Sopa ile sal­dı­rı­ya 1 tu­tuk­la­ma

Bu haber 05 Mart 2017 - 23:51 'de eklendi ve 397 kez görüntülendi.

Fet­hi­ye il­çe­sin­de ma­ran­goz­luk yapan Meh­met Yiğit’i evi­nin önün­de so­pay­la darp eden 2 ki­şi­den biri 1 yıl tu­tuk­la­ma­ya mah­kûm edil­di.

Fet­hi­ye’de ma­ran­goz­luk yap­tı­ğı öğ­re­ni­len 29 ya­şın­da­ki Meh­met Yiğit’i takip eden iki kişi evi­nin önüne oto­mo­bi­li­ni park et­ti­ği anda so­pay­la dö­ve­rek ağır ya­ra­la­dı. Gece mey­da­na gelen ola­yın ar­dın­dan tam 9 saat olay ye­rin­de ya­ra­lı va­zi­yet­te kan­lar için­de kalan Meh­met Yiğit, ancak er­te­si gün sabah fark edi­lip has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­mış­tı. Olay­la il­gi­li ola­rak ya­ka­la­na­rak ad­li­ye­ye çı­ka­rı­lan iki ki­şi­den biri tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di. Ağır ya­ra­lı va­zi­yet­te kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de yoğun bakım ser­vi­si­ne alı­nan şah­sın ha­ya­ti teh­li­ke­si devam eder­ken mo­be­se ka­me­ra­la­rı­nı iz­le­yen polis, sal­dır­gan­la­ra kısa sü­re­de ula­şıp ada­le­te tes­lim et­miş­ti.
İddi­ala­ra göre, Fet­hi­ye’nin Ça­ta­la­rık ma­hal­le­sin­de ya­şa­yan 29 ya­şın­da­ki Meh­met Yiğit Tur­gut Özal bul­va­rın­da oto­mo­bil­le evine gi­der­ken ara­la­rın­da hu­su­met bu­lun­du­ğu öğ­re­ni­len 2 kişi fark edip ta­ki­be baş­la­dı. Ça­ta­la­rık ma­hal­le­sin­de­ki evi­nin ya­nın­da gece 23.00 sı­ra­la­rın­da oto­mo­bi­lin­den inen Meh­met Yiğit’e ani­den so­pay­la vur­ma­ya baş­la­yan bu 2 kişi öl­dü­re­si­ye dövüp ko­ma­ya sok­tuk­tan sonra ka­yıp­la­ra ka­rış­tı. Meh­met Yiğit gece bo­yun­ca sa­ba­ha kadar kan­lar için­de yar­dım bek­le­di. Koma ha­lin­de­ki Meh­met Yiğit, ancak sabah saat 09.30 sı­ra­la­rın­da çev­re­de­ki bir va­tan­daş ta­ra­fın­dan fark edil­di. Hı­rıl­tı ses­le­ri duyan bir va­tan­daş çevre sa­kin­le­ri­ni de ha­re­ke­te ge­çi­rip, 112 acil sağ­lık ekip­le­ri ile Fet­hi­ye İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü polis ekip­le­rin­den yar­dım is­te­di. Ba­şın­dan al­dı­ğı dar­be­ler­le ağır ya­ra­la­nan ve olay ye­rin­de tam 9 saat yar­dım bek­le­yen Meh­met Yiğit, önce Fet­hi­ye Dev­let Has­ta­ne­si’ne ar­dın­dan Lok­man Hekim Esnaf Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rıl­dı. Fet­hi­ye İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü asa­yiş bü­ro­su ekip­le­ri olay­la il­gi­li ola­rak geniş çaplı in­ce­le­me ve araş­tır­ma baş­lat­tı. Hemen her yerde ipucu ara­yan polis ekip­le­ri çev­re­de­ki MO­BE­SE ka­me­ra­la­rı­nı in­ce­le­me­ye aldı. Polis ekip­le­ri MO­BE­SE’lerde yakın yerde bordo renk­li bir oto­mo­bi­li fark edip Meh­met Yiğit’i hu­su­met için­de ol­du­ğu D. Ç. İle S. Ç. İsimli iki ki­şi­nin takip edip so­pay­la ko­ma­lık et­tik­le­ri­ni tes­pit etti. Polis önce D.Ç.’yi ar­dın­dan ar­ka­da­şı S.Ç.’yi ya­ka­la­yıp gö­zal­tı­na aldı. D. Ç. ile Meh­met Yiğit’in ara­sın­da bir türlü öğ­re­ni­le­me­yen bir hu­su­me­tin bu­lun­du­ğu an­la­şıl­dı. D. Ç.’nin bu hu­su­me­ti söy­le­me­di­ği öğ­re­ni­lir­ken po­li­sin kısa sü­re­de sal­dır­gan­la­rı ya­ka­la­yıp ada­le­te tes­lim et­me­si ma­hal­le sa­kin­le­ri­ni se­vin­ce boğdu. D.Ç. İle S. Ç. İsimli şüp­he­li­ler ha­zır­la­nan suç dos­ya­sıy­la Fet­hi­ye Ad­li­ye­si­ne sevk edi­lir­ken D. Ç. Tu­tutk­la­nıp Eşen Ka­pa­lı Ce­za­evi­ne gön­de­ril­di. Diğer sanık ise ser­best bı­ra­kıl­dı. (İHA)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.