Öz­türk, “Kapı kapı do­la­şıp sü­re­ci an­la­ta­ca­ğız”

Bu haber 05 Mart 2017 - 23:58 'de eklendi ve 575 kez görüntülendi.

Ak Parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Nihat Öz­türk, Fet­hi­ye’de dü­zen­le­nen 15 Tem­muz Darbe gi­ri­şi­mi ge­ce­si­ni an­la­tan “Son Kale Tür­ki­ye” ko­nu­lu kon­fe­ran­sa ka­tıl­dı. Kon­fe­rans­ta ka­tı­lım­cı­la­ra ko­nu­şan Mil­let­ve­ki­li Öz­türk, CHP ve be­ra­be­rin­de­ki iş bir­lik­çi par­ti­le­rin halkı kan­dır­mak için yoğun çaba sarf et­tik­le­ri­ni be­lirt­ti.

Ensar Vakfı Fet­hi­ye ve Sey­di­ke­mer Şu­be­le­ri ta­ra­fın­dan Şehit Sümer Deniz Kız İmam Hatip Li­se­si kon­fe­rans sa­lo­nun­da ya­pı­lan kon­fe­rans­ta ko­nu­şan Öz­türk, 15 Tem­muz’un ül­ke­de çok has­sas bir dönüm nok­ta­sı ol­du­ğu­nu, 16 Nisan’ın ise te­la­fi­si ol­ma­yan bir gün ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Ko­nuş­ma­cı ola­rak Ga­ze­te­ci Zihni Çakır’ın da ka­tıl­dı­ğı kon­fe­rans­ta Cum­hur­baş­kan­lı­ğı hü­kü­met sis­te­mi ile, FETÖ terör ör­gü­tü­nün ha­in­lik­le­ri de an­la­tıl­dı. Va­tan­daş­la­rın yoğun ilgi gös­ter­di­ği kon­fe­ran­sa Sey­di­ke­mer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yakup Otgöz ve Muğla Basın Yayın En­for­mas­yon Mü­dü­rü Cavit Okur’da ka­tıl­dı.
Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­nin neden ya­pıl­dı­ğı­nı kapı, kapı do­la­şa­rak mil­le­te an­lat­ma yü­küm­lü­lük­le­ri ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Öz­türk, “Biz bu 18 mad­de­yi an­la­ta­rak mil­le­tin önüne koy­du­ğu­muz sü­re­ce mil­le­tin ‘evet’ nok­ta­sın­da en ufak bir te­red­dü­dü ol­ma­dı­ğı­nı gör­dük. Bu mil­le­tin ge­le­ce­ği­ni ay­dın­lı­ğa çe­vir­me has­re­ti­miz var. Bu za­ma­na kadar bu mil­let üze­rin­de uy­gu­la­nan bas­kı­la­rın 16 Nisan’da ger­çek ma­na­da kal­ka­ca­ğı­na tam ma­na­sıy­la inan­cı­mız var. O yüz­den sa­ha­lar­da mil­le­ti­miz­le be­ra­be­riz ve ça­lı­şı­yo­ruz” dedi.
Yeni sis­te­me ya­pı­lan en temel eleş­ti­ri­nin “sis­te­min pa­di­şah­lık ge­tir­di­ği” ol­du­ğu­nu ifade eden Nihat Öz­türk, “Kar­şı­mız­da­ki ‘hayır’ blo­ğu­nun kul­lan­dı­ğı temel ar­gü­man bu. Sis­tem­le ‘Artık pa­di­şah­lık ge­lecek ve mil­le­tin ege­men­li­ği ce­re­yan et­me­yecek’ di­yor­lar. As­lın­da bu ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ne ba­kıl­dı­ğı zaman mil­let ege­men­li­ği­nin en öne ko­nul­du­ğu bir ça­lış­ma. Siz hiç san­dık­tan dik­ta­tör çık­tı­ğı­nı gör­dü­nüz mü? Mil­le­tin seç­ti­ği­ne dik­ta­tör de­ne­mez. Tam ter­si­ne, bir ba­ba­yi­ğit yüzde 52 oyla san­dık­tan çı­kı­yor­sa ancak ona ‘mil­le­tin ev­la­dı’ denir” dedi.
Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın dik­ta­tör değil, bu mil­le­tin yüzde 52 oyuy­la se­çil­miş ilk Cum­hur­baş­ka­nı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ak Parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Nihat Öz­türk, “Par­la­men­ter sis­tem­de de yeni sis­tem­de de san­dık or­ta­da. AK Parti 15 yıl­dır ül­ke­yi yö­net­mek­te­dir. Er­do­ğan da bu sü­re­de Baş­ba­kan ve Cum­hur­baş­ka­nı ola­rak görev yap­mak­ta­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Öz­türk ko­nuş­ma­sı­nın son bö­lü­mün­de de, “CHP ve be­ra­be­rin­de­ki iş bir­lik­çi si­ya­si par­ti­le­rin 16 Nisan ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan re­fe­ran­dum ön­ce­si halkı kan­dır­mak için elin­den ge­le­ni ya­pı­yor. AK Parti ve MHP bu sü­re­cin ba­şın­dan bu yana ha­re­ket edi­yor. Amaç sa­de­ce ül­ke­mi­zin var ol­ma­sı ve mil­le­ti­mi­zin daha rahat ve re­fa­hı için yaşam sağ­la­ma­la­rı­dır. Hal­kı­mız­dan is­te­ği­miz yalan söz­le­re inan­ma­yıp, 18 mad­de­yi iyi oku­yup ‘Evet’ oyu kul­lan­ma­la­rı­dır” dedi. (İHA)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.