KALORİFER YAKITI MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 20 Ekim 2015 - 0:02 'de eklendi ve 737 kez görüntülendi.

KALORİFER YAKITI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2015/138863

1- İdarenin

 1. a)Adresi: EMİRBEYAZIT MAHALLESİ DİRGEME YOLU NO:4 48000 MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
 2. b)Telefon ve faks numarası: 2522141904 – 2522141529
 3. c)Elektronik Posta Adresi: muglalojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

 1. a)Niteliği, türü ve miktarı: 100000 Kg Kalorifer yakıtı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b)Teslim yerleri: Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne ait hizmet binaları Kalorifer Kazan Dairelerine boşaltılmak suretiyle
 2. c)Teslim tarihi: 01.01.2016 tarihinden sonra başlar, 31.12.2016 tarihinde sona erer.

3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer: Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Ali Gaffar Okan Toplantı Salonu
 2. b)Tarihi ve saati: 23.11.2015   10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Alım Konusu Malın Ulusal Standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belgeler: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak çıkartılan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanan:

 1. Kaloriler Yakıtı TS- 2177-TSE-F-RF1’de (uygulamada bulunan son şekliyle) standardına uygun olarak pazarlanması zorunludur. İhaleye katılacak, akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketi ise adı geçen belgeleri, İhaleye katılacak, akaryakıt satış istasyonları ise dağıtım ve pazarlama şirketinden verilecek akaryakıtın ilgili standartlara uygun olduğu ve garantileri altında olduğuna dair belgeyi sunacaklardır.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış bayilik lisansı
 2. İhaleye katılacak akaryakıt satış istasyonları için her hangi bir akaryakıt dağılım ve pazarlama şirketinden ihalenin yapılacağı veya ilanın yayınlandığı yıl içerisinde almış olduğu akaryakıt istasyon bayilik belgesi
 3. İhaleye katılacak, akaryakıt toptan satıcısı ise toptancı olduğu dağıtım ve pazarlama şirketinden ihalenin yapıldığı veya ilanın yayınlandığı yıl içerisinde alınmış durumunu tevsik eden belge. İhaleye katılacak, akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketi ise; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu gösterir belge
 4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.