Harun Akın’dan açık­la­ma 

Bu haber 21 Temmuz 2015 - 19:16 'de eklendi ve 968 kez görüntülendi.

haruakin155561156BBP Muğla İl Baş­ka­nı Harun Akın, Suruç ve Adı­ya­man’da ya­şa­nan olay­lar­la il­gi­li bir basın açık­la­ma­sı yaptı.

Kadir Tamer

Büyük Bir­lik Par­ti­si İl Baş­ka­nı Harun Akın, Suruç’ta mey­da­na gelen pat­la­ma ve Adı­ya­man’daki ope­ras­yon­da şehit düşen jan­dar­ma ile il­gi­li ola­rak bir açık­la­ma yaptı. Suruç’ta ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin ya­kın­la­rı­na baş­sağ­lı­ğı, ya­ra­lı­la­ra acil şifa di­le­yen Akın, bölge hal­kı­na da “geç­miş olsun” me­sa­jı gön­der­di.

Harun Akın, me­sa­jın­da şun­la­rı kay­det­ti:

Ön­ce­lik­le terör ner­den ve ne şe­kil­de ge­lir­se gel­sin la­net­li­yor ve kı­nı­yo­rum. Ya­pı­lan bu sal­dı­rı Türk Mil­le­ti­nin bir­li­ği­ni, be­ra­ber­li­ği­ni boz­ma­ya yö­ne­lik bir sal­dı­rı­dır. Ancak bu­ra­dan terör ör­güt­le­ri­ne ve on­la­rın iş­bir­lik­çi­le­ri­ne de ses­len­mek is­ti­yo­rum terör ve şid­det­le hiç­bir yere va­rıl­maz ve ba­şa­rı ola­maz. Dev­le­ti­mi­zin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­ne yö­ne­lik ya­pı­lan hain sal­dı­rı­lar asla ama­cı­na ula­şa­ma­ya­cak­tır. Ay­rı­ca bun­dan sonra ya­şa­na­cak bu tür sal­dı­rı­la­rın, olay­la­rın ol­ma­ma­sı için dev­le­ti­miz her türlü ted­bi­ri al­ma­lı ve böl­ge­de olu­şan gü­ven­lik za­fi­ye­ti­ni der­hal gi­der­me­li­dir. Bu­ra­dan hü­kü­me­ti­mi­zin çı­kar­ma­sı ge­re­ken çok önem­li ders­ler var­dır, siz böl­ge­de ha­ki­mi­ye­ti ve kont­ro­lü dev­let­ten alıp bi­ri­le­ri­nin key­fi­ye­ti­ne bı­ra­kır­sa­nız bu ve buna ben­zer olay­la­rın te­ker­rür et­me­si de ka­çı­nıl­maz ola­cak­tır. Bu­ra­dan tüm yö­ne­ten­le­ri­mi­ze ses­len­mek is­ti­yo­rum, biz bu ül­ke­de huzur ve refah içe­ri­sin­de ya­şa­mak is­ti­yo­ruz, siz­ler biz­le­rin oy­la­rı ile o ma­kam­la­ra gel­miş ki­şi­ler­si­niz ve buda sizin en asli gö­re­vi­niz­dir. Bugün bir­ta­kım iç he­sap­laş­ma­lar ve ki­şi­sel hu­su­met­ler pe­şin­de ko­şa­ca­ğı­nı­za der­hal sil­ke­le­nip bu va­ta­nın bir­li­ği­ne, bü­tün­lü­ğü­ne, re­fa­hı­na, hu­zu­ru­na kast edecek eylem ve gi­ri­şim­ler­de bu­lu­nan­lar­la uğ­raş­ma­lı, bu gü­ve­ni asil Türk Mil­le­ti­ne ver­me­li­si­niz. Tüm mil­le­ti­mi­zi ve bölge hal­kı­mı­zı da me­ta­net­li ol­ma­ya davet edi­yor, her­han­gi bir kış­kırt­ma ve tah­rik­le­re ka­pıl­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uyar­mak is­ti­yo­rum. Bu asil mil­let geç­miş­te de çok sı­kın­tı­lar ya­şa­dı, ba­di­re­ler at­lat­tı. Yüce rab­bi­min iz­niy­le in­şal­lah bu sı­kın­tı­la­rı da at­la­ta­cak­tır. Yeter ki biz bize ya­kı­şan vakur du­ru­şu­mu­zu, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi dosta, düş­ma­na karşı ko­ru­ya­lım” dedi.

Büyük Bir­lik Par­ti­si İl Baş­ka­nı Harun Akın, Adı­ya­man ‘da mey­da­na gelen ça­tış­ma­da şehit düşen asker ve ya­ra­la­nan gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri ne­de­niy­le de şun­la­rı söy­le­di:

“Adı­ya­man’da bö­lü­cü terör ör­gü­tü men­sup­la­rı ta­ra­fın­dan jan­dar­ma­ya uzun nam­lu­lu si­lah­lar­la ateş açıl­ma­sı so­nu­cu ça­tış­ma çık­tı­ğı­nı ve ope­ras­yon baş­la­tıl­dı­ğı­nı, mey­da­na gelen ça­tış­ma­da 1 baş­ça­vu­şu­mu­zun şehit ol­du­ğu­nu, 2 gü­ven­lik gö­rev­li­mi­zin de ya­ra­lan­dı­ğı­nı derin bir üzün­tü ile öğ­ren­dim. Söz ko­nu­su ça­tış­ma­da ha­ya­tı­nı kay­be­den ve şehit olan baş­ça­vu­şu­mu­za Allah’tan rah­met, aile­si­ne, se­ven­le­ri­ne ve Türk si­lah­lı kuv­vet­le­ri­mi­ze baş­sağ­lı­ğı di­ler­ken, ya­şa­nan bu üzücü terör ola­yı­nı kı­nı­yor ve la­net­li­yo­rum. Türk mil­le­ti­nin, he­pi­mi­zin başı sağ olsun.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.