Milas’ta iş ka­za­sı: 1 ağır ya­ra­lı

Bu haber 05 Mart 2017 - 23:54 'de eklendi ve 441 kez görüntülendi.

Milas’a mo­bil­ya par­ça­la­rı ge­ti­ren kam­yon şo­fö­rü, yükün ipini çöz­dü­ğü anda mo­bil­ya par­ça­la­rı­nın al­tın­da kaldı. Kaza son­ra­sı ba­şın­dan ağır ya­ra­la­nan şoför, yaşam mü­ca­de­le­si ve­ri­yor.

Milas’ta özel bir nak­li­yat fir­ma­sın­da ça­lı­şan kam­yon şo­fö­rü, ge­çir­di­ği iş ka­za­sı son­ra­sın­da te­da­vi al­tı­na alın­dı. Mo­bil­ya yüklü kam­yo­nun ka­sa­sın­da­ki ipi çöz­dü­ğü anda yükün al­tın­da kalan şo­fö­rün du­ru­mu cid­di­ye­ti­ni ko­ru­yor.
İzmir’den yük­le­di­ği mo­bil­ya par­ça­la­rı­nı Milas’taki Bur­gaz Ma­hal­le­si Nazmi Ak­de­niz Cad­de­si’ne ge­ti­ren kam­yon şo­fö­rü Le­vent Bay­rak­ta­roğ­lu, kam­yon­da­ki yükü in­dir­mek için ip­le­ri çöz­me­ye baş­la­dı. Bay­rak­ta­roğ­lu’nun kam­yo­nun ka­sa­sın­da­ki ip­le­ri çöz­me­siy­le bir­lik­te mo­bil­ya par­ça­la­rı iş­çi­nin üze­ri­ne düştü. Çev­re­de­ki­le­rin yar­dı­mıy­la mo­bil­ya par­ça­la­rı­nın al­tın­dan çı­ka­rı­lan işçi, olay ye­ri­ne çağ­rı­lan am­bu­lans­la 75. Yıl Milas Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. Ba­şın­dan ağır ya­ra­la­nan ve ha­ya­ti teh­li­ke­si bu­lu­nan işçi, ilk mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan Acı­ba­dem Bod­rum Has­ta­ne­si­ne sevk edil­di.
Polis ekip­le­ri, iş ka­za­sıy­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. (İHA)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.