MUĞLA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖKOVA, FETHİYE FİDANLIKLARI ELEKTRİK/AYDINLATMA/TRAFO TESİSİ, – GÖKOVA, FETHİYE, AYDIN FİDANLIKLARI SULAMA SİSTEMİ,- GÖKOVA, MUĞLA FİDANLIKLARI KALORİFER TESİSİ, – GÖKOVA FİDANLIĞI SERALARA POLİKARBON LEVHA YAPILMASI / MUĞLA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 07 Temmuz 2015 - 18:42 'de eklendi ve 768 kez görüntülendi.

MUĞLA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖKOVA, FETHİYE FİDANLIKLARI ELEKTRİK/AYDINLATMA/TRAFO TESİSİ, – GÖKOVA, FETHİYE, AYDIN FİDANLIKLARI SULAMA SİSTEMİ,- GÖKOVA, MUĞLA FİDANLIKLARI KALORİFER TESİSİ, – GÖKOVA FİDANLIĞI SERALARA POLİKARBON LEVHA YAPILMASI / MUĞLA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü Gökova, Fethiye Fidanlıkları Elektrik/Aydınlatma/Trafo Tesisi, – Gökova, Fethiye, Aydın Fidanlıkları Sulama Sistemi, – Gökova, Muğla Fidanlıkları Kalorifer Tesisi, – Gökova Fidanlığı Seralara Polikarbon Levha Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2015/85646

1- İdarenin

 1. a)Adresi: Muslihittin Mah. Mehmet Polatoğlu Cad. Fidanlık Sitesi 28/18 48000 MENTEŞE/MUĞLA
 2. b)Telefon ve faks numarası: 2522142748 -2522130920
 3. c)Elektronik Posta Adresi: muglaobm38@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 adet Elektrik/Aydınlatma/Trafo Tesisi Yapılması 3 adet Sulama Sistemi 2 adet Kalorifer Tesisi Seralara Polikarbon Levha yapımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b)Yapılacağı yer: 1- Gökova Orman Fidanlığı Örnekköy Mah. Ula/MUĞLA, 2-Fethiye Orman Fidanlığı Çırpı Mevkii Seydikemer/MUĞLA, 3-Muğla Orman Fidanlığı Muslihittin Mah. Menteşe/MUĞLA, 4- Aydın Orman Fidanlığı Merkez /AYDIN
 2. c)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer: Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü Muslihittin Mah. Mehmet POLATOĞLU Cad. Fidanlık Sitesi No:28/18 Menteşe-MUĞLA
 2. b)Tarihi ve saati: 24.07.2015 – 14:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

1- Gökova, Fethiye Fidanlıkları Elektrik/Aydınlatma/Trafo Tesis Kısmı için; D II, D III, D V grubu işler

2- Gökova, Fethiye, Aydın Fidanlıkları Sulama Sistemi Kısmı için; C I grubu işler

3- Gökova. Muğla Fidanlıkları Kalorifer Tesisi Kısmı için; CII, CIV grubu işler

4- Gökova Fidanlığı Seralara Polikarbon Levha Yapımı Kısmı için İş Deneyim belgesi istenmemektedir.

Benzer iş grupları olarak kabul edilecektir. İstekliler Teklif verdikleri kısımlar için gerekli iş deneyim belgesini sunacaklardır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

1- Gökova, Fethiye Fidanlıkları Elektrik/Aydınlatma/Trafo Tesis Kısmı için Elektrik Mühendisliği bölümlerine ait, 2- Gökova, Fethiye, Aydın Fidanlıkları Sulama Sistemi Kısmı için ve 3- Gökova, Muğla Fidanlıkları Kalorifer Tesisi Kısmı için Makine Mühendisliği bölümlerine ait mezuniyet belgeleri iş deneyim belgesi yerine kullanılabilir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü Muslihittin Mah. Mehmet POLATOĞLU Cad. Fidanlık Sitesi No:28/18 Menteşe-MUĞLA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü Muslihittin Mah. Mehmet POLATOĞLU Cad. Fidanlık Sitesi No:28/18 Menteşe-MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.