MUĞLA MENTEŞE ORTAKÖY VE DÜĞEREK SAHALARINA SOYUNMA ODASI İLE DÜĞEREK SAHASINA TEL ÖRGÜ YAPIMI VE KÖTEKLİ MAHALLESİNE SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI, SOYUNMA ODALARI, 576 KİŞİLİK PORTATİF ÇELİK TRİBÜN VE SAHA AYDINLATMASI YAPIM/GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ MUĞLA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 25 Temmuz 2014 - 0:37 'de eklendi ve 817 kez görüntülendi.

Muğla Menteşe Ortaköy ve Düğerek Sahalarına Soyunma Odası ile Düğerek Sahasına Tel
Örgü Yapımı ve Kötekli Mahallesine Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Soyunma
Odaları, 576 Kişilik Portatif Çelik tribün ve Saha Aydınlatması Yapım işi 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2014/90171

1 -İdarenin

a) Adresi
: Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 1 48000 –
MUĞLA MERKEZ/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası:2522141238 – 2522146013
e) Elektronik Posta Adresi
:mugla@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı
: Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Menteşe/Muğla

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer
: Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Emirbeyazıt Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:1
b) Tarihi ve saati
: 19.08.2014 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere
Dair Tebliğ’inde (Resmi Gazete Sayısı:27961. Resmi Gazete Tarihi 11.06.2011) yer alan ve
(B) ÜST YARI (BİNA) İŞLERİ ana başlığı altında bulunan B/III. GRUP bina işleri.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşıhğı Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü-Tesisler Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,
Üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu
ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin allında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri. Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.