının yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2015/22951
1- İdarenin
a) Adresi: Pelitlibağ Mah. 3406 Sok. No:4 20100 DENİZLİ MERKEZ DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası: 2582128509 – 2582122627
c) Elektronik Posta Adresi: denizli@kyk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı Yurt Müdürlüklerinin 2015 yılı Trafo-Kompanzasyon, Jeneratör ve Asansör sistemlerinin 8 aylık periyodik bakım hizmetlerinin yerine getirilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı Yurt Müdürlükleri
c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.05.2015. işin bitiş tarihi 31.12.2015
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Pelitlibağ Mah. 3406 Sok. No: 4 DENİZLİ
b) Tarihi ve saati: 02.04.2015 – 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1- Trafo İşletme ve sorumluluğu-Kompanzasyon sistemlerinin periyodik bakımı için TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası SMM 1 kV üstü ve 1 Kv altı tesisler, Büro Tescil Belgesi ile YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgeleri 2-Jenerator periyodik bakımları için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi 3- Asansör periyodik bakımları için TMMOB Makine Mühendisleri Odası SMM ve BT belgesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası SMM ve BT Belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1- Teklif verilen kısma ait aynı iş kapsamında yapılan her türlü hizmet işleri
2- Yapılacak işe ait;
a) Teklif verilen Asansör periyodik bakım işine ait olarak Asansör Elektro Mekanik Tesis İşleri
b) Teklif verilen Trafo İşletme ve Kompanzasyon periyodik bakım işine ait olarak Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri
c) Teklif verilen Jeneratör periyodik bakım işine ait olarak Jeneratör Tesis İşleri
Yukarıda 1. ve 2. maddede belirtilen belgelerin herhangi birisinin sunulması yeterlidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bölge Müdürlüğü Satınalma Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pelitlibağ Mah. 3406 Sok. No:4 DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.