ERAS­MUS öğ­ren­ci­le­ri ölüm­den döndü

Bu haber 27 Eylül 2015 - 22:37 'de eklendi ve 1.158 kez görüntülendi.

erasmusERAS­MUS prog­ra­mı kap­sa­mın­da Muğla’nın Fet­hi­ye İlçesi’ne giden 45 Alman öğ­ren­ci­nin bu­lun­du­ğu oto­büs yan­mak­tan son anda kur­ta­rıl­dı.

Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­ri ara­sın­da li­sans eği­ti­mi aşa­ma­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len öğ­ren­ci de­ği­şim prog­ra­mı Eras­mus kap­sa­mın­da Muğla’ya gelen Alman öğ­ren­ci­le­ri ta­şı­yan oto­büs, yan­mak­tan son anda kur­ta­rıl­dı.
İstan­bul’dan Fet­hi­ye Ke­le­bek­ler Va­di­si’ne giden 34 BV 5678 pla­ka­lı oto­bü­sün mo­to­run­dan, Sa­kar­te­pe ge­çi­din­de du­man­lar yük­sel­me­ye baş­la­dı. Araç­tan çıkan du­man­la­rı fark eden diğer sü­rü­cü­ler oto­büs şo­fö­rü­ne bilgi verdi. Rampa aşağı iner­ken oto­bü­sü dur­du­ran şoför, oto­büs­te bu­lu­nan Alman öğ­ren­ci­le­ri oto­büs­ten hemen in­di­re­rek gü­ven­li böl­ge­ye ta­şı­dı. Motor bö­lü­mün­de çıkan yan­gı­na Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İtfa­iye Daire Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri ile Muğla Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri mü­da­ha­le etti. Kısa sü­re­de ya­pı­lan mü­da­ha­le­de oto­bü­sün arka bö­lü­mü kıs­men yandı.
45 ki­şi­lik Alman öğ­ren­ci gru­bu­nu ta­şı­yan oto­büs­te­ki yol­cu­lar başka bir oto­büs ile Fet­hi­ye Ke­le­bek­ler Va­di­si’ne gön­de­ril­di. Yan­gı­nın oto­bü­sün motor bö­lü­mün­de­ki kab­lo­lar­dan çık­tı­ğı tah­min edi­li­yor. (İHA)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.