MUĞLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, MUĞLA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 172 NOLU BÖLMEDE ENDÜSTRİYEL PLANTASYON UYGULAMASI

Bu haber 25 Haziran 2015 - 19:03 'de eklendi ve 979 kez görüntülendi.

MUĞLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, MUĞLA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 172 NOLU BÖLMEDE ENDÜSTRİYEL PLANTASYON UYGULAMASI

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MUĞLA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUĞLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, MUĞLA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 172 NOLU BÖLMEDE ENDÜSTRİYEL PLANTASYON UYGULAMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2015/79357

1-İdarenin

a) Adresi : Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:8/1 Menteşe MUĞLA 48800 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522141202 – 2522141409
c) Elektronik Posta Adresi : muglaobm@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 22,6 ha alanda endüstriyel plantasyon uygulaması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Muğla Orman İşletme Şefliği, 172 Nolu Bölmede
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.08.2015, işin bitiş tarihi 30.11.2015

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Emirbeyazıt Mah.Cumhuriyet Caddesi No:8/1 MENTEŞE / MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 07.07.2015 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İşin yapılabilmesi için  En az 1 adet 80-110 hp 4×4  llastik tekerlekli traktör, 1 adet 160-230 hp paletli traktör, 1 adet 160-240 hp ekskavatör gerekli görülmüştür.

Bu ekipmanların; adayın veya isteklinin kendi malı olması veya ihale tarihi itibarıyla kiralamış olması şartı aranır. Kendi malı yerine kiralık makine sunacak istekli noter tasdikli kira sözleşmesi ile tevsik edilmelidir.

Adayın veya isteklinin kendi malı olan makinelere ait ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir(YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir(SMMM) raporu ile tevsik edilmelidir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

Kiralık olarak temin edilecek makineler için ise sözleşmeden önce  (iş bitim süresine  kadar geçerli olan) noter onaylı kira sözleşmeleri ile tevsik edilmelidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Tek sözleşmeye bağlanmış ağaçlandırma, silvikültür, toprak muhafaza ve erozyon kontrolü çalışmalarında yapılan Arazi Hazırlığı ve Toprak İşleme İşleri benzer iş olarak değerlendirilecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü (İdare Yetkilisi Mehmet SUNGUR) Emirbeyazıt Mah.Cumhuriyet Cad. No:8/1 Menteşe / MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Orman Bölge Müdürlüğü (İdare yetkilisi Mehmet SUNGUR) Emirbeyazıt Mah.Cumhuriyet Caddesi No:8/1 MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.