Gürün; “1 Kasım, 4. ve­ki­li çı­ka­ra­bil­mek için büyük şans’’

Bu haber 27 Eylül 2015 - 22:36 'de eklendi ve 1.081 kez görüntülendi.

gurunnnMuğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün, 1 Kasım se­çi­mi­nin Muğla’dan 4’üncü mil­let­ve­ki­li­ni çı­ka­ra­bil­mek için şans ol­du­ğu­nu ifade etti.

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Or­ta­ca İlçe Ör­gü­tü, Muğla mil­let­ve­kil­le­ri­nin ve Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün’ün de ka­tıl­dı­ğı bir top­lan­tı ile bay­ram­laş­tı.
CHP Or­ta­ca ilçe ör­gü­tü bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len bay­ram­laş­ma­ya, CHP Muğla Mil­let­ve­kil­le­ri Av. Akın Üs­tün­dağ, Prof. Dr. Nu­ret­tin Demir, Ömer Süha Aldan, CHP’li Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün, CHP’li Or­ta­ca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hasan Ka­ra­çe­lik, CHP Or­ta­ca İlçe Baş­ka­nı Meh­met Sert­ka­ya, CHP Muğla Mil­let­ve­ki­li Adayı Av. Burak Erbay, CHP Muğla Mil­let­ve­ki­li Adayı Sü­ley­man Gir­gin ve par­ti­li­ler ka­tıl­dı.
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün, 1 Kasım se­çim­le­ri­nin Muğla’dan 4’üncü Mil­let­ve­ki­li­ni çı­ka­ra­bil­mek için şans ol­du­ğu­nu ifade etti.
Gürün; ‘’Bir bi­ri­miz­den ener­ji ala­rak önü­müz­de­ki bu yolda hep be­ra­ber yü­rü­ye­ce­ğiz. Bize oy ver­me­yen, başka par­ti­le­re oy veren seç­men­le­re de aynı duy­gu­lar ile insan ol­du­ğu için sevgi ve hoş gö­rü­mü­zü ak­tar­ma­mız lazım, in­san­lar ne ister? Bi­rin­ci­si huzur ve ge­lecek ile il­gi­li güven, ikin­ci­si ise eko­no­mi, Po­li­ti­ka­cı hiç­bir zaman sa­de­ce ne­ga­tif söy­lem­ler ile top­lum­da yer ala­maz. Biz top­lu­ma umut vaat et­me­li­yiz. Aynı za­man­da bize olan gü­ve­ni sağ­la­ma­lı­yız. Ben ina­nı­yo­rum ki önü­müz­de­ki se­çim­ler bizim için ya­pıl­dı. Size 3 Mil­let­ve­ki­li az geldi. 4’üncü ve­ki­li de seçin Muğla’dan 4 Mil­let­ve­ki­li­niz olsun de­nil­di. Buna imkân var. Ger­çek­leş­me­si müm­kün ol­ma­yan bir hedef değil. Bizim bir­lik ola­rak diğer seç­men­le­re güven ver­me­miz ve bi­zim­le be­ra­ber ol­ma­la­rı için ikna et­me­miz ge­re­ki­yor’’ diye ko­nuş­tu.
CHP Muğla 4. sıra Mil­let­ve­ki­li Adayı Burak Erbay ise Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ik­ti­da­rı için 7 Ha­zi­ran’da ol­du­ğu gibi 1 Kasım se­çim­le­rin­de de canla başla ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek; ‘’İslam dini ba­rış­tır, kar­deş­lik­tir, dost­luk­tur ama Dünya’da İslam dini ma­ale­sef kanla, sa­vaş­la anı­lır hale geldi. Bu he­pi­mi­zi üz­mek­te, ben ina­nı­yo­rum ki bun­dan son­ra­ki sü­reç­te, bun­dan son­ra­ki bay­ram­lar­da daha hu­zur­lu bir Tür­ki­ye’de, daha hu­zur­lu bir Dünya’da ya­şa­ya­ca­ğız. Bunun yo­lu­nun ise Tür­ki­ye’de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ik­ti­da­rı ile müm­kün ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum. 1 Kasım se­çim­le­ri­nin he­pi­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. İnşal­lah bun­dan son­ra­ki bay­ram­la­rı Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ik­ti­da­rın­da kut­la­rız’’ şek­lin­de ko­nuş­tu. (İHA)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.