İHALE İLANI / MUĞLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bu haber 03 Temmuz 2015 - 19:00 'de eklendi ve 985 kez görüntülendi.

İHALE İLANI / MUĞLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Muğla Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla Orman İşletme Şefliği, Menteşe İlçesi Eğergediği Mevkiinde bulunan 1,88 hektarlık Menteşe Eğergediği C Tipi Mesire Yerinin vaziyet planında yer alan tesislerin yapılması ve işletilmesi, Yerkesik Orman İşletme Şefliği Yerkesik Mahallesi Tepe Mevkiinde bulunan 1,83 hektarlık Damladeresi C Tipi Mesire Yerinin vaziyet planında yer alan tesislerin yapılarak işletilmesi işleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 Maddesine ve bu kanunda değişiklik yapan 5577 sayılı kanun hükümlerine ve ayrıca Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 29/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile (artırmalı) ihale edilmek suretiyle Menteşe Eğergediği C Tipi Mesire Yeri 10 (on), Damladeresi C Tipi Mesire Yeri 29 (yirmi dokuz) yıl süre ile kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin:
 2. a) Adresi: Emirbeyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No:8/3 MUĞLA
 3. b) Telefon ve faks numarası : 252 2141202- 252 2141409
 4. c) Elektronik posta adresi : muglaobm@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://www.ogm.gov.tr

 1. İhale Konusu Taşınmazların:
 2. a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki): Menteşe Eğergediği C Tipi Mesire Yeri vaziyet planında yer alan tesislerin yapılması ve işletilmesi işi

Damladeresi C Tipi Mesire Yeri vaziyet planında yeralan tesislerin yapılması ve işletilmesi işi.

 1. b) Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli :Menteşe Eğergediği 2.400 TL(KDV hariç), Damladeresi 1000 TL(KDV hariç)
 2. c) Geçici teminatın miktarı: Menteşe Eğergediği 240 TL. Damladeresi 100 TL.
 3. İhalenin:
 4. a) Yapılacağı yer: Muğla Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası (103 nolu oda)
 5. b) Tarih ve Saati: 15.07.2015-10:00

4.İhaleye Katılabilmek için istenen belgeler:

1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak. (Gerçek kişilerde nüfus dairesinden alınmış yerleşim yeri belgesi, Tüzel kişilerde ise adresini bildiren odadan alınmış oda kayıt belgesi veya faaliyet belgesi gibi belge)

3- Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

4-Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek. (Muhammen bedele denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine yönelik, banka veya finans kuruluşun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek zorundadır. Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış ve banka Genel Müdürlüğü teyidinin alınmış olması şarttır.)

5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

 1. a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
 2. b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
 3. c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
 4. d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 329. Maddesi, limitet şirketler için 573. Maddesi kapsamında olma şartı aranır.
 5. e) İsteklinin turistik ve benzeri amaçlı faaliyetler (restoran, kafeterya, büfe vb.) yapabileceğine dair Ticaret Ve Sanayi Odası, Turizm İl Müdürlükleri veya ilgili Meslek Odalarından alacağı sicil kaydı.

6- İmza sirküleri vermek:

 1. a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
 2. b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
 3. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

7- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

9- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

10- İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

11- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

12- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).

13- İhaleye katılmaya yeterlik almak için yukarıdaki belgelerin eksiksiz getirilmesi şart olup, şartname ekinde bulunan “İhaleye Katılacak Olanlarda Yeterlik İçin Puanlamaya Esas Kriterler” tablosundaki puanlamaya göre değerlendirme yapılacaktır. İhale Yeterlik komisyonundan öngörülen yeterlik puanı almak şarttır.

14- İDARE adına alınmış geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu düzenlenmesi şarttır.

15- Şekli ve içeriği ihale dökümanında bulunan dilekçe.

16- Şekli ve içeriği ihale dökümanında bulunan teklif mektubu.

 1. Tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirme şekli:

a)-Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olacaktır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır.

b)- Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılı olacaktır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

c)- Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

ç)- İstekliler tekliflerini “Tahmin edilen ilk yıl kira bedeli” üzerinden artırma yapmak süretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun fiyat teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

d)- İstekliler, ihale ilanında belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını aşağıdaki tabloda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Muğla Orman İşletme Müdürlüğü, Emirbeyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No:8/3 MUĞLA adresindeki ihale komisyon başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.

e)- Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılacaktır.

 1. İhale şartnamesi ve sözleşmesi örneği Muğla Orman İşletme Müdürlüğü adresinden 50,00 TL (elli lira) karşılığında temin edilebilir ve aynı adresten ücretsiz görülebilir.

7- İstekliler, aşağıda listede belirtilen her mesire yeri için ayrı dosya hazırlamak ve teminatını yatırmak şartıyla birden fazla mesire yeri için ihaleye katılabilirler.

8- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

 

 

 

Mesire Yerinin Adı

İli / İlçesi/ Mevkii Yüz Ölçümü / Alanı Muhammen Bedeli / Kira Süresi Geçici Teminat/tl  

İhale Tarihi

 

İhale Saati

 

 

Menteşe Eğergediği C Tipi Mesire Yeri

Muğla

Menteşe

Eğergediği mevkii

 

1,88 Hektar.

 

2.400 TL.

10 YIL

 

240 TL

 

 

15.07.2015

 

10:00

 

 

Damladeresi C Tipi Mesire Yeri

Menteşe İlçesi Yerkesik Mahallesi Tepeköy Mevkii  

 

1,83 Hektar.

 

 

1000 TL.

29 YIL

 

 

100 TL.

 

 

15.07.2015

 

 

   10:00

 

İLAN OLUNUR

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.