MUĞLA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 08 Ocak 2014 - 7:14 'de eklendi ve 4.766 kez görüntülendi.

İLAN / MUĞLA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNCE KARGO / APS KURYE KABUL VE DAĞITIM HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
İhale Kayıt numarası : 2013/183644
1- İdarenin
a) adresi: ORHANİYE MAH. BERAT SOK. No:3 48102 Merkez MUĞLA
b) telefon ve faks numarası : 0 252 214 01 68-214 01 55-214 01 56 – 0 252 214 01 31
c) elektronik posta adresi (varsa): –
2- İhale Konusu Hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı: Bodrum Yarımada Dağıtım Toplama 5(beş), Marmaris 2 (iki), Milas 2(iki), Ortaca 1(bir), Dalaman 1(bir), Muğla 2(iki), Fethiye 4 (Dört) olmak üzere toplam 17(onyedi) kargo/aps kurye kabul ve dağıtım elemanı çalıştırılacaktır.
b) uygulanacak ihale usulü : Açık İhale
c) işin yapılacağı yer: Bodrum Yarımada Dağıtım Toplama, Marmaris, Milas, Ortaca, Dalaman, Muğla, Fethiye PTT Merkez Müdürlükleri ve ihtiyaç halinde tüm PTT işyerleridir.
d) İşin Süresi: 334 gün (11 ay)’dır. (01.02.2014-31.12.2014)
3- İhalenin
a) yapılacağı yer : Muğla PTT Başmüdürlüğü Orhaniye Mahallesi Berat Sokak No: 3, 1.Kat Toplantı Odası İç Kapı Numarası: 38 48102 Merkez MUĞLA
b) tarihi ve saati : 15/01/2014 14:00
4- İhaleye Katılmak İçin Gerekli Belgeler:
İstekliler, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden, istenilenleri teklifleri kapsamında PTT’ye sunarlar
a) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Teklif mektubu,
ç) Geçici teminat,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
İsteklinin ortak girişim olması halinde 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- Muğla PTT Başmüdürlüğü İşletme ve Teknik Birimler Müdürlüğü Malzeme Servisi Orhaniye Mah. Berat Sokak No: 3, 2.Kat, İç Kapı No: 54 48102 Merkez MUĞLA ile www.ptt.gov.tr adresinde görülebilir ve 50.00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Muğla PTT Başmüdürlüğü İdari ve Mali Birimler Müdürlüğü , Orhaniye Mah. Berat Sokak No: 3, 1. Kat İç Kapı No: 40 48102 Merkez adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlilik süresinden en az 30 (otuz) gün fazla olmalıdır.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- İhale, ceza ve ihalelerden yasaklama hali hariç Kamu İhale Kanunu kapsamında olmayıp, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre yapılacaktır.
BSN: 217-2

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.