İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu: “En güçlü ol­du­ğu­muz dö­nem­de­yiz”

Bu haber 06 Mart 2017 - 0:01 'de eklendi ve 908 kez görüntülendi.

Bir dizi in­ce­le­me­ler­de bu­lun­mak ama­cıy­la Muğla’ya gelen İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu, Muğla Va­li­li­ği’ni zi­ya­ret etti, va­tan­daş­lar ile bir araya gel­dik­ten sonra par­ti­si­nin Men­te­şe İlçesi’ne ait seçim bü­ro­su­nun açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di. Bakan Soylu, seçim bü­ro­su açı­lı­şı ön­ce­si Kur­şun­lu Camii’nde Ay­gü­lüm­ser Şah­baz’ın ce­na­ze na­ma­zı­na ka­tıl­dı, aile bi­rey­le­ri­ne baş sağ­lı­ğı di­le­di. Par­ti­si­nin seçim bü­ro­su­nun açı­lı­şın­da ko­nu­şan Bakan Soylu, Tür­ki­ye’nin 300 yıl­dır en güçlü ol­du­ğu dö­nem­de bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bizim he­de­fi­miz Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. yı­lın­da he­def­le­ri­mi­ze ulaş­mak” dedi.
Kadir Tamer
İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu, Bod­rum ve Milas’ta ki in­ce­le­me­le­ri­nin ar­dın­dan Men­te­şe İlçesi’ne ha­re­ket etti. Bakan Soylu Men­te­şe İlçesi’nde ilk ola­rak Muğla Va­li­li­ği’ni zi­ya­ret etti. Va­li­lik­te Muğla pro­to­ko­lü ile bir araya gelen Bakan Soylu, daha sonra par­ti­si­nin seçim bü­ro­su­nun açı­lı­şı­na ka­tıl­mak üzere yaya ola­rak bir şehir turu attı. Seçim bü­ro­su gü­zer­ga­hın­da bu­lu­nan iş­yer­le­ri­ni zi­ya­ret eden Bakan Soylu, es­naf­lar ve va­tan­daş­lar ile bir süre soh­bet etti.
Ce­na­ze­ye ka­tıl­dı
Bakan Soylu şehir turu sı­ra­sın­da Kur­şun­lu Camii’nde Ay­gü­lüm­ser Şah­baz’ın ce­na­ze tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Va­tan­daş­lar ile bir­lik­te ce­na­ze na­ma­zı kılan Bakan Soylu, Şah­baz aile­si­ne baş­sağ­lı­ğı di­le­di.
Bakan Soylu daha sonra be­ra­be­rin­de­ki­ler ile bir­lik­te Men­te­şe Seçim bü­ro­su­na ha­re­ket etti. Seçim bü­ro­su önün­de par­ti­li­ler ve va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Bakan Soylu, par­ti­li­le­re hitap etti.
De­mok­ra­si­ler­de pat­ro­nun mil­let ol­du­ğu­nu kay­de­den Bakan Soylu, “Biz bir gün eko­no­mik krize gir­di­ği­miz­de pat­ro­nun İMF ol­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz. Biz Tür­ki­ye’nin ken­di­si ile il­gi­li bir ka­ra­rın milli irade ta­ra­fın­dan alı­na­ca­ğı gün pat­ro­nun fark­lı bir yargı ka­ra­rı ile oluş­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz. Biz yine ül­ke­miz zora veya dara dü­şe­ce­ği, hafif bir sı­kın­tı­ya düş­tü­ğü andan iti­ba­ren artık medya pat­ron­la­rın­dan ve on­la­rın man­şet­le­rin­den ayar yemek is­te­mi­yo­ruz. Biz ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği­ne gö­zü­mü­zü dik­ti­ği­miz­de he­de­fi­miz 500 mil­yar dolar ih­ra­cat, 25 bin dolar kişi ba­şı­na düşen gelir se­vi­ye­si ol­du­ğun­da sü­rek­li ar­ka­mı­za dönüp acaba bugün 1960 gibi bir darbe ola­cak mı? Bugün 1971 gibi bir muh­tı­ra ola­cak mı? Bugün 1980 gibi bir darbe ola­cak mı? Bugün 28 Şubat gibi bir günle karşı kar­şı­ya ka­la­cak mıyız? Bu gün bu ül­ke­de bi­ri­si 27 Nisan gibi bil­di­ri ya­yın­la­ya­cak mı? Mil­le­ti bir­bi­ri­ne dü­şü­ren bir gezi olayı ile karşı kar­şı­ya ka­la­cak mıyız? Biz bu gün 17-28 Ara­lık dar­be­si ya­şa­ya­cak mıyız? Ve en ni­ha­ye­tin­de ak­şa­mın saat se­ki­zin­de hiç kim­se­nin um­ma­dı­ğı ama saat dokuz bu­çuk­ta he­pi­mi­zin te­le­viz­yon­lar­dan ül­ke­de darbe mi olu­yor ne olu­yor? Diye te­le­viz­yon­la­ra bak­tı­ğı yine içi­mi­zin cız­la­dı­ğı yine o eski acı­la­rı­mı­zın tek­rar­lan­ma­sın­dan en­di­şe et­ti­ği­miz, 280’in üze­rin­de in­sa­nın şehit ol­du­ğu 2 bin ki­şi­nin ya­ra­lan­dı­ğı bir olay­la karşı kar­şı­ya kal­mak is­te­mi­yo­ruz. Biz he­def­le­ri­mi­zi ge­le­ce­ğe doğru koy­mak is­ti­yo­ruz. Bize yu­kar­dan aşa­ğı­ya bakıp bu ül­ke­yi siz idare ede­mez­si­niz deyip bir gün bizi te­rö­rizm ile anar­şizm ile enf­las­yon ile İMF ile bir­lik­te yö­net­me­ye kal­kan­la­ra hayır bu ül­ke­yi size yö­net­tir­me­ye­ce­ğiz bu ülke oyla ve mil­le­tin ida­re­si ile yö­ne­ti­le­cek­tir” dedi.
16 Nisan Re­fe­ran­du­mu
Ko­nuş­ma­sın­da 16 Nisan önem­li bir ka­ra­rın günü ol­du­ğu­nu kay­de­den Bakan Soylu, şun­la­rı söy­le­di:
“16 Nisan ka­ra­rı ül­ke­miz için ge­le­ce­ği­miz için önem­li­dir. Rah­met­li Men­de­res’e, Özal’a yap­tık­la­rı için önem­li­dir. 16 Nisan ka­ra­rı De­mi­rel’e, Er­ba­kan’a yap­tık­la­rı için önem­li­dir. Size sa­de­ce şunu söy­le­mek is­ti­yo­rum. 7 Ha­zi­ran Se­çim­le­ri­nin er­te­si günü bu ül­ke­de al­dık­la­rı oydan güya ken­di­le­ri­ne güç bul­muş gibi his­se­den PKK’nın söz­cü­sü olan si­ya­si par­ti­nin af­ra­sı­nı taf­ra­sı­nı ak­lı­nız­dan hiç­bir şe­kil­de çı­kar­ma­ma­nı­zı is­te­rim. Neden? Çünkü 7 Ha­zi­ran­da Tür­ki­ye’de tek ba­şı­na ik­ti­dar yoktu. On­la­rın ara­dı­ğı is­tik­rar­sız bir Tür­ki­ye, on­la­rın ara­dı­ğı karar ver­mek­te zor­la­nan bir Türki’yeydi. On­la­rın ara­dı­ğı işte tam biz bu Tür­ki­ye’yi diz çö­ker­ti­riz de­di­ği, is­te­di­ği­mi­zi ya­pa­rız de­dik­le­ri gün bir ta­raf­tan Varto’dan, bir ta­raf­tan Nu­say­bin’de, bir ta­raf­tan Cizre’de biz özerk­lik ilan ettik de­di­ler. Hadi bugün gel de özerk­lik ilan et gö­re­lim seni. Bu ül­ke­nin 1960’dan beri çok sı­kın­tı­sı oldu. Bunu hep bir­lik­te ya­şa­dık. Gün oldu mez­he­bi­miz üze­rin­den, gün oldu etnik kö­ken­le­ri­miz üze­rin­den ayır­dı­lar. Gün oldu kı­ya­fet­le­ri­miz üze­rin­den fark­lı­laş­tır­ma­ya ça­lış­tı­lar. Oysa şuan da bütün dün­ya­nın göz be­be­ği olan bu coğ­raf­ya sü­rek­li ayak­la­rı­nın üze­rin­de du­ra­maz bir hale ge­ti­ril­me­ye ça­lı­şıl­dı. Biz bun­la­rın hep­si­ni ya­şa­dık. Bu ül­ke­de bir gün baş­ba­kan, Dış İşleri Ba­ka­nı, Ma­li­ye Ba­ka­nı as­tı­lar. Bu ül­ke­yi kim ayağa kal­dır­mak is­ti­yor­sa, her gün ba­şı­mı­za türlü türlü iş ge­tir­di­ler. Çünkü bir sis­tem oluş­tur­muş­lar­dı. Çünkü kendi ku­ral­la­rı­nı yaz­mış­lar­dı is­te­dik­le­ri gibi kendi ku­ral­la­rı­nı yaz­mış­lar­dı. Mil­le­tin oyunu, ira­de­si­ni önem­se­mi­yor­lar. Siz ik­ti­dar ola­bi­lir­siz ama bu ül­ke­de muk­te­dir olup yö­ne­te­mez­si­niz deyip sü­rek­li bize ayar ve­ren­ler, sü­rek­li bu ül­ke­nin sa­hip­li­ği­ni bizle ya­pan­lar bu sis­te­mi ken­di­le­ri yap­tı­lar. Bizim in­san­la­rı­mız ev­le­rin­de yal­nız­dı, en­gel­li­le­ri­miz yal­nız­dı, in­şa­la­rı­mız an­ne­si­ni sır­tın­da has­ta­ne­ye gö­tü­rü­yor­lar­dı. Bizim ne­yi­mi­zey­di ki in­san­sız hava aracı yap­mak bizim ne­yi­mi­zey­di ki Mar­ma­ray, 3. Boğaz Köp­rü­sü yap­mak. Bizim ne­yi­mi­zey­di ki dünya ka­çı­şır­ken 3 mil­yon in­sa­na sizi zulme bı­rak­ma­ya­ca­ğız an­la­yı­şı or­ta­ya koy­mak. Bize di­yor­lar ki siz akıl­lan­ma­ya­cak mı­sı­nız? Size Men­de­res’in, Özal’ın ne ol­du­ğu­nu gös­ter­dik. Siz bu gün Av­ras­ya Tü­ne­li ile Os­man­ga­zi Tü­ne­li ile 81 ilde üni­ver­si­tey­le, milli ge­li­ri 11 bin dolar ge­tir­mey­le akıl­lan­mı­yor mu­su­nuz bu­ra­dan hay­kı­rı­yo­rum biz akıl­lan­ma­dık ve akıl­lan­ma­ya­ca­ğız. Biz mil­le­ti­mi­zi yan­lış bir şey söy­le­mek­ten, yan­lış öneri or­ta­ya koy­mak­tan Allah’a sı­ğı­nı­rız. Ülke yö­net­mek sa­de­ce günü ye­ri­ne ge­tir­mek de­ğil­dir. Ta­ri­hin ve me­de­ni­yet­le­rin so­rum­lu­luk­la­rı­nı üze­ri­miz­de ta­şı­mak­tır. Yıl­lar­dır bu ül­ke­nin ba­şı­na gelen fe­la­ket­le­rin ba­şı­na gel­me­me­si için yep yeni bir sis­tem öne­ri­yo­ruz. Mev­cut sis­tem ifade etmek is­ti­yo­rum ki bi­ri­le­ri­nin bu ülke üze­rin­de ira­de­si ol­ma­sı­nı is­te­yen bin sis­tem­dir. 300 yıl­dır ilk kez ayak­la­rı­mı­zın üze­rin­de gi­di­yo­ruz. Av­ru­pa sen­de­le­di Tür­ki­ye’yi sen­de­let­me­ye ça­lış­tı­lar. Ama güçlü bir li­der­lik­le gi­di­yo­ruz. Kıy­met­li Cum­hur Baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ön­der­li­ğin­de, her­ke­si kabul eden bir an­la­yış­la gi­di­yo­ruz. He­def­le­ri­ne dolu diz­gin giden bir Tür­ki­ye’yi 16 Nisan’dan sonra hep be­ra­ber ku­cak­la­mak du­ru­mun­da­yız. Bizim he­de­fi­miz Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. yı­lın­da he­def­le­ri­mi­ze ulaş­mak.”
Ko­nuş­ma­sın­da 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi­ne de­ği­nen Bakan Soylu, “15 Tem­muz’da ya­şa­ma­say­dık geçti o gün­ler di­ye­bi­lir­dik. Ama bil­me­ni­zi is­ti­yo­rum ki hep bir­lik­te ya­şa­dık. Hep bir­lik­te bu acıyı çek­tik. 15 Tem­muz 20. yüz­yıl­da değil 19. yüz­yıl­da değil sanki dış dünya dev­let­le­ri­nin hiç­bi­ri­si­nin ha­be­ri ol­ma­dan ger­çek­leş­miş bir olay gibi gün­ler­ce bize bir geç­miş olsun di­lek­le­ri­ni ilet­me­di­ler. Onlar is­ti­yor­lar ki Tür­ki­ye baş­sız kal­sın, onlar is­ti­yor­lar ki ayak­la­rı­nın üze­rin­de du­ra­ma­sın­lar. Her­kes duy­sun ve bütün dünya bil­sin ki 780 bin ki­lo­met­re kare Ay Yıl­dız­lı Bay­ra­ğı­mız dal­ga­la­na­cak ve Ezan-ı Mu­ham­me­di­miz din­me­ye­cek­tir. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin iki temel ol­gu­su var­dır. İlki tam ba­ğım­sız­lık di­ğe­ri ise ege­men­lik ka­yı­tı­şız şart­sız mil­le­tin­dir sö­zü­dür. Bugün Tür­ki­ye’nin 300 yıl­dır en güçlü ol­du­ğu dö­nem­de­yiz. Eğer be­ce­re­bi­lir­sek, eğer tam ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­za ula­şa­bi­lir­sek bil­me­ni­zi is­ti­yo­rum ki onu bugün ger­çek­leş­ti­re­bi­li­riz. Biz enf­las­yo­nun yüzde 5 al­tı­na in­me­si­ni is­ti­yo­ruz, iş­siz­li­ğin yüzde iki­le­re in­me­si­ni is­ti­yo­ruz” dedi.
Bakan Soylu ko­nuş­ma­sı­nı şöyle ta­mam­la­dı:
“ Ha­ya­tın­da tek bir çivi çak­ma­mış in­san­la­rın ve sü­rek­le vasi sis­te­min ema­net­çi­si ola­rak si­ya­set­te bu­lu­nan­la­rın, bugün Tür­ki­ye’ye el­bi­se biç­me­ye ham­la­rı yok­tur. Ne 1960 dar­be­si­ni di­ren­di­ler, ne 1971 muh­tı­ra­sı­na, ne 1980 dar­be­si­ne ne 28 Şubat’a di­ren­di­ler onlar için pat­ron mil­let değil, onlar için pat­ron bu ku­ral­la­rı ya­zan­lar. O gün­ler artık geçti on­la­rın bo­ru­su artık öt­mü­yor. Artık Mil­le­tin bo­ru­su ötü­yor. Biz bunu aşar­sak ancak kıy­met­li Cum­hur­baş­ka­nı­mız ile aşa­rız. Bu ülke, cum­hu­ri­yet ve bu asil mil­let bu ka­ra­rı ve­recek. Yıl­lar­dır bu­ra­ya gelir gi­de­rim ve teş­ki­lat­la­rı­mız ile eli­miz­den ge­le­ni yap­ma­ya ça­lı­şı­rız. Ama bu karar fark­lı ve önem­li bir ka­rar­dır. Artık ge­le­ce­ği­mi­zi bi­ri­le­ri­nin karar ver­me­si­ne izin ver­me­ye­ce­ği­miz anah­ta­rı­nın mil­let­te ol­du­ğu, yü­rü­yü­şü­mü­zün do­lu­diz­gin devam ede­ce­ği bir ka­rar­dır.” Bakan Sü­ley­man Soylu, par­ti­si­nin da­nış­ma ku­ru­lu top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.