MUĞLA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖKOVA VE MUĞLA ORMAN FİDANLIKLARI FİDAN VE TOHUM ÜRETİMİ İŞİ « Hamle Gazetesi

MUĞLA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖKOVA VE MUĞLA ORMAN FİDANLIKLARI FİDAN VE TOHUM ÜRETİMİ İŞİ

Bu haber 16 Ocak 2015 - 0:33 'de eklendi ve 2.095 kez görüntülendi.

Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü Gökova ve Muğla Orman Fidanlıkları Fidan ve Tohum Üretimi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/3506
1-İdarenin
a) Adresi : Muslihittin Mah. Mehmet Polatoğlu Cad. Fidanlık Sitesi 28/A MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522142748 – 2522130920
c) Elektronik Posta Adresi : muglaobm38@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Gökova ve Muğla Fidanlıklarında fidan ve tohum üretimi kapsamında 21 adet iş kalemi olarak muhtelif miktarlarda
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 1- Gökova Orman Fidanlığı Muğla-Köyceğiz Karayolu 43. Km Örnekköy-Ula-MUĞLA 2- Muğla Orman Fidanlığı Muslihittin Mah. Mehmet Polatoğlu Cad. Fidanlık Sitesi 28/A Menteşe-MUĞLA 3- Tohum toplama sahaları
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 45(Kırkbeş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü Muslihittin Mah. Mehmet Polatoğlu Cad. Fidanlık Sitesi 28/A Menteşe-MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 23.01.2015 -14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ye istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıttı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde makina ve işçi gücüyle yapılmış her türlü ağaçlandırma, erozyon kontrolü, toprak muhafaza, suni tensil, rehabilitasyon, fidan üretimi, fidan dikimi ve bakımı işleri ile bunların etüt proje işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü Muslihittin Mah. Mehmet Polatoğlu Cad. Fidanlık Sitesi 28/A Menteşe-MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü Muslihittin Mah. Mehmet Polatoğlu Cad. Fidanlık Sitesi 28/A Menteşe-MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.