İLKOKUL/ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TAŞIMA MERKEZİ 25 İLKOKUL/ORTAOKUL MÜDÜRLÜKLERİNE 180 GÜN TAŞINMASI HİZMET ALIM İŞİ İHALESİ

Bu haber 26 Haziran 2013 - 18:05 'de eklendi ve 1.247 kez görüntülendi.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKLİ TABLODA BELİRTİLEN 61 ADET GÜZERGAHA AİT İLKOKUL/ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TAŞIMA MERKEZİ 25 İLKOKUL/ORTAOKUL MÜDÜRLÜKLERİNE 180 GÜN TAŞINMASI HİZMET ALIM İŞİ İHALESİ

 

 

MUĞLA -İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1-İdarenin

a) Adresi : ÇAMLIK SOKAK MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522147385 – 2522141007
c) Elektronik Posta Adresi : muglamem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tabloda belirtilen köyler ve okullar
c) Süresi : İşe başlama tarihi 16.09.2013, işin bitiş tarihi 13.06.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muğla Halk Eğitim Merkezi-Merkez Muğla
b) Tarihi ve saati : Tabloda belirtilmiştir. (Her bir ihale için 61 Adet)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Taşımalı Eğitim Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Halk Eğitim Merkezi-Merkez Muğla adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

 

 

 

 

EK: TABLO

 

 

TABLO 1

İŞİN ADI/YAPILACAĞI YER

TAŞIT ARACININ

(Öğrenci sayısı kadar koltuk olması kaydı ile)

Araç Adedi / Miktarı

Son Teklif Verme Tarihi Son Teklif Verme Saati İhale Kayıt No:

SIRA NO

TAŞINAN OKUL veya OKULSUZ YERLEŞİM BİRİMİNİN ADI

TAŞIMA MERKEZİ OKULUN ADI

ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM   (km) CİNSİ/ TÜRÜ KAPASİ TESİ

1

Akkaya Köyü TOKİ Ş.Yrb.Alim Yılmaz Ortaokulu

38

7,00

O

20/23

2

08.07.2013

09:00

2013 / 77654

2

Kozağaç Köyü Merkez İMKB İlkokul/ortaokulu

18

11,00

O

16/18

1

08.07.2013

09:30

2013 / 77857

3

İkizce Köyü Merkez İMKB İlkokul/ortaokulu

26

11,00

O

20/29

1

08.07.2013

10:00

2013 / 78024

4

Özlüce Köyü Köseler-Yılanlı-Düzen Mh Şehbal Baydur İlkokulu/Ortaokulu

27

27,00

O

20/29

1

08.07.2013

10:30

2013 / 78021

5

Özlüce Köyü Hatipoğlu-Kırıkalan Mah. Şehbal Baydur İlkokulu/Ortaokulu

26

32,00

O

20/29

1

08.07.2013

11:00

2013 / 78231

6

Dağdibi Köyü Yeşilyurt İlkokulu/Ortaokulu

22

3,00

O

20/29

1

08.07.2013

11:30

2013 / 78425

7

Kafaca Ortaokulu Yeşilyurt İlkokulu/Ortaokulu

31

6,00

M

 10/14

1

08.07.2013

12:00

2013 / 78492

O

 16/18

1

8

Yaraş Köyü Orta -Kurtlar Mah Ş.İ.Karaoğlanoğlu İlkokulu/Ortaokulu

17

11,00

M

16/18

1

08.07.2013

13:00

2013 / 78238

9

Yaraş Soda Mahallesi Ş.İ.Karaoğlanoğlu İlkokulu/Ortaokulu

12

8,00

M

 10/14

1

08.07.2013

13:30

2013 / 78308

10

Yaraş  Çubukkürü Mahallesi Ş.İ.Karaoğlanoğlu İlkokulu/Ortaokulu

24

13,00

O

20/29

1

08.07.2013

14:00

2013 / 78374

11

Yerkesik Yeniköy Kavaklıdere Mh.Dah. Yerkesik İlkokulu/Ortaokulu

19

11,00

O

20/23

1

08.07.2013

14:30

2013 / 78820

12

Algı köyü Yerkesik İlkokulu/Ortaokulu

24

5,00

O

20/29

1

08.07.2013

15:00

2013 / 78835

13

Kuyucak Köyü (K.Kuyucak M.Dh.)+Menteşe Mah. Yerkesik İlkokulu/Ortaokulu

34

13,00

M

16/18

2

08.07.2013

15:30

2013 / 78920

14

Gülağzı Köyü Yenice Köyü İlkokulu/Ortaokulu

46

12,00

O

20/29

2

08.07.2013

16:00

2013 / 78847

15

Doğanköy Köyü Yenice Köyü İlkokulu/Ortaokulu

69

4,00

O

20/29

3

08.07.2013

16:30

2013 / 79064

16

Yenice Taşlı Mevki Çatılık Mevkii Dh. Yenice Köyü İlkokulu/Ortaokulu

23

4,00

O

20/29

1

08.07.2013

17:00

2013 / 78829

17

Sarnıç Köyü Akbük Mah. + Sarnıç Ky Denizova İlkokulu/Ortaokulu

14

19,00

M

 10/14

1

09.07.2013

09:00

2013 / 77796

18

Sarnıç Köyü Denizova İlkokulu/Ortaokulu

20

9,00

O

20/29

1

09.07.2013

09:30

2013 / 77956

19

Kıran Köyü Denizova İlkokulu/Ortaokulu

27

13,00

O

20/29

1

09.07.2013

10:00

2013 / 78086

20

Derinkuyu Köyü Denizova İlkokulu/Ortaokulu

41

4,00

O

20/29

2

09.07.2013

10:30

2013 / 78330

21

Yeni Bağyaka Köyü Beygirler,İbikler, Baykuşlar Mah.Dah. Denizova İlkokulu/Ortaokulu

28

5,00

O

20/29

1

09.07.2013

11:00

2013 / 78422

22

Çırpı köyü Çiftlik İlkokulu/Ortaokulu

25

5,00

O

20/29

1

09.07.2013

11:30

2013 / 78655

23

Çatakbağyaka Köyü Çiftlik İlkokulu/Ortaokulu

31

11,00

M

 10/14

1

09.07.2013

12:00

 

2013 / 78696

O

 16/18

1

09.07.2013

24

Meke Köyü Çiftlik İlkokulu/Ortaokulu

25

8,00

O

20/29

1

09.07.2013

13:00

2013 / 78931

25

Zeytinköy köyü Çiftlik İlkokulu/Ortaokulu

21

22,00

O

20/29

1

09.07.2013

13:30

2013 / 78961

26

Dağpınar Köyü Çiftlik İlkokulu/Ortaokulu

15

22,00

M

16/18

1

09.07.2013

14:00

2013 / 79008

27

Dağpınar Köyü Karakirse Mah. Çiftlik İlkokulu/Ortaokulu

14

27,00

M

 10/14

1

09.07.2013

14:30

2013 / 79045

28

Yörükoğlu Köyü Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

13

8,00

M

 10/14

1

09.07.2013

15:00

2013 / 79394

29

Yörükoğlu Köyü Köknar Mah. Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

11

13,00

M

 10/14

1

09.07.2013

15:30

2013 / 79452

30

Yörükoğlu Köyü Merkez –  Deveahırı Mah. Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

11

11,00

M

 10/14

1

09.07.2013

16:00

2013 / 79460

31

Yörükoğlu Köyü Eğribucak Mah. Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

14

3,00

M

 10/14

1

09.07.2013

16:30

2013 / 79466

32

Yörükoğlu Köyü Merkez –  Çatak Mah. Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

11

11,00

M

 10/14

1

09.07.2013

17:00

2013 / 79467

33

Salihpaşalar Ky Merdivenli Mevkii Bayır İlkokulu/Ortaokulu

38

6,00

O

20/29

2

10.07.2013

09:00

2013 / 78348

34

Paşapınarı Köyü Bayır İlkokulu/Ortaokulu

23

3,00

O

20/29

1

10.07.2013

09:30

2013 / 78429

35

Yatağan Bahçeyaka Köyü Bayır İlkokulu/Ortaokulu

25

4,00

O

20/29

1

10.07.2013

10:00

2013 / 78487

36

Yatağan Yenikarakuyu Köyü Bayır İlkokulu/Ortaokulu

26

8,00

O

20/29

1

10.07.2013

10:30

2013 / 78538

37

Çaybükü İ.Ö.O. Tepe – Esenlik Mh. Bayır İlkokulu/Ortaokulu

23

11,00

O

20/29

1

10.07.2013

11:00

2013 / 78649

38

Bayır Yumaklı Mah. Bayır İlkokulu/Ortaokulu

11

13,00

M

 10/14

1

10.07.2013

12:00

2013 / 78685

39

Şenyayla Ky. Uzunpınar-Uzunavlu-Durungüme Mah. Dokuzçam İlkokulu/ Ortaokulu

15

14,00

M

16/18

1

10.07.2013

13:00

2013 / 78687

40

Dokuzçam Ky.Karşıyaka Mah. Dokuzçam İlkokulu/ Ortaokulu

14

2,00

M

 10/14

1

10.07.2013

13:30

2013 / 78723

41

Çamoluk Köyü Göktepe Ortaokulu

21

10,00

O

20/29

1

10.07.2013

14:00

2013 / 79097

42

Sungur köyü Göktepe Ortaokulu

14

9,00

M

 10/14

1

10.07.2013

14:30

2013 / 79121

43

Sungur Köyü Gölgedik Mah. Göktepe Ortaokulu

13

13,00

M

 10/14

1

10.07.2013

15:00

2013 / 79218

44

Esençay Köyü Göktepe Ortaokulu

19

7,00

M

20/23

1

10.07.2013

15:30

2013 / 79293

45

Günlüce Köyü Kuzluk S. Öztürk Ortaokulu

19

6,00

M

20/23

1

10.07.2013

16:00

2013 / 79103

46

Akyer Köyü – Bozyer Köyü Kuzluk S. Öztürk Ortaokulu

9

12,00

M

 10/14

1

10.07.2013

16:30

2013 / 79144

47

Avcılar Köyü ve Mutlu Mahalllesi Kuzluk S. Öztürk Ortaokulu

16

12,00

M

 16/18

1

10.07.2013

17:00

2013 / 79223

48

Gazeller Ky. Ayvazlar Mah. Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

12

10,00

M

 10/14

1

11.07.2013

09:00

2013 / 79231

49

Gazeller Bozbayır Mah. Muratlar Çınarlı Mah. Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

14

12,00

M

 10/14

1

11.07.2013

09:30

2013 / 79292

50

Muratlar Su Döşeği Mahallesi Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

12

13,00

M

 10/14

1

11.07.2013

10:00

2013 / 79346

51

Muratlar Orta Mah. Belehan Mah. Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

12

12,00

M

 10/14

1

11.07.2013

10:30

2013 / 79330

52

Muratlar Orta Mah. Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

13

9,00

M

 10/14

1

11.07.2013

11:00

2013 / 79359

53

Muratlar Çınarlı Mah. Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

14

9,00

M

 10/14

1

11.07.2013

11:30

2013 / 79367

54

Taşlı K. Asıt Mahallesi Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

12

11,00

M

 10/14

1

11.07.2013

12:00

2013 / 79490

55

Taşlı K.Günlük Mahallesi Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

13

11,00

M

 10/14

1

11.07.2013

13:00

2013 / 79500

56

Taşlı K. Kösebükü Mahallesi Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

12

10,00

M

 10/14

1

11.07.2013

13:30

2013 / 79521

57

Taşlı K. Dere Mahallesi Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

10

12,00

M

 10/14

1

11.07.2013

14:00

2013 / 79523

58

Fadıl Köyü İ.Ö.O Kuzualan Dh. Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

10

19,00

M

 10/14

1

11.07.2013

14:30

2013 / 79536

59

Fadıl Köyü Karagöl-Dikmen Mah Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

10

20,00

M

 10/14

1

11.07.2013

15:00

2013 / 79578

60

Fadıl Köyü Değirmenyanı Mh. Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

13

15,00

M

 10/14

1

11.07.2013

15:30

2013 / 79570

61

Yemişendere köyü Gazeller Köyü İlkokulu/ Ortaokulu

18

20,00

M

16/18

1

11.07.2013

16:00

2013 / 78417

 

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.