Fet­hi­yes­por’a ceza yağdı

Bu haber 27 Eylül 2015 - 22:35 'de eklendi ve 843 kez görüntülendi.

fethiyesporFet­hi­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ahmet Yıl­dı­rım, olay­lı Na­zil­li Be­le­di­yes­por maçı ne­de­niy­le 5 maç men ce­za­sı aldı. Na­zil­li Be­le­di­yes­por’a da çıkan olay­lar ne­de­niy­le 3 maç se­yir­ci­siz oy­na­ma ce­za­sı ve­ril­di.

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) Na­zil­li Be­le­di­yes­por’a 3 maç se­yir­ci­siz oy­na­ma ce­za­sı verdi. Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu’nun (PFDK) ka­ra­rın­da ay­rı­ca Na­zil­li Be­le­di­yes­por’a ihtar ce­za­sı ve­ril­di. Se­zo­nun üçün­cü ma­çın­da kendi saha ve se­yir­ci­si önün­de Fet­hi­yes­por ile kar­şı­la­şan na­zil­li Be­le­di­yes­por, 2-0 ta­mam­la­dı­ğı maçın bitiş dü­dü­ğüy­le bir­lik­te çıkan olay­lar ne­de­niy­le PFDK’ya sevk edil­miş­ti. Siyah be­yaz­lı ekibe ceza yağdı. Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu’nun açık­la­dı­ğı ce­za­lar şu şe­kil­de ger­çek­leş­ti:
“Na­zil­li Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü­nün, 19 Eylül 2015 ta­ri­hin­de oy­na­nan Na­zil­li Be­le­di­yes­por – Fet­hi­yes­por Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup mü­sa­ba­ka­sın­da, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu saha olay­la­rı ne­de­niy­le tak­di­ren 3 Resmi Mü­sa­ba­ka­yı Kendi Sa­ha­sın­da Se­yir­ci­siz Oy­na­ma Ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na, Aynı mü­sa­ba­ka­da Na­zil­li Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü­nün, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu çir­kin ve kötü te­za­hü­rat ne­de­niy­le ve bu ey­le­min aynı sezon için­de ev sa­hi­bi kulüp ol­du­ğu mü­sa­ba­ka­da ilk kez ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­den do­la­yı ihtar ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na. Ay­rı­ca, Fet­hi­yes­por Ku­lü­bü­nün, 19 Eylül 2015 ta­ri­hin­de oy­na­nan Na­zil­li Be­le­di­yes­por – Fet­hi­yes­por Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup mü­sa­ba­ka­sın­da, men­sup­la­rı­nın neden ol­du­ğu saha olay­la­rı ne­de­niy­le tak­di­ren 10 bin TL para ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na. Aynı mü­sa­ba­ka­da Fet­hi­yes­por Ku­lü­bü tek­nik so­rum­lu­su Ahmet Yıl­dı­rım’ın, kav­ga­ya ka­rış­ma­sın­dan do­la­yı tak­di­ren 5 resmi mü­sa­ba­ka­da so­yun­ma oda­sı­na ve yedek ku­lü­be­si­ne giriş ya­sa­ğı ve 5 bin TL para ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na. Aynı mü­sa­ba­ka­da Fet­hi­yes­por Ku­lü­bü ka­le­ci ant­re­nö­rü Sinan De­mir­ci­oğ­lu’nun, kav­ga­ya ka­rış­ma­sın­dan do­la­yı tak­di­ren 3 resmi mü­sa­ba­ka­da so­yun­ma oda­sı­na ve yedek ku­lü­be­si­ne giriş ya­sa­ğı ve 3 bin TL para ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na karar ve­ril­miş­tir”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.