İLAN MUĞLA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bu haber 08 Nisan 2014 - 0:00 'de eklendi ve 2.609 kez görüntülendi.

Sıra
No
Taşınmaz No Köyü / Mahalle Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine
Hissesi (m²)
Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen               Bedel TL Geçici Teminat
Bedeli TL
İhale Tarihi ve Saati
1 48010104315 Akçaova Köyü 21KIV 102 1 9.739,40 7.933,55 Arsa Turizm Tesis Alanı 4.363.453,00 436.345,30 22/04/2014- 10:00
2 48010106883 Salihpaşalar Köyü N20A25C3D 115 4 19.560,66 Tam Arsa Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 3.917.132,00 391.713,20 22/04/2014- 10:30
3 48010104323 Akçaova Köyü 21JII-21JIII 131 1 7.289,77 Tam Arsa Gelişme Konut Alanı 3.280.397,00 328.039,70 22/04/2014- 11:00
4 48010102885 Sungur Köyü N21A06B1 101 9 2.186,44 Tam Ham Toprak Tarım Alanı 5.466,10 546,61 22/04/2014- 11:30
1- Yukarıdaki listede özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- İsteklilerin İhaleye katılabilmesi için; gerçek kişilerde, yasal yerleşim yeri belgesi ile Nüfus cüzdan fotokopisi veya tasdikli bir örneği, T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler de ise 2014 yılı içinde Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili diğer kurumlardan alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, vergi kimlik numarası, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ihaleye vekaleten gireceklerin nüfus kayıt örneği, noter tasdikli vekaletname örneği ile ayrıca satın almak istedikleri taşınmaz mallara ait yatıracakları geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını teyit yazısı ile birlikte ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.
3- 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler  vergi, resim ve harçtan ( KDV, Karar Pulu ve Tapu Harcı) muaftır. 
4- Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabii değildir.
5- 4706 sayılı Kanun gereğince taşınmaz mal ihale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle ödenebilecektir. Taksitlendirme halinde satış bedelinin 1/4’ü (dörtte biri) peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilemeyecektir.Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin 1 inci bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.
6- İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğü’nde görülebilir.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.
8- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.mugla-def.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Tel: 0 (252) 214 86 000 (252) 214 86 00 (1337)
İlan olunur.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.