HİZMET BİNASI RESTORASYON YAPIMI İŞİ

Bu haber 28 Mart 2016 - 23:19 'de eklendi ve 827 kez görüntülendi.

MENTEŞE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2016/96479
İşin Adı : Hizmet Binası Restorasyon Yapımı İşi
İhale Türü – Usulü : Yapım İşi – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi : ŞEYH MAH. BELEDİYE SK. NO: 8 48000
b) Telefon ve faks numarası : 2522144880 – 2522124815
c) Elektronik posta adresi : info@mentese.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.mentese.bel.tr
2 – İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Restorasyon, Yapım işi 1 adet
b) Yapılacağı Yer : Muğla Merkez
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 ( beş ) iş gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 240 ( iki yüz kırk ) gündür
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi
b) Tarihi ve saati : 19.04.2016 – 10:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1  1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3 Yönetmeliğin 8. inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.4 Şekli ve içeriği idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.5  Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.6 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.

4.1.7 İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Teklif edilen Bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarını toplamak yada birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.1.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Uygulama işleri için Son on beş yılı içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.2.3 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik’in 24. Maddesine göre; Uygulama işleri için 2015 yılında Ön Yeterlilik Alan Firmalar ihaleye katılabilecektir. İhaleye katılan istekliler Ön Yeterlilik Aldığına Dair Belgelerin idareye sunmak zorundadır.

4.3.1. İsteklinin Organizasyon Yapısına  ve personel yapısına ilişkin İlişkin belgeler.

4.3.2.1 İstenilen Teknik Personel sayısı ve niteliği aşağıda belirtilmiştir.

a) 1 adet mimar ( enaz 5 ( beş ) yıl deneyimli

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak,  Yapım işleri Benzer işler Yönetmeliğinde belirtilen B/ 1 Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak İnşaat  mühendisliği veya mimar veya restoratör mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 200,00-TL ( iki yüz )  Türk Lirası karşılığı [Mali Hizmetler Müdürlüğünden  satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar idarenin Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebilir.

9 – İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ( doksan )  takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır.

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.