MUĞLA İLİ (MİLAS-BODRUM İLÇELERİ VE ÖÇK BÖLGELERİ HARİÇ) KIYI ŞERİDİ DÂHİLİNDE AKDENİZ FOKU (MONACHUS MONACHUS) TÜR KORUMA EYLEM PLANI HAZIRLANMASI VE MİLAS-BODRUM İLÇELERİ KIYI ŞERİDİNDE İZLEME FAALİYETİ HİZMET ALIMI İŞİ / T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 23 Nisan 2015 - 22:35 'de eklendi ve 750 kez görüntülendi.

MUĞLA İLİ (MİLAS-BODRUM İLÇELERİ VE ÖÇK BÖLGELERİ HARİÇ) KIYI ŞERİDİ DÂHİLİNDE AKDENİZ FOKU (MONACHUS MONACHUS) TÜR KORUMA EYLEM PLANI HAZIRLANMASI VE MİLAS-BODRUM İLÇELERİ KIYI ŞERİDİNDE İZLEME FAALİYETİ HİZMET ALIMI İŞİ / T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla İli (Milas-Bodrum İlçeleri ve ÖÇK Bölgeleri Hariç) Kıyı Şeridi Dâhilinde Akdeniz Foku (Monachus monachus) Tür Koruma Eylem Planı Hazırlanması ve Milas-Bodrum İlçeleri Kıyı Şeridinde İzleme Faaliyeti Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2015/48115

1-İdarenin

 1. a)Adresi: Orhaniye Mahallesi Papatya Sokak No:6 Menteşe/MUĞLA
 2. b)Telefon ve faks numarası: 2522230309 – 2522230312
 3. c)Elektronik Posta Adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

 1. a)Niteliği, türü ve miktarı: Muğla İli (Milas-Bodrum İlçeleri ve ÖÇK Bölgeleri Hariç) Kıyı Şeridi Dâhilinde Akdeniz Foku (Monachus monachus) Tür Koruma Eylem Planı Hazırlanması ve Milas-Bodrum İlçeleri Kıyı Şeridinde İzleme Faaliyeti Hizmet Alımı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer: Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki kıyı şeridi (ÖÇK alanları hariç)
 2. c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 170 (Yüzyetmiş) gündür

3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğü Orhaniye Mahallesi Papatya Sokak No:6 Menteşe/MUĞLA
 2. b)Tarihi ve saati: 08.05.2015 – 11:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Ekolojik ve biyolojik araştırma çalışmaları, tür koruma eylem planları, biyolojik çeşitlilik envanter çalışmaları, denizel biyoçeşitlilik ve tür çalışmaları.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL. (Türk Lirası) karşılığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3″ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.