SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (CNG) SATIN ALINACAKTIR / GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ – MUĞLA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 15 Nisan 2015 - 21:00 'de eklendi ve 805 kez görüntülendi.

MUĞLA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN MENTEŞE KAPALI YÜZME HAVUZUNA CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ) MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2015/44033

1-İdarenin

 1. a) Adresi: Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 3 48000 – MUĞLA MERKEZ/MUĞLA b)Telefon ve faks numarası: 2522141238-2522146013
 2. c)Elektronik Posta Adresi: mugIa@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a)Niteliği, türü ve miktarı: 120.000 sm3 CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b)Teslim yeri: Muğla Menteşe 500 Seyircili Kapalı Yüzme Havuzuna teslimat yapılacaktır.
 2. c)Teslim tarihi: Muğla Menteşe 500 Seyircili Kapalı Yüzme Havuzuna teslimat yapılacaktır. Bu iş için teslim süresi CNG ( Sıkıştırılmış Doğal Gaz) için 24 saattir. Gaz nakli 7 gün 24 saat yapılabilir. Yüklenici idarenin yazılı talimatında belirtilen miktarlarda CNG ikmalini yapacaktır. Havalimanına CNG taşıması yapacak iletim firmasının Dolum ve Dağıtım Lisansı ve K Belgesi ihale dosyasında verilecektir. CNG taşıma ve depolama işleri Doğal Gaz Piyasası kanunu ve bu kanuna göre çıkartılmış yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yüklenici tarafından yapılacaktır. CNG tüplerinin yerine konulması biten tüplerin alınması ve yeni tüplerin sisteme bağlanması kaçakların kontrol edilmesi yüklenici elemanları tarafından yapılacaktır. Bu işi yapacak yüklenici personeli gerekli bilgi ve donanıma sahip olacaktır. Hiç bir şekilde az veya çok kaçağa müsaade edilmeyecektir. Doğal gaz sayacında arıza olduğunda İdare tarafından kayıt altına alınacak olan Manifold şeklindeki tüketilen tüplerin miktarı ve tüpler üzerindeki basınç değerlerine göre ödeme yapılacaktır. Yapılacak tutanakta görevlisinin ve yüklenicinin imzası bulunacaktır. Swap ve/veya manifolt şeklindeki tüpler uluslar arası standartlarda Pi sertifikalı olacaktır. Sertifikanın bir örneği ihale dosyasında bulunacaktır. Yüklenici tarafından konulacak Swap ve/veya manifolt şeklindeki tüpler sözleşme bitiş tarihinden sonra yüklenici tarafından geri alınabilecektir. CNG sahasında; ana sistemde en az 2.000 Sm3 gaz, yedek sistemde ise yine en az 2.000 Sm3 gaz stokta bulunmalıdır.

3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer: MUĞLA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
 2. b)Tarihi ve saati: 08.05.2015 – 09:30
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

EPDK’dan alınmış 2015-2016 yıllarını da kapsayan satış ve dağıtım lisansı ihale dokümanları içerisinde belgelendirilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Swap ve/veya manifolt şeklindeki tüpler uluslararası standartlarda Pi sertifikalı olacaktır. Sertifikanın bir örneği ihale dosyasında bulunacaktır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

EPDK’dan alınmış olunan 2015-2016 yıllarını da kapsayan satış ve dağıtım lisansı ihalede belgelendirilecektir. Kapalı Yüzme Havuzuna CNG taşıması yapacak iletim firmasının “Dolum ve Dağıtım Lisansı-İletim Lisansı” ve “K Belgesi”, yüklenici firma tesise gaz taşımasını kendisi yapacak ise “K2 Belgeleri” ihale dosyasında verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Daha önceden CNG dağıtımı ve satışı yapmış olmak (kamu ve özel sektörde)

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü – Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUĞLA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.