MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN

Bu haber 04 Eylül 2013 - 0:00 'de eklendi ve 949 kez görüntülendi.

İLAN / MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN
Muğla ili Bodrum ilçesi Eskiçeşme mahallesi Gümbet mevkiinde bulunan ve Mülkiyeti Muğla İl Özel İdaresi Tüzel Kişiliğine ait, tapunun 1 pafta, 221 ada ve 14 parselde kayıtlı 469,00 m2 yüzölçümlü Bahçeli Kargir İki Katlı Pansiyon ve Mutfak vasfındaki taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile tekrar satış ihalesi yapılacaktır.
1- Taşınmaz ile ilgili bilgiler :
a) İli : Muğla
b) İlçesi : Bodrum
c) Mahallesi/Mevkii : Eskiçeşme / Gümbet
d) Pafta/Ada/Parsel/Yüzölçümü : 1 / 221 / 14 / 469,00 m2.
e) Cinsi/Vasfı : Bahçeli Kargir İki Katlı Pansiyon ve Mutfak
2- İhale Şartnamesinin temin edileceği ve görülebileceği yer : İhale ile ilgili taşınmaz satış şartnamesi ve diğer evrakları Muğla İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde her gün mesai saatleri içersinde görebilir. İhaleye girecek olan istekliler, şartname ve ekleri için 500,00.-TL. (BeşyüzTürklirası) ihale doküman bedeli olarak ödemek zorundadır.
Adres : Muğla Merkez Şeyh mahallesi Kocamustaefendi çıkmazı 4 Nolu İl Özel İdaresi binası.
Telefon ve Fax numaraları : 214 07 00-214 35 27 / 111,112 – 212 66 45
3- İhalenin Yapılacağı Yer : Muğla İl Özel İdaresi Kültür Merkezi binası İl Encümen Toplantı Salonu (Şeyh Mahallesi Kurşunlu caddesi 1 Nolu Özel İdare Hizmet binası /MUĞLA)
4- İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat : 19.09.2013 Perşembe günü Saat: 14.15’de
5-Tekliflerin ihale tarihi ve saatine kadar verileceği yer : İstekliler tekliflerini 1 Nolu İl Özel İdaresi Hizmet binasının 3. katındaki İl Encümen Müdürlüğüne teslim edebilirler. Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler, ihale zarflarını ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 19.09.2013 günü saat 14.00’e kadar sıra numarası alındı belgesi karşılığında teslim edecekler. Posta, fax, kargo, telgraf veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6- İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
7- Tahmini Bedel ve Geçici Teminat Miktarı;
a) Muhammen Bedeli : 950.000.00.-TL. (DokuzyüzellibinTürklirası)
b) Geçici Teminat Miktarı : 28.500,00.-TL. (YirmisekizbinbeşyüzTürklirası)
8- İhaleye katılmak isteyenlerden istenilyen belgeler;
a) Gerçek kişiler için, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer adres belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat için telefon numarası ile fax numarası varsa elektronik posta adresi), aslını göstermek şartıyla üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Tüzel Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya benzer bir makamdan 2013 yılında alınmış sicil kaydı olduğuna dair belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye katılacakların Tüzeli Kişileri adına teklif vermeye ve temsil yetkisi olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlardan aldıkları yetki belgesinin ve noter tasdikli imza sirküsü örneklerinin aslı yada noter onaylı suretleri,
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarıda belirtilen belgeler,
e) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. nci maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu ve ihaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
f) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen tahmin edilen bedelin (Muhammen Bedel) % 3 oranında Geçici Teminatı T.C.Ziraat Bankasındaki TR 940 001 000 201 357 582 225 003 veya Halk Bankasındaki TR 420 001 200 925 900 007 000 001 nolu Muğla Şubesindeki İl Özel İdaresi hesabına yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu veya banka teminat mektubunu, ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
9) İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi,resim,harç,tapu harçları,alım satım giderleri,sözleşme gideri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.
10) İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
11) Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeni 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.
BSN: 9381-87

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.